Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Биологические науки
Радиобиология

Содержание текущего раздела:
Вивчення комбінованої дії радіаційного та токсичного факторів за показниками радіоємності 2006

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / С.А. Пчеловська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Сплановано та проведено серію експериментів, в яких за допомогою фактора радіоємності показано наявність ефекту відновлення за фракціонування токсичного чинника. Встановлено зв'язок показників радіоємності з параметрами швидкості переходу трасера між компонентами модельної системи та показано кореляцію між поведінкою фактора радіоємності та ростових характеристик (відносної швидкості росту). Розроблено теоретичну модель для опису неадитивної взаємодії факторів різної природи. Визначено кількісну характеристику ступеня синергізму взаємодії - коефіцієнт синергізму, за допомогою якого показано наявність неадитивного взаємного впливу радіаційного та токсичного чинників на водну культуру рослин кукурудзи.

Вплив нелетальних доз іонізуючої радіації і спіруліни на біохімічні та ультраструктурні показники стану сперматозоїдів та органів регуляції сперматогенезу щурів 2002

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / Н.О. Постригач; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 15 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості коригувального впливу спіруліни на морфофункціональний стан сперматозоїдів та органів регуляції сперматогенезу після поєднаного впливу тотального гамма-випромінювання та стресу. Проведено порівняльний аналіз біоефектів окремого та поєднаного впливу тотального гамма-випромінювання, іммобілізаційного стресу та спіруліни на рухливість сперматозоїдів тварин, зміни біохімічних показників крові та інтенсивності процесів перекисного окиснення ліпідів у сироватці крові та тканинних гомогенатів досліджуваних органів. Встановлено подібність біологічних ефектів окремого та поєднаного впливу тотального зовнішнього гамма-випромінювання і стресу на морфофункціональний стан нейросекреторних клітин гіпоталамусу, аденогіпофізу та клітин сперматогенного епітелію. Доведено, що введення спіруліни до раціону щурів після комбінованого впливу іонізуючого випромінювання і стресу стабілізує морфофункціональний стан клітин сперматогенного епітелію і покращує внутрішньоорганний кровообіг. Запропоновано новий препарат природного походження - таблетки спіруліни, покриті оболонкою, як засіб корекції генеративної функції сім'яників за умов комбінованого впливу тотального гамма-випромінювання та інших стрес-агентів нерадіаційної природи.

Вплив потужності дози на вихід пошкоджень ДНК в клітинах рослин 1999

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / С.В. Ісаєнков; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто дані виходу пошкоджень ДНК у рослинних клітинах, що були опромінені з різною потужністю дози іонізуючим низькодозовим опроміненням. Досліджено вплив фактора потужності дози у низькодозовому діапазоні на характер виходу пошкоджень ДНК. Доведено, що потужність дози є важливим чинником у формуванні реакції відповіді клітин тютюну (Nicotiana tabacum) та сосни звичайної (Pinus silvestris), за критерієм виходу пошкоджень ДНК, на низькодозове опромінення. Залежності виходу пошкоджень ДНК від потужності дози опромінення мають складний характер і не корелюють з величиною потужності дози опромінення. За деяких режимів опромінення виявлено підвищений вихід пошкоджень ДНК у порівнянні з контролем. Встановлено факт реалізації прихованих пошкоджень в насінні сосни, що було опромінено в низькодозовому діапазоні. Визначено більшу радіочутливість паростків сосни, ніж протопластів даної рослини на вплив низькодозового опромінення.

Вплив іонізуючої радіації та свинцю на показники нейроендокринної системи у щурів та їх корекція 2003

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / М.К. Мельник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 15 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано реальну небезпеку комбінованого впливу низьких доз іонізуючого опромінення та свинцевого навантаження на нейроендокринну систему живого організму, навіть у невеликих дозах вказаних чинників. Вивчено вплив солей свинцю в опромінених тварин на деякі показники нейроендокринної системи у двох поколінь тварин. Виявлено вплив комплексу малої дози іонізуючого опромінення та свинцю на генетичному рівні, шляхом закріплення в другому поколінні білих щурів патології поведінкових реакцій. Експериментально доведено модифікуючий ефект фолієвої кислоти на окремі показники морфофункціонального стану нейроендокринної системи та виявлено загальний позитивний вплив цієї кислоти. Установлено можливість використання фолієвої кислоти, як протектора, за умов впливу чинників низької інтенсивності комплексної природи. Виявлено позитивний ефект пектиновмісного порошку за поєднаної дії іонізуючого опромінення та свинцю.

Віддалені медичні наслідки в осіб, які перенесли гостру променеву хворобу в результаті аварії на Чорнобильській АЕС 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 03.00.01 / Д.О. Білий; АМН України. Наук. центр радіац. медицини. — К., 2005. — 48 с. — укp.

Аннотация: На підставі 15-річного (1986 - 2001 рр.) динамічного вивчення стану здоров'я 207-ми учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, включаючи 88 реконвалесцентів гострої променевої хвороби, які зазнали опромінення в діапазоні від 0,1 до 7,1 Гр, наведено детальну характеристику віддалених наслідків радіаційного впливу, визначено роль іонізуючого випромінювання та інших факторів ризику у формуванні патологічних станів кровотворної, травної та серцево-судинної систем організму, органу зору та шкіри. Математично описано варіанти реакції мієлоїдної та мегакаріоцитарної ланок кісткового мозку на загальне відносно рівномірне опромінення та розроблено гематологічні критерії тяжкості гострої променевої хвороби. На базі дискримінантного аналізу визначено групи ризику розвитку онкогематологічних та окремих соматичних захворювань. Створено оригінальну комп'ютерну базу даних осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яким у 1986 р. діагностовано гостру променеву хворобу.

Вільнорадикальні процеси в крові при радіаційних ураженнях. Засоби їх корекції 2005

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / А.Ю. Моісеєв; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вільнорадикальні процеси у системі крові за дії іонізувальної радіації та вивчено можливості їх корекції за допомогою мінеральних вод. Виявлено порушення оксидантно-антиоксидантної рівноваги в організмі за умов дії іонізувальних випромінювань, що характеризується інтенсифікацією генерування супероксидного радикала-аніона, зміною активності супероксиддисмутази у каталази, дерегуляцією їх узгодженого функціонування. Базуючись на результатах дослідження, розроблено комплексний тест визначення функціонального стану організму. В експерименті in vitro встановлено онтиоксидантні властивості мінеральних вод типу "Нафтуся". Доведено, що їх курсове застосування є засобом виведення з організму токсичних речовин. Показано регуляторний вплив природної мінеральної води з підвищеним вмістом заліза на інтенсивність каталази у периферичній крові опромінених тварин. Зауважено, що у крові дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, установлено порушення окисного метаболізму, зниження та виснаження антиоксидантного потенціалу плазми крові. Запропоновано метод визначення антиоксидантних властивостей плазми крові для діагностики у донозологічний період патологічних порушень, зумовлених опроміненням.

Гормональні та метаболічні механізми порушень інсуліночутливості у постраждалих дорослих і дітей внаслідок аварії на ЧАЕС 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 03.00.01 / Н.О. Зуєва; АМН України. Наук. центр радіац. медицини. — К., 2002. — 39 с. — укp.

Аннотация: Обстежено учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на ЧАЕС, які зазнали короткого (не більше 3-х місяців у 1986 - початку 1987 рр.) та тривалого (6 - 8 р., починаючи з 1986 - 1987 рр.) впливів факторів аварії, а також дітей-мешканців забруднених радіонуклідами територій (II, III і IV зони). Незалежно від терміну перебування в 30-кілометровій зоні в УЛНА та дітей II та III зон проживання віком до 10 років зареєстровано гіперінсулінемію. Виявлено зміни структурної будови мембран еритроцитів і лейкоцитів (ліпід-білкового розташування в мембранах обох видів клітин, а також змін об'ємних розмірів та структури білків еритроцитарної мембрани) в УЛНА з різним базальним рівнем інсуліну в крові у порівнянні з особами, які зазнали тільки психогенного впливу. В УЛНА на ЧАЕС з анамнезом, необтяженим діабетом встановлено поєднання кількох факторів, які супроводжують інсулінорезистетність: гіперінсулінемія, гіперкортизолемія, оксидативний стрес, порушення обміну заліза, гіперкомплементемія, наявність серцево-судинної патології. Вперше в УЛНА проаналізовано соматичну патологію, з якою найчастіше поєднується вперше виявлений цукровий діабет (ЦД) типу II - порушення зсідання крові, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, ангіопатія сітківки. Визначено в УЛНА зниження частоти серцевих скорочень, концентрації фібриногену (нижня межа норми) та катехоламінів в добовій сечі, підвищення активності системи комплементу, реакції ауторозеткоутворення та вмісту глюкокортикоїдів. Запропоновано концепцію механізмів розвитку порушення інсуліночутливості у потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Охарактеризовано групи ризику виникнення гіперінсулінемії та порушення інсуліночутливості. Запропоновано заходи щодо її мінімізації для зниження можливих віддалених наслідків гіперінсулінемії в дітей (полікістоз яєчників у дівчаток, метаболічний синдром, виникнення злоякісних новоутворень молочної залози в дорослому стані) і дорослих (серцево-судинні захворювання, ЦД типу II). Встановлено, що використання берлітіону в УЛНА на ЧАЕС зменшує прояви порушення чутливості до інсуліну, оксидативного стресу, аутоагресії.

Динаміка цитогенетичних ефектів у осіб, які зазнали впливу іонізувальної радіації в малих дозах в ході ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2000

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / В.А. Вінніков; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що у ранні терміни після перебування ліквідаторів у зоні ЧАЕС рівень аберацій хромосом вірогідно перевищував спонтанний, а з плином часу відбувалася експоненційна елімінація нестабільних хромосомних пошкоджень із швидкістю 14 - 25 % за рік залежно від виду аберацій. Досліджено особливості динаміки цитогенетичних ефектів відповідно до дози опромінення та тривалості експозиції ліквідаторів у зоні ЧАЕС. Розроблено моделі "час - ефект" з метою опису динаміки хромосомних пошкоджень. Визначено інформативність одержаних регресій щодо екстраполяційних оцінок початкового рівня аберацій у осіб, які зазнали опромінення малими дозами. Проведено прогнозування імовірних термінів нормалізації цитогенетичних показників у ліквідаторів.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net