Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Биологические науки
Молекулярная биология

Содержание текущего раздела:
Вивчення методом сайт-направленого мутагенезу елементів впізнавання тирозинової тРНК тирозил-тРНК синтетазою з вищих еукаріотів 2002

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / В.Г. Найдьонов; НАН України. Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено структурні елементи впізнавання тирозинової тРНК синтетазою в реакції аміноацилювання з використанням методу сайт-направленого мутагенезу. Встановлено, що додатковий С-кінцевий домен тирозил-тРНК синтетази покращує каталітичну ефективність аміноацилювання тРНК-транскрипту за рахунок підсилювання зв'язування останнього з ферментом. Виявлено критичне значення амінокислотного залишку лізин-147 для активності тирозил-тРНК синтетази печінки бика в аміноацилюванні гомологічної тРНК.

Вплив дистальних мутацій на конформаційну рухливість ВІЛ-1 протеази: дослідження методом молекулярної динаміки 2005

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / Д.Б. Ковальський; НАН України. Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено конформаційну рухливість протеази ВІЛ-1 за різних умов, зокрема фізіологічних, і сформовано уявлення про конформаційний простір протеази ВІЛ-1 у наносекундному часовому інтервалі. На основі розрахунку та аналізу молекулярної динаміки (МД) резистентних дистальних мутантів та порівняння з МД нативної протеази ВІЛ-1 зроблено висновок про існування двох механізмів впливу резистентних мутацій шляхом перерозподілу амплітуди узгоджених рухів та зміни доступних конформаційних рухів. Розроблено методику порівняння колективних конформаційних рухів між двома системами (карта різниць - динамічна крос-кореляційна матриця).

Глутатіонтрансферазна активність і ДНК-аддукти в плаценті людини у радіаційно та хімічно забрудненому довкіллі 2003

Источник: Автореф. дис. канд. біол. наук: 03.00.03 / Н.М. Теплюк; НАН України. Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2003. — 21 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне дослідження стану детоксикаційної системи та генотоксичного ушкодження поліциклічними ароматичними вуглеводнями (ПАВ) у плаценті людини у носіїв різних генотипів ферментів детоксикації CYPIAI, GSTPI та GSTMI за умов різного стану довкілля. Встановлено, що носійство 462Val форми CYPIAI супроводжується вищою глутатіонтрансферазною активністю та інтенсивністю перекисного окиснення ліпідів. Виявлено, що в клітинах хоріокарциноми людини бензо(а)пірен індукує експресію CYPIAI та GSTPI, ферментів двох послідовних стадій детоксикації. Розроблено положення про узгодженість роботи CYPIAI та GSTPI в плаценті. Показано зниження глутатіонтрансферазної активності у зразках плаценти в районах України, що найбільш забруднені радіаційно та хімічно. Виявлено закономірність: чим нижча глутатіонтрансферазна активність, тим вищий вміст ПАВ-ДНК аддуктів у плаценті, і тим нижчі коефіцієнти Апгара. Запропоновано використовувати показники глутатіонтрансферазної активності, ДНК-аддуктів та генотип ферментів детоксикації в плаценті як прогностичні фактори для новонародженого.

Дослідження експресії муцинових генів в кон'юнктиві ока людини 2000

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / Ірина Йосифівна Гут; НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики. — К., 2000.

Аннотация:

Зміна експресії генів у гліальних пухлинах головного мозку людини 2002

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / Катерина Олександрівна Шостак; НАН України; Інститут молекулярної біології і генетики. — К., 2002.

Аннотация:

Клонування гена та характеристика білка-партнера протеїнкінази рибосомного білка S6 коензим А-синтази 2004

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / І.О. Немазаний; НАН України. Ін-т молекуляр. біології та генетики. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Виявлено та охарактеризовано нові білки партнерів кінази S6 рибосомального білка (S6K1) методом дріжджової двогібридної системи. В результаті проведеного скринування кДНК бібліотеки ембріонів миші ідентифіковано кДНК нового S6K1-зв'язувального білка - КоА-синтази. Вперше клоновано кДНК ген, що кодує КоА-синтазу. Доведено, що КоА-синтаза має дефосфоКоА-кіназну та фосфопантотенатаденілтрансферазну активності та каталізує два останні етапи біосинтезу КоА. Вперше показано, що КоА-синтаза взаємодіє з S6K1 в клітинах дріжджів та в клітинах ссавців. Встановлено, що С-кінцеві ділянки S6K1 та КоА-синтази залучені до утворення білкового комплексу. Продемонстровано мітохондріальну локалізацію КоА-синтази методами конфокальної мікроскопії та субклітинного фракціонування з використанням специфічних антитіл. Виявлено, що КоА-синтаза не є субстратом для S6K1 та встановлено відсутність взаємовпливу обох ферментів на їх активність. Обгрунтовано структурну роль даної взаємодії та виявлено її вплив на можливість S6K1 наближатися до мітохондрії з метою фосфорилювання її мітохондріальних субстратів.

Клонування, бактеріальна експресія та цитокіноподібна активність С-кінцевого некаталітичного модуля тирозил-тРНК синтетази вищих еукаріотів 2001

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.03 / О.Л. Дубровський; НАН України. Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2001. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розглянуто цитокіноподібну активність С-кінцевого некаталітичного модуля тирозил-тРНК синтетази з печінки бика, що виявляє високу гомологію з цитокіном ЕМАРП. Досліджено біологічну активність рекомбінатного ізольованого С-кінцевого некаталітичного модуля тирозил-тРНК синтетази. Доведено прокоагуляційний ефект некаталітичного модуля на клітини ендотелію пупкового канатика людини, що полягає в збільшенні концентрації тромбопластину на клітинній поверхні. З'ясовано також хемокінову активність некаталітичного модуля, яка полягає в індукуванні міграції моноцитів. Виявлено відсутність імунологічного перехресту з рекомбінантним ЕМАРП у Вестерн-блот аналізі.

Молекулярно-біологічні аспекти білково-мембранних взаємодій: термодинамічний і кінетичний контроль вбудовування 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.03 / О.С. Ладохін; НАН України. Ін-т молекуляр. біології і генетики. — К., 2001.

Аннотация:


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net