Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Биологические науки
Биохимия

Содержание текущего раздела:
5-амінолевулінатсинтазна активність і вміст деяких гемопротеїнів в печінці щурів при дії гемолітичних агентів 2003

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / Н.М. Іншина; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с.: табл. — укp.

Аннотация: Виявлено особливості дії гемолітичних агентів різної хімічної природи на активність ключового ферменту біосинтезу гему - 5-АЛК-синтази і вміст деяких гемопротеїнів у печінці щурів. Установлено, що підвищення 5-АЛК-синтазної активності є однією з причин накопичення вільного гему в печінці щурів у перші години дії фенілгідразину та гліцеролу, а також у пізні терміни після введення хлориду кадмію та хлориду меркурію.Виявлено, що фенілгідразин спричинює двофазну зміну 5-АЛК-синтазної активності в печінці щурів: короткочасне зниження активності та подальше підвищення. Зроблено припущення, що однією з причин зростання 5-АЛК-синтазної активності за цих умов є деградація цитохрома Р-450. Уперше встановлено, що підвищення 5-АЛК-синтазної та триптофан-2,3-диоксигеназної активностей у печінці щурів за введення гліцеролу є результатом активації синтезу даних ферментів de novo. Показано, що блокування циклогексимідом зростання 5-АЛК-синтазної активності за дії гліцеролу супроводжується нормалізацією вмісту вільного гему в печінці щурів. На підставі одержаних даних зроблено висновок, що індукція 5-АЛК-синтази є основною причиною накопичення вільного гему в печінці щурів протягом перших годин дії гліцеролу.

GTP-зв'язуючі білки та фосфатидилінозитидний цикл при М-холінергічній регуляції скоротливості серця 2001

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.04 / Р.Г. Шикула; Ін-т геронтології АМН України. — К., 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено властивості гетеротримерних GTP-зв'язуючих білків та обмін фосфатидилінозитидів у разі активації М-холінергічних рецепторів серця. Встановлено, що мускариновий холінергічний агоніст карбахолін за умов перфузії ізольованого серця кроля блокує скоротливу функцію міокарда. Ідентифіковано ділянки G-білків з високою та низькою спорідненістю до зв'язування GTP, визначено їх константи дисоціації для GTP. Продемонстровано активацію карбахоліном зв'язування GTP, стимуляцію ним GTPазної активності сарколеми. Перфузія ізольованого серця карбахоліном індукує фосфатидилінозитидний цикл, що призводить до збільшення утворення вторинного месенджера інозит-1,4,5-трифосфату

Mg2+,Ca2+-АТФазна активність плазматичної мембрани гепатоцитів при дії 2,4- дихлорфеноксиоцтової кислоти та регулятора росту рослин івіну 2006

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / Світлана Вікторівна Яблонська; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006.

Аннотация:

NADH-залежна монооксигеназна система мікросом печінки тварин при дії іонізуючого випромінювання та аліментарних факторів 2005

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / В.М. Ткаченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив іонізуючого випромінювання та аліментарних факторів на активність NADH-залежної монооксигеназної системи мікросом печінки. Розглянуто структурний стан мембран мікросом печінки щурів у разі дії гамма-опромінення та сумісної дії опромінення та різного складу дієти, а також харчової домішки аронії чорноплідної. Встановлено, що аронія чорноплідна за умов in vivo нормалізує інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів, структурні зміни і NADH-феррицианід редуктазну активність мікросом печінки опромінених тварин. Показано, що гамма-опромінення тварин, які одержували збалансований раціон харчування, призводить до збільшення активності ферментів монооксигеназної системи.

Активність амінотрансфераз, фосфатаз і деяких оксидаз крові у динаміці дії нових похідних оксанілової кислоти 2003

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / Ях'я Баккар; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Визначено ефективність впливу уреїду оксанілової кислоти (УОК), уреїд-4-хлороксанілової кислоти (У-4-ХОК) у динаміці на активність амінотрансфераз, фосфатаз, оксидаз і на вміст деяких сполук у крові білих щурів у нормі та у разі гострого запалення з оксидантним стресом. Установлено, що УОК та У-4-ХОК у процесі введення у шлунок у дозах 50 мг/кг і 100 мг/кг здоровим щурам у динаміці чотирьох годин не прискорюють процеси обміну з участю внутрішньоклітинних ферментів, гострофазних протеїнів, амінів, ліпідів і перекисного окислення ліпідів, не пригнічують антиоксидантну систему, а у випадку гострого карагенінового запалення з оксидантним стресом проявляють антизапальні та антиоксидантні властивості, коли у динаміці сприяють зниженню у сироватці крові показників аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, лужної та кислої фосфатаз, супероксиддисмутази, каталази, гістаміну, серотоніну, загального білку, фібриногену, церулоплазміну, загальних ліпідів, холестирину, дієнових кон'югатів, малонового діальдегіду та відновленого глутатіону.

Активність протеолітичних ферментів в тканинах тіла матки жінок без новоутворень та з онкозахворюваннями 2006

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / С.С. Чернадчук; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено активність ферментів протеолітичної системи, які приймають участь у розвитку новоутворень в органах жіночої репродуктивної системи. Встановлено вікові зміни активності ферментів протеолітичної системи органів репродуктивної системи досліджуваних жінок, а також виявлено збільшення активності ключових ферментів: карбоксипептидаз А та В і металопротеїнази-2 за розвитком та прогресією пухлинної тканини гормоночутливого органа та тіла матки, що пов'язано з індукцією їх біосинтезу як класичними естрогенами, так і некласичними фенолстероїдами, які є важливими регуляторами біосинтезу. Показано різноманітну роль протолітичних ферментів за умов розвитку доброякісного та злоякісного процесів, що може бути використано в прогностичних та диференціальних цілях у випадку розвитку онкопроцесу.

Активність тирозинових протеїнфосфатаз в лімфоїдних клітинах щурів за умов впливу іонізуючого випромінювання 2005

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / О.В. Богданова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості функціонування тирозинових протеїнфосфатаз (ТПФ-аз) у плазматичних мембранах, цитозолі спленоцитів та тимоцитів щурів через 12 годин після тотального рентгенівського опромінення у дозах 1,25; 0,5; 0,75 та 1,0 Гр. Виявлено найбільше зростання активності ТПФ-аз за умов впливу іонізуючої радіації у дозі 0,5 Гр, а для цитозольних ТПФ-аз спленоцитів - 0,25 Гр. Вивчено кінетичні властивості ізольованої ТПФ-ази CD 45. З'ясовано, що цей фермент більш споріднений з фосфатирозином, ніж з паранітрофеніфосфатом. Визначено, що опромінення тварин у дозі 0,5 Гр спричинює зниження спорідненості ферменту до фосфотирозину та зменшення максимальної швидкості фосфатазної реакції. Показано однонаправлені зміни активності тирозинових протеїнкіназ, ТПФ-аз та вмісту циклічних нуклеотидів у клітинах селезінки та тимусу щурів на тлі введення різних речовин за умов опромінення у низьких дозах.

Активність ферментів гліколізу та обміну нуклеотидів у пацієнтів різного віку з виразкою та раком шлунка 2006

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.04 / О.М. Бакурова; Ін-т геронтології АМН України. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості обміну нуклеотидів та вуглеводів у випадку виразкової хвороби та раку шлунка. Встановлено вікові особливості активності маркерних ферментів як в нормі, так і за досліджуваних патологічних станів. Показано, що пацієнтів з виразковою хворобою та супутнім розвитком предракових змін активність ферментів глікозу й обміну нуклеотидів наближається до їх активності у хворих на рак шлунка, що дозволяє віднести їх до групи півищеного онкологічного ризику, особливо після 40-ка років. Виявлено порушення метаболізму еритроцитів, які можуть сприяти розвитку їх морфофункціональних змін. Запропоновано ферментативні тести щодо формування груп підвищеного онкоризику та для прогнозування розвитку ускладнень виразкової хвороби.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net