Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Химические науки
Нефтехимия и углехимия

Содержание текущего раздела:
Гетерогенно-каталітичні карбоній-іонні перетворення вуглеводнів 2006

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.13 / Л.К. Патриляк; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2006. — 36 с. — укp.

Аннотация: Синтезовано ряд високоефективних цеолітних каталізаторів карбоній-іонних перетворень вуглеводнів. Одержані зразки досліджено в алкілуванні ізопарафінових та ароматичних вуглеводнів олефінами, крекінзі різних класів вуглеводнів, ізомеризації й ароматизації н-парафінів за умов, що максимально забезпечують утворення первинних продуктів конверсії, на підставі розподілу яких сформовано концепцію механізмів карбоній-іонних реакцій з визначальною роллю первинних карбокатіонів, стабілізованих негативно зарядженими позиціями цеолітної гратки, на початкових та завершальних стадіях перетворень за провідної ролі вторинних і третинних карбокатіонів у внутрішньомолекулярних перегрупуваннях. Обгрунтовано трактування коливальних явищ, які супроводжують карбоній-іонні перетворення вуглеводнів. Запропоновано термодинамічне трактування природи адсорбційно-десорбційних гістерезисів.

Гомогенно-каталітичний синтез бісфенолів на основі 2,6-ди-трет-бутилфенолу 2006

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / Н.А. Василишин; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто гомогенно-каталітичний синтез бісфенолів на основі 2,6-ди-трет-бутилфенолу та основні кінетичні характеристики реакції конденсації 2,6-ди-трет-бутилфенолу з формальдегідом. Визначено оптимальні умови одержання метиленбісфенолів. Виявлено, що реакція конденсації 2,6-ди-трет-бутилфенолу з формальдегідом у разі каталізу основами має загальний другий порядок. Встановлено залежність швидкості реакції від температури та розраховано енергію активації (40,8 кДжл/моль).

Гранульовані цеолітні каталізатори алкілування на основі формованого каоліну 2001

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / П.І. Бартош; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Знайдено оптимальні умови синтезу in situ та наступної модифікації гідроксидом натрію гранульованого цеоліту Y на основі Просянівського каоліну (Україна) з виходами 70 - 75 % , високою міцністю та мезопористістю гранул. Показано, що синтезовані зразки переведено у каталізатори з унікальним спектром кислотності. Експериментальні результати узагальнено у вигляді принципово нового механізму алкілування з провідною роллю первинних карбокатіонів на основі ізобутану та незначною роллю карбоній - іонів - трет - бутилу.

Гідротермальна і термопарова модифікація цеолітних каталізаторів алкілування ізобутану бутенами та особливості перебігу реакції 2001

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / А.В. Яковенко; НАН України; Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено високу структурну чутливість фожазитів щодо води навіть до 10C. Вперше показано, що гідротермальний іонний обмін і термопарова модифікація оптимізують кислотний спектр каталізатора завдяки вилученню кислотних центрів олігомеризації бутенів. Виявлено коливальний перебіг реакції газофазного алкілування ізобутану бутенами. Під час вивчення кислотності каталізаторів алкілування з використанням методу крекінгу кумолу встановлено, що ця реакція також триває у коливальному режимі. Коливання трактовано як періодичну конкуренцію між прекурсорами коксу та ізобутаном чи кумолом на поверхні каталізатора. Оптимізація кислотного спектра в поєднанні з реалізацією коливального режиму у рідкофазному алкілуванні дозволила подвоїти тривалість міжрегенераційної роботи каталізатора.

Дослідження вуглистих глин Дніпровського буровугільного басейну і розробка теоретичних основ їх комплексної переробки 2006

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / І.І. Швець; Ін-т фізико-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено склад і встановлено структуру вуглистих глин (ВГ). Показано, що органічна маса (ОМ) ВГ відрізняється від ОМ бурого вугілля більш упорядкованою надмолекулярною організацією (НМО). Вперше досліджено закономірності піролізу й активації ВГ залежно від кількості органічної та мінеральної складової. Встановлено, що мінеральна складова ВГ впливає на глибину конверсії ОМ та якісний склад рідких і газоподібних продуктів. Показано, що з ростом мінеральних компонентів у ВГ, рідких і газоподібних продуктах збільшується кількість низькомолекулярних речовин. Розроблено математичну модель процесу піролізу ВГ для прогнозування виходу та властивостей продуктів у разі варіювання умов процесу.

Каталізатор крекінгу на основі цеолітвмісної мікросфери: фізико-хімічні та каталітичні властивості 2001

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / Л.К. Патриляк; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено закономірності синтезу каталізатора на основі цеолітвмісної мікросфери, приготованої in situ з вітчизняного каоліну. Розроблено експрес-метод стабілізації зразків термопарообробкою. Виявлено, що каталізатори, отримані in situ, мають вищу термовологостійкість, ніж каталізатори змішування, завдяки більш ефективній стабілізувальній дії матриці. Оптимізовано кислотний спектр каталізатора модифікацією цирконієм через вилучення центрів олігометризації олефінів. Знайдено термовологостабілізувальну дію цирконію. Запропоновано новий механізм активації кумолу протонуванням у фенільне ядро з локалізацією позитивного заряду в орто-положенні або у місці відгалуження ізопропільної групи, а також суперкислотним протонуванням по третинному атому вуглецю.

Кластери кобальту CO3(мю3-C-X) (CO)9- стабілізатори окиснення органічних сполук 2005

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / Сергій Андрійович Циганков; НАН України; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії. — К., 2005.

Аннотация:

Одержання діізопропілового ефіру на гетерогенних каталізаторах 2002

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / Р.В. Корж; НАН України. Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено закономірності перебігу процесів гідратації пропену та міжмолекулярної дегідратації пропан-2-олу модифікованих алюмооксидах, цеолітах та сульфокатіонітах для одержання діізопропілового ефіру як антидетонаційної домішки до бензинів. Встановлено вплив води на механізм трансформації кислотних центрів гетерогенних каталізаторів. Показано, що під час адсорбції води класичні протонні центри гетерогенних каталізаторів перетворюються в аквацикли з упорядкованою структурою та рухливим протоном. Запропоновано синхронний механізм реакції міжмолекулярної дегідратації спиртів, який включає синхронне переміщення електронної густини зв'язків реагуючих молекул. Встановлено, що високоефективним каталізатором для суміщеного проведення реакцій гідратації та дегідратації є сульфокатіоніт MSC-H (DOW, США).


[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net