Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Биологические науки
Физиология растений

Содержание текущего раздела:
Адаптаційний синдром рослин в умовах посухи 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.12 / Н.Ю. Таран; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 42 с. — укp.

Аннотация: Досліджено захисні реакції загального адаптаційного синдрому рослин і механізмів їх індукції екзогенними чинниками: посухою, фізіологічно активними речовинами, мінеральними добривами. Вивчення пристосувальних механізмів проведено на базі мультиваріантного підходу до регуляції фізіологічних функцій та комплексного аналізу трансформацій ліпід-пігментних компонентів фотосинтезуючих органів злакових культур. Виявлено залежності у ліпід-пігментному складі, які свідчать про те, що специфічними реакціями на посуху в загальному механізмі адаптаційного синдрому рослин виступили трансформації гліколіпідів і компонентів віолаксантинового циклу, зокрема, зменшення вмісту моногалактозилдіацилгліцеролу, ліноленової кислоти та віолаксантину, пов'язаних з продукуванням стресових гормонів та утворенням сигнальних інтермедіантів. За результатами проведених досліджень відібрано структурно-функціональні маркери ліпідного та пігментного комплексів фотосинтезуючих органів рослин для оцінки адаптивного потенціалу зернових за умов дії факторів посухи. Неспецифічна реакція сульфохіновозилдіацилгліцеролу, підвищення рівня насиченості його жирнокислотних залишків зумовили підтримання фотосинтетичної функції мембран хлоропластів чутливих сортів за умов посухи. Запропоновано концепцію реалізації адаптивного потенціалу фотосинтезуючих органів рослин у випадку дії стресових факторів посухи. Концепцію визначено теоретичною основою розробленої інформаційно-вимірювальної системи комплексної оцінки посухостійкості генотипів зернових культур, рекомендованої селекційним центром для практичного застосування.

Адаптаційні реакції соняшника до токсичної дії іонів свинцю та кадмію 2006

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / О.І. Пацула; Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено адаптаційні реакції рослин соняшника (РС) до токсичної дії іонів свинцю та кадмію. Встановлено, що у РС під час зростання їх на розчинах ацетату свинцю та хлориду кадмію, важкі метали (ВМ) нагромаджуються в основному у коренях. Доведено, що іони кадмію награмаджуються більшою мірою, ніж іони свинцю. Виявлено зростання індексу толерантності за умов пересаджування рослин з варіантів з нижчими концентраціями ВМ на розчини з вищими. Надходження ВМ у РС призводить до нагромадження перексиду водню в його органах. Особливо суттєво зростає вміст пероксиду за умов пересадки рослин з розчинів з нижчими концентраціями ВМ на розчини з вищими, що вказує на його участь у процесах активації антиоксидантної системи захисту. Підвищення концентрації іонів свинцю у середовищі сприяє зростанню активності каталази у 7-добових рослин, а іони кадмію у високих концентраціях інгібують її активність. Показано зниження активності каталази та пероксидази на розчинах з іонами свинцю та кадмію у 14-добових РС. Встановлено, щоіони кадмію стимулюють нагромадження глутатіону у коренях і пагонах РС, а іони свинцю знижують його концентрацію. Дія іонів свинцю призводить до зниження активності глутатіонредуктази у 7-добових і підвищення її активності у 14-добових РС. Іони кадмію, за умов дії низьких концентрацій, сприяють активації ферменту. Одержано позитивний результат у процесі пересаджування РС з низьких концентрацій хлориду кадмію на вищі.

Адаптація кукурудзи до умов хлоридного засолення на ранніх етапах онтогенезу: вплив регуляторів росту 2005

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / Н.О. Калініна; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив екзогенних регуляторів 6-БАП, продуктів термофільного метанового бродіння мелясної барди (ПТМБ) та івіну на адаптацію різних сортів і гібридів кукурудзи до умов хлоридного засолення на ранніх етапах онтогенезу. Вперше визначено концентраційні залежності впливу регуляторів росту для сорту Одеська 10 та гібридів одеської селекції ОдМА 310 МВ, Од 480 МВ, Фоліант МВ. Зазначено, що гібриди кукурудзи та сорт Одеська 10 розрізняються за ацидофікуюючою активністю коренів, яка позитивно корелює зі стійкістю. Встановлено, що під впливом хлоридного засолення у коренях кукурудзи зростає активність пероксидази і знижується загальна кількість білка. Вперше досліджено фітогормональний статус клітин кореня кукурудзи за дії хлоридного засолення та під впливом препарату 6-БАП за даних умов. Виявлено, що синтетичний цитокінін 6-БАП сприяє нормалізації фітогормонального статусу паростків у результаті зменшення рівня АБК та ЮК і зростання кількості зеатинів. Встановлено, що попереднє замочування насіння та обробка вегетуючих рослин кукурудзи водними розчинами 6-БАП і ПТМБ та івіна сприяє накопиченню біомаси та покращенню ростових показників паростків, що свідчить про можливість використання регуляторів росту для зменшення негативного впливу засолення. На підставі результатів наукового дослідження теоретично обгрунтовано можливості використання ПТМБ та івіну для підвищення стійкості кукурудзи щодо впливу хлоридного засолення.

Адаптація рослин кукурудзи та сої до токсичної дії іонів кадмію 2003

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / М.С. Кобилецька; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Установлено, що за дії іонів важкого металу в органах рослин відбуваються зміни пулу вільних амінокислот, елементного складу та фітогормонального балансу. Показано, що на фоні зменшення загального вмісту вільних амінокислот, що спостерігається за дії іонів кадмію на рослини, підвищується вміст проліну, глутамату, гліцину, тирозину та знижується - аспартату, треоніну, валіну та аланіну. Зазначено, що зменшення вмісту даних амінокислот у органах сої та кукурудзи корелює із зростанням концентрації хлористого кадмію в поживному середовищі. Доведено, що із застосуванням концентрації важкого металу в субстраті в органах рослин зменшується вміст калію, цинку, марганцю, міді та зростає кількість кальцію, натрію, що спричинено антогоністичною або синергічною взаємодіями кадмію та даних елементів. Показано, що переважна кількість (близько 80 %) поглинутих рослинами іонів кадмію акумулюється в коренях кукурудзи. Виявлено за відсутності та дефіциту заліза в поживному середовищі підвищення рівня кадмію в рослинах кукурудзи та посилення токсичного впливу важкого металу на ріст органів. Відзначено, що підвищення концентрації іонів заліза в середовищі зменшує акумуляцію кадмію в коренях і пагонах рослин. Показано, що за дії важкого металу в концентраціях <$E10 sup -7> і <$E10 sup -6> М спостерігається зниження вмісту активних форм (зеатину та зеатинрибозиду) та значне підвищення вмісту зеатинглюкозиду. За дії іонів кадмію у даних концентраціях констатовано зростання рівня та активності АБК, фенольних сполук і зниження біологічної активності ІОК, що пов'язано із активацією неспецифічних адаптивних реакцій.

Активність антиоксидантної системи хлоропластів пшениці при водному дефіциті та засоленні грунту 2005

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / В.О. Стороженко; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2005. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено особливості реакції хлоропластної супероксиддисмутаз (СОД) ярої пшениці на сольовий стрес залежно від рівня натрійхлоридного засолення поживного середовища та від сортової чутливості до цього стресу. Уперше досліджено вплив довготривалого сольового стресу на динаміку активностей СОД і аскорбатпероксидазою впродовж онтогенезу рослин. Виявлено особливості функціонування антиоксидантної системи хлоропластів за умов комбінованого стресу, зумовленого дією посухи та засолення грунту. Доведено, що за дії посухи на засоленому грунті має місце явище кросадаптації на рівні антиоксидантної системи хлоропластів. Показано, що активність основних антиоксидантних ферментів хлоропластів за дії сольового та водного стресів знаходиться у тісному негативному взаємозв'язку з процесом фотосинтезу.

Алелопатичні особливості нових плодових культур 2000

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / І.Ю. Осипова; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2000.

Аннотация:

Видова специфічність реакцій рослин на дію органічних ксенобіотиків 2001

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / О.О. Мильнікова; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання проблеми впливу органічних інгредієнтів промислових викидів на стан деревно-чагарникових рослин техногенно забруднених територій Придніпровського регіону. Встановлено зміни фізіолого-біохімічних і морфометричних показників деревно-чагарникових і сільськогосподарських (на прикладі кукурудзи) рослин за умов промислового забруднення довкілля органічним сполуками. Визначено особливості накопичення органічних інгредієнтів промислових викидів едафотопом і 18 видами деревно-чагарникових рослин техногенної території. Розроблено шкалу накопичення рослинами специфічних для лакофарбового виробництва забруднювачів, на підставі якої розроблено практичні пропозиції щодо використання деяких деревно-чагарникових видів для фітооптимізації території, що зазнають впливу органічних ксенобіотиків.

Вміст тіобарбітуратреактивних речовин в насінні озимої пшениці в зв'язку з його життєздатністю за різних умов зберігання 2002

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / О.М. Ружицька; НАН України. Ін-т фізіології рослин і генетики. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено мінливість морфофізіологічних показників життєздатності й інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) в окремих органах насіння озимої м'якої пшениці сорту Обрій різних років урожаю, нерівнозначних за метеорологічними умовами вирощування та зберігання. Досліджено вплив шести різних режимів зберігання на харатер мінливості енергії проростання, схожості, сили росту насіння, структури та якості його проростків, концентрації ексудативних цукрів та вмісту ТБК-реактивних продуктів в цілих зернівках, зародках та зернівках без зародків. Визначено вміст ТБК-реактивних речовин у насінні, яке втратило життєздатність внаслідок несприятливих умов зберігання. Досліджено мінливість вмісту ТБК-реактивних продуктів у насінні різної життєздатності за його бубнявіння. Отримані результати свідчать про інформативність застосування ТБК-тесту для оцінки життєздатності насіння озимої пшениці на початкових етапах його проростання.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net