Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Биологические науки
Ихтиология

Содержание текущего раздела:
Вплив пестицидного забруднення водного середовища на іхтіологічні показники та метаболічні перетворення в організмі коропа 2005

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.10 / О.Б. Мехед; НАН України. Ін-т гідробіології. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Комплексно вивчено процеси, які відбуваються в організмі коропа різного віку за дії сезонних змін температури та пестицидів: амонійної солі 2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти (2,4-Д) і зенкора. Установлено максимальне накопичення пестицидів групи 2,4-Д у печінці та мозку коропа. Відзначено, що зенкор не накопичується в жодній з досліджених тканин. В організмі коропів цього року виявлено значно менший вміст енергетичних субстратів в осінній період у порівнянні з коропами-дворічками, це доводить кращу підготовленість останніх до зимівлі, що має місце завдяки дії механізмів збереження енергетичного гомеостазу у зимуючих риб. Показано, що інтоксикація сприяє активації катаболічних процесів. З'ясовано, що токсичний вплив пестицидів взначною мірою визначається порою року. Зазначено, що з досліджених тканин (білих м'язів, печінки, мозку) найменшого токсичного впливу зазнає мозок.

Вплив токсикантів Cr6+, Ni2+, Pb2+ на біопродукційні параметри молоді риб 1999

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.10 / Ахмад Ашфак; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Вперше на значному експериментальному матеріалі встановлені кількісні значення біопродукційних параметрів та рівнів екскреції фосфору у молоді риб в умовах впливу різних концентрацій шестивалентного хрому, нікелю і свинцю. Встановлено відносну чутливість біопродукційних параметрів риб до наявності у воді токсикантів. Показано, що найчутливішим з досліджених показників до наявності у воді токсикантів є індекс оптимальності середовища, потім (у порядку зменшення чутливості) - питома швидкість росту, ефективність використання їжі на ріст і рівень дихання. Запропоновано використовувати індекс оптимальності середовища, питому швидкість росту і рівень екскреції фосфору для діагностики токсикантів у воді та подані попередні рекомендації щодо застосування біопродукційних параметрів риб для діагностики токсикантів у воді; встановлена необхідність підвищеного вмісту фосфору в раціоні риб при вирощуванні їх за умов забруднення вод хромом і нікелем.

Мінливість морфологічних ознак і активності травлення у коропа залежно від умов існування 2003

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.10 / Ю.М. Забитівський; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2003. — 18 с.: табл. — укp.

Аннотация: На підставі результатів еколого-фізіологічного аналізу показано, що умови живлення та взаємодія нестабільних чинників (дефіцит розчиненого у воді кисню, водний режим) обумовлюють величину та структуру гетерогенності цьоголіток коропів, що заселяють водойми різного призначення. Відзначено, що угруповання цьоголіток коропа розділяються на декілька розмірних класів, які з різною ефективністю використовують природну кормову базу, досягають різних розмірів, маси та ступеня вгодованості. Комплексно проаналізовано загальнобіологічні характеристики коропів рамчастого та лускатого покриву. З'ясовано, що рамчасті коропи, завдяки потужній карбогідразній та протеазній системам краще ніж лускаті перетравлюють нутрієнти з великим вмістом білкових і вуглеводневих компонентів. Виявлено, що лускаті коропи більш пристосовані до вживання високобілкових субстратів. Цьоголітки коропів рамчастого та лускатого покриву володіють різними комплексами специфічних клітинних адаптивних реакцій, які проявляються в зміні пристосувальної активації чи інгібуванні окремих ланок мембранного та порожнинного травлення вуглеводів і білків за дії різних концентрацій міді та свинцю, що передують проявам морфологічних перебудов екстер'єрних показників. Установлено, що в процесі інтоксикації свинцем цьоголіток лускатого коропа функціональна активність ферментів травного тракту щільно пов'язана з морфо-фізіологічними характеристиками апікальної ділянки ентероцита, що проявляється в утворенні ендоцитозних візикул в цитоплазмі за умов незначно зміненої активності мембранних карбогідраз.

Стан популяцій ляща і плітки в трансформації водної екосистеми Канівського водосховища 2003

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.10 / В.В. Цедик; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2003. — 22 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано сучасну гідрологічну ситуацію та вплив основних чинників, які визначають масштаби формування біологічних ресурсів за визначений період часу. Обгрунтовано необхідність комплексного підходу до вивчення еколого-фізіологічної характеристики популяцій основних промислових видів риб за умов антропогенного впливу. Удосконалено методологічні підходи до проведення наукових досліджень стосовно впливу на водні біоресурси Канівського водосховища природно-кліматичних та техногенних чинників. Виявлено причини динаміки популяцій промислових видів риб за суксеційних процесів, які проходять у водосховищах, це дає змогу визначити тенденцію та потенціал водних біологічних ресурсів даного водосховища з метою прогнозування видового складу риб і рибопродуктивності водойм.

Стан іхтіофауни Дністровського водосховища за дії факторів антропогенної природи 2005

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.10 / О.І. Худий; НАН України. Ін-т гідробіології. — К., 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано особливості структурно-функціональної організації іхтіоценозу Дністровського водосховища за умов комплексного господарського використання водойми. Установлено, що внаслідок гідротехнічного будівництва та сольового забруднення з іхтіофауни ділянки Дністра, що розташована біля Дністровського водосховища, зникло 10 видів риб, однак з'явились 7 нових видів, 3 з яких є небажаними вселенцями. Відзначено, що частка фітофілів складає 70 % від загальної кількості особин, літофілів - 15 - 20 %, решта належить індиферентним щодо нерестового субстрату видам. Охарактеризовано особливості мінливості зовнішньої та внутрішньої будови риб (на прикладі ляща та плітки) за умов Дністровського водосховища. Висвітлено популяції структури ляща та плітки у даній водоймі. Виявлено, що в останні роки промислові улови характеризуються низькою якістю - у переважній більшості дозволених дрібновічкових сітних знаряддях лову частка малорозмірного прилову складає 75 - 85 %, що значно перевищує дозволені норми. Спостережено, що знизився показник уловистості усередненої сітки контрольного порядку.

Структурно-функціональний стан печінки у коропа в умовах тепловодного вирощування 2003

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.10 / Н.Б. Єсіпова; УААН. Ін-т риб. госп-ва. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості структури та функціонального стану печінки коропа у взаємозв'язку з показниками його росту за умов індустріальної аквакультури. Установлено, що головними чинниками надмірного жиронакопичення в печінці риб за умов саджалкового тепловодного вирощування є абіотичні - підвищена температура води і зниження концентрації кисню. Визначено, що ожиріння печінки коропа за умов напруженого температурного і кисневого режимів водного середовища спричинює також годівля штучними кормами, які не відповідають фізіологічним потребам його організму в цей період за білковим і вітамінним складом, і особливо, за вмістом у кормах речовин з ліпотропними властивостями (метинін, холін). Виявлено шляхи накопичення ліпідів у печінці та показано, що її ожиріння носить переважно зворотний характер, але супроводжується порушенням низки функцій даного органу, які призводять до затримки росту риб. Рекомендовано заходи щодо нормалізації структурно-функціонального стану печінки коропа. Обгрунтовано необхідність вивчення на тканинному та клітинному рівні функціональних особливостей організму риб з метою виявлення потенційних можливостей їх росту та оптимізації існуючих біотехнологій в аквакультурі.

Іхтіофауна та показники якості води Молочного лиману в зв'язку з рибогосподарським використанням водойми 2004

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.10 / В.О. Демченко; НАН України. Ін-т гідробіології. — К., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Проведено аналіз іхтіофауни Молочного лиману. Досліджено динаміку різноманіття риб у зв'язку з коливаннями показників якості води, зумовлених природною та штучною реорганізацією водойми. Вивчено основні популяційні показники рибного населення водойми з урахуванням абіотичних (гідрологічних, гідрохімічних та інших) і антропогенних чинників (інтенсивності штучної підтримки гідрологічного режиму, промислу). Простежено зміни рибогосподарського значення водойми. Встановлено корелятивний зв'язок між кількістю видів риб та солоністю води в лимані. Проведено детальне узагальнення та виявлено закономірності формування окремих складових частин екосистеми досліджуваної водойми, що дозволяє окреслити напрямки збереження, раціонального використання та відтворення рибних ресурсів не тільки Молочного лиману, а й інших подібних екотонів.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net