Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Биологические науки
Генетика

Содержание текущего раздела:
Аналіз генетичного різноманіття та спадковості господарських ознак сортів різних типів озимого тритикале 2003

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / О.О. Крайнов; Селекц.-генет. ін-т - нац. центр насіннєзнав. та сортовивчення УААН. — О., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Встановлено значення варіанс і ефектів ЗКЗ та СКЗ вивчених сортів озимого тритикале різних морфотипів і за цими даними з'ясовано перспективи використання в селекційних програмах сортів тритикале.Встановлено генотипні коефіцієнти кореляції та шляху між зерновою продуктивністю рослин тритикале та його господарсько-корисними ознаками. Створено новий кормовий сорт озимого тритикале Буяна, який за підсумками до 2002 р. визнано перспективним.

Аналіз мутацій гена CFTR (ТРБМ) у хворих високого ризику муковісцидозу із Західного регіону України 2001

Источник: Автореф. дмс... канд. біол. наук. 03.00.15 / Г.В. Макух; НАН України. Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Встановлено частоти та спектр найпоширеніших мутацій гена ТРБМ серед хворих на муковісцидоз, які мешкають на Заході України: delF508 (екзон 10) - 47,6 %, W1282X (екзон 20) - 3,2 %; G542X (екзон 11) - 2,4 %; N1303K (екзон 21) - 2,4 %; CFTRdele2,3(21kb) - 1,6 %. Вперше на підставі аналізів обстежених хворих ідентифіковано мутацію 272del11 (екзон 14а). Показано, що наявність у генотипі мажорної мутації delF508, особливо у гомозиготному стані, асоціюється з важкими клінічними проявами захворювання та вищим ступенем летальності, на відміну від пацієнтів з іншими генотипами. За результатами досліджень встановлено значний генетичний та клінічний поліморфізм випадків муковісцидозу, доведено необхідність проведення молекулярно-генетичного аналізу щодо знайдення гена ТРБМ у разі діагностування цього захворювання.

Антропогенетичні особливості окремих популяцій дитячого населення Прикарпаття 1998

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.15 / З.Р. Кочерга; Укр. наук. гігієн. центр. — К., 1998. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблена методологія програми генетичного моніторингу популяцій людини при мутагенному забрудненні довкілля, яка передбачає одночасне дослідження популяцій генетико-епідеміологічними (оцінка частоти та динаміки природжених вад розвитку, спадкових хвороб і репродуктивних втрат в усій популяції, дослідження демографічної ситуації) та експериментально-генетичними методами (багатофакторний, кореляційний та дискримінантний аналіз дерматогліфічних показників, дослідження функціонального стану генотипу та цитогенетичне обстеження дітей різних регіонів). Доведено наявність негативних генетичних змін в популяціях населення екологічно несприятливих територій. Встановлена перевага мимовільних викиднів на ранніх термінах гестації, зниження народжуваності, зростання перинатальної смертності, природжених вад розвитку і спадкових захворювань у новонароджених та перинатально-померлих дітей. Методом математичного, факторного і кореляційного аналізу вивчені найбільш інформативні дерматогліфічні характеристики взаємозв'язки 64 дерматогліфічних показників дітей різних регіонів Прикарпаття. Проведене цитологічне дослідження ядер букальних епітеліоцитів 565 дітей 6 вікових груп різніх екологічних зон. Встановлені вікові і статеві особливості цитологічних показників (індексів хроматизації, гетеропікнотичної Х-хромосоми, нуклеолярного індексу та морфологічно змінених ядер). Ступінь вираженості змін останніх залежить від умов навколишнього середовища. Розроблений інтегральний показник пошкодження спадкового апарату дітей цих регіонів на основі кореляційного аналізу між дерматогліфічними, цитологічними та цитогенетичними характеристиками.

Вивчення молекулярно-генетичних механізмів пухлинної прогресії при Ph'- позитивних лейкеміях та їх діагностика 2003

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / Анна Миколаївна Дубровська; НАН України; Інститут клітинної біології і генетичної інженерії. — К., 2003.

Аннотация:

Вивчення особливостей геномної мінливості культивованих клітин раувольфії зміїної Rauwolfia serpentina Benth 2000

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / Катерина Василівна Спірідонова; НАН України; Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. — К., 2000.

Аннотация:

Використання гордеїнів як маркерів ступеня зимостійкості озимого ячменю 2005

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / М.М. Можаренко; УААН. Селекц.-генет. ін-т - Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. — О., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано можливість використання алелей гордеїнкодувальних локусів для маркування ступеня зимостійкості озимого ячменю. Для розв'язання даної задачі створено методику електрофорезу гордеїна в кислому поліакриламідному гелі. Побудовано каталог основних алелей гордеїнкодувальних локусів. На модельному об'єкті, матеріалі конкурсних сортовипробувань і колекції вивчено взаємозв'язок алельного складу даних локусів зі ступенем зимостійкості. Створено математичні та графічні моделі цього зв'язку, що мають високий ступінь надійності. Показано, що запропоновані математичні моделі мають найбільший ступінь достовірності у роки з суворими умовами зимівлі рослин. Вивчено серії алелей гордеїнкодувальних локусів, що маркують низький, середній і високий ступінь зимостійкості озимого ячменю. Показано, що найбільшу зимостійкість мають генотипи з формулами 2.4.4., 2.3.1. Створено два сорти озимого ячменю "Метелиця" та "Достойний".

Використання електромагнітних полів для підвищення неспецифічної стійкості і продуктивності різних генотипів шовковичного і дубового шовкопрядів 2001

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / О.А. Бойко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено зміни ряду біологічних показників порід, гібридів, партеноклонів шовковичного та ліній дубового шовкопрядів після опромінення грени низькоінтенсивними полями надвисокочастотних (НВЧ), крайньовисокочастотних (КВЧ) випромінювань і лазера. Визначено залежність реакції від генотипу, параметрів електромагнітного поля й експозиції опромінення. Виявлено стимулювальний ефект низькоінтенсивного НВЧ, КВЧ і лазерного опромінення грени на показники неспецифічної стійкості та продуктивності шовковичного шовкопряда. Досліджено вплив електромагнітних опромінень на біологічні ознаки другого покоління. Доведено стимулювальнй ефект лазерного опромінення грени на господарсько-цінні показники дубового шовкопряда.

Використання молекулярно-генетичних маркерів в генетико-селекційних дослідженнях соняшнику 2002

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / В.М. Попов; НАН України. Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено внутрішньовидову мінливість ізоферментних систем і можливості їх використання в селекції та генетиці соняшника. Визначено характер спадкування і генетичного контролю анодної естерази, катодної кислої фосфатази, катодної естерази та НАД-залежної малатдегідрогенази за допомогою електрофорезу в поліакриламідному гелі. Встановлено генетичний контроль генів анодної та катодної естерази в листках. Розглянуто міжлінійний поліморфізм, проведено біохімічну паспортизацію та класифікацію інбредних ліній соняшника , а також встановлено рівень гібридності простих гібридів соняшнику за допомогою ізоферментних систем. Досліджено можливість використання ізоферментних маркерів для прогнозування ефекту гетерозису у соняшника.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net