Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Химические науки
Химия твердого тела

Содержание текущего раздела:
Вплив перфторполіефірів та наночастинок пірогенного діоксиду кремнію на розклад перхлорату амонію 2006

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / Наталія Іванівна Луцишин; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006.

Аннотация:

Змочування та контактна взаємодія матеріалів на основі діоксиду цирконію з металевими розплавами 2005

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / О.В. Дуров; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознав. ім. І.М.Францевича. — К., 2005.

Аннотация:

Квазіхімічні реакції між дефектами в CdTe, легованому металами III-А підгрупи 2003

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / О.О. Коров'янко; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: На підставі експериментальних результатів отримано новий набір (CH-5) оптимізованих констант дефектоутворення в CdTe у рамках теорії Каргера. Складена на основі набору CH-5 комп'ютерна програма моделювання дефектної структури CdTe дозволяє прогнозувати властивості матеріалу за умов високотемпературної рівноваги точкових дефектів, після умовного гартування, а також після відігріву матераілу до кімнатної температури.

Кристалохімія точкових дефектів і властивості нестехіометричного SnTe та твердих розчинів на його основі 2006

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / І.М. Іванишин; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено концентраційні межі реалізації даних механізмів. Показано, що утворення твердих розчинів взаємопов'язане з процесами диспропорціювання зарядових станів катіонних вакансій і домішкових іонів, а також перерозподілом вакансій Стануму та домішкових атомів за катіонними підгратками і процесами комплексоутворення з виділенням фаз типу сфалериту.

Механізм синтезу літійвмісних феритів, реакційна здатність та прогнозування властивостей 2005

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / Т.Р. Татарчук; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень механізмів твердофазного синтезу літій-натрієвих та літій-цинкових феритів, що супроводжуються утворенням дефектних фаз з залученням антиструктури. На підставі даних рентгенівських досліджень та хімічного фазового аналізу встановлено кристалоквазіхімічний склад літій-цинкових феритів та одержано нову інформацію стосовно фізико-хімічних властивостей (електричних, магнітних, реакційної здатності, каталітичної активності). З'ясовано, що іони літію (за вмісту від 4,43 до 7,14 ат. %) стабілізують обернену структуру шпінелей, а іони цинку (за вмісту від 5,43 до 14,29 ат.%) посилюють її нормалізацію. Показано вплив катіонного розподілу в шпінельній решітці на реакційну здатність та каталітичну активність феритів. Уперше встановлено взаємозв'язок магнітних і хімічних властивостей. Виявлено, що механізм каталізу, відповідно до кристалоквазіхімічної моделі, містить утворення та анігіляцію антиструктури й електронно-діркових пар. Зазначено, що утворення вакансій експериментально спостережено у процесі відновлення феритів в атмосфері карбон (II) оксиду. Відзначено щодо необхідності теоретичного прогнозування фізико-хімічних властивостей у разі використання нових функціональних матеріалів. За цього воно не є можливим без точного кількісного врахування впливу дефектів кристалічної будови та домішок.

Механізми дефектоутворення і термодинамічний n - p-перехід у бездомішковому та легованому кадмій телуриді при двотемпературному відпалі 2005

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / У.М. Писклинець; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив домішок та умов відпалу на електричні властивості та конверсію типу провідності бездомішкових і легованих ауром, індієм, талієм, германієм і хлором кристалів кадмій телуриду. Розроблено моделі квазіхімічних реакцій утворення точкових дефектів у легованому матеріалі. На базі використання інтегральних, парціальних і відносних коефіцієнтів компенсації встановлено домінуючі точкові дефекти. Доведено можливість прогнозування на основі розроблених моделей дефектоутворення електричних властивостей матеріалу за умов високотемпературної рівноваги дефектів, а також визначення концентрації спектра дефектів та холлівської концентрації носіїв заряду у кристалах, відпалених за високих температур і охолоджених до кімнатної.

Механізми реакцій утворення ферит-хромітів магнію, одержаних методом співосадження та шляхом твердофазних взаємодій 2006

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.21 / А.В. Луцась; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі результатів титриметричного, диференціального термічного та термогравіметричного, рентгеноструктурного і месбуерівського методів дослідження та розрахунків здійснено аналіз механізмів утворення магній ферит-хромітів зі співосаджених гідроксидів і суміші оксидів. Визначено умови співосадження магній, ферум і хром гідроксидів. Доведено наявність хімічної взаємодії гідроксидів за умов співосадження й утворення гідроксокомплексів полімерного типу як передструктури шпінелі. Показано, що утворення передструктури сприяє шпінелеутворенню за м'яких умов - під час нагрівання у маточному розчині та спікання за температур 873 - 973 К.

Природа точкових дефектів легованого кадмій телуриду 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.21 / П.М. Фочук; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2005.

Аннотация:


[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net