Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Биологические науки
Биотехнология

Содержание текущего раздела:
Андрогенез та ембріокультура у кукурудзи in vitro 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.20 / Т.М. Сатарова; НАН України. Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — К., 2002. — 41 с.: рис. — укp.

Аннотация: Визначено генетичні, екологічні, цитологічні та морфологічні особливості індукції андрогенезу у культурі пиляків різних генотипів кукурудзи, охарактеризовано процеси калусогенезу та регенерації у культурі пилкових ембріоїдів та особливості рослин-регенерантів андрогенетичного походження. Доведено, що здатність до індукції андрогенезу у культурі пиляків кукурудзи визначається різним співвідношенням адитивних і домінантних ефектів, а також взаємодією неалельних генів, причому умови зовнішнього середовища здатні впливати на наявність та силу прояву генних ефектів. Вперше проаналізовано вплив генотипу та віку незрілих зародків кукурудзи на проростання за умов in vitro. Створено біологічні технології одержання андрогенних рослин кукурудзи у культурі пиляків in vitro та додаткових генерацій рослин протягом року за рахунок використання ембріокультури in vitro.

Біоакумуляція іонів металів клітинами зелених водоростей та одержання біомаси, багатої на мікроелементи 2002

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.20 / А.В. Голтвянський; НАН України. Ін-т біохімії ім. О.В.Палладіна. — К., 2002. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено механізми стійкості мікроводоростей та біоакумуляції іонів металів клітинами Dunaliella viridis з метою одержання біомаси водоростей, збагачених міддю, залізом, селеном. Встановлено, що клітини Dunaliella viridis адаптовані до високих концентрацій іонів міді. Наведено мідєрезистентний штам, який відрізняється від вихідного вмістом нуклеїнових кислот та білків. Одержано штам резистентний до високих концентрацій сірчанокислої міді. Визначено морфологічну та функціональну гетерогенність клітин у культурі Dunaliella viridis. Клітини даної культури розділено методом диференційного центрифугування на важку та легку фракції. Розглянуто селективно-метаболічну гіпотезу, що пояснює формування різної стійкості клітин водоростей до токсиканту залежно від рівня метаболізму. Доведено можливість одержання біомаси даної культури, багатої на мікроелементи, яка може використовуватись як харчова домішка.

Біологічна активність антиоксидантів в культурі тканин томата in vitro 1998

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.20 / С.В. Полещук; Херсон. держ. пед. ун-т. — Херсон, 1998. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено проблемі впливу антиоксидантів (АО) на ріст та розвиток експлантів томата in vitro. В результаті проведених досліджень показано, що АО здатні регулювати ріст коренів, пагонів, регенерацію з калусів і тому можуть використовуватися у складі живильних середовищ не тільки як антистресові речовини, а й у якості стимуляторів росту. Встановлена наявність істотних особливостей біологічної активності АО, різних за механізмом антиокислювальної дії (АО-інгібітори та речовини-відновники). Досліджені особливості реакції на додання АО до середовища різних типів експлантів. Найбільш перспективним стимулятором росту для мікроживців томата виявився синтетичний АО фенольної природи феноксан, використаний в культурі рослинних тканин in vitro вперше. Його застосування на основі добору оптимальних для конкретних видів та сортів концентрацій може бути рекомендовано для підвищення ефективності технологій мікророзмноження in vitro.

Біологічні особливості Yucca torreyi Shafer.: розмноження рослин і одержання стероїдних глікозидів in situ та in vitro 2000

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.20 / П.А. Карпов; УААН. Держ. Нікіт. ботан. сад. — Ялта, 2000.

Аннотация:

Біотехнологічні аспекти бактеріальної деструкції аніонних поверхнево-активних речовин 2001

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.20 / С.М. Дибкова; НАН України. Ін-т мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати вивчення закономірностей бактеріальної деструкції аніонних поверхнево-активних речовин (АПАР), генетичного контролю процесів їх біодеградації. Досліджено способи селекції бактерій - деструкторів стійкої до біорозпаду АПАР - алкілнафталінсульфонату (АНС). Розглянуто плазмідний контроль процесів біодеградації АПАР і показано експресію гена десульфонуючого ферменту в бактерій-деструкторів P.rathonis T. З використанням методу селективного тиску за умов проточного культивування селекціоновано штами бактерій - деструкторів АНС. Методом молекулярного бридингу селекціоновано високоактивний штам бактерій - деструкторів АНС P.alcaligenes TR (NPL-41, pABS) з використанням плазмідовмісних штамів бактерій-деструкторів за умов проточного культивування під селективним тиском АНС. Показано принципову можливість використання методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для видоідентифікації бактерій в очисних спорудах. Створено технологічну схему очистки промислових стічних вод від АПАР, яка містить етап моніторингу деструкторів за допомогою ПЛР.

Біотехнологічні аспекти оцінки асоціативних відносин бактерій Enterobacter aerogenes 30Ф з різними сортами ячменю 2005

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.20 / Юрій Васильович Подоба; Інститут агроекології та біотехнології УААН. — К., 2005.

Аннотация:

Біотехнологічні основи одержання поліплоїдних рослин м'яти котячої (Nepeta sp.) із застосуванням антимікротрубочкових сполук для цілей селекції 2002

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.20 / І.Р. Зільберварг; УААН. Нікіт. ботан. сад - Нац. наук. центр. — Ялта, 2002.

Аннотация:

Біотехнологія локального очищення жировмісних стічних вод 2002

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 03.00.20 / А.О. Дичко; Укр. держ. ун-т харч. технологій. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено процеси біотрансформації органічних забруднень, що містяться в стічних водах олійно-жирового виробництва та розглянуто питання розробки технології локального очищення стоків зазначеної категорії. Особливу увагу приділено дослідженню періодичного анаеробного бродіння стічних вод олійно-жирового комбінату за різних температурних режимів. Запропоновано оптимальний режим безперервного метанового зброджування стоків. Висвітлено вихід біогазу та його енергетичну цінність залежно від параметрів анаеробної ферментації. Доведено доцільність застосування симбіотехнології для доочищення зброджених стічних вод олійно-жирових виробництв згідно з вимогами до якості стоків, що скидаються в каналізацію. Описано технологію комплексного локального очищення висококонцентрованих стічних вод олійно-жирових підприємств, що включає термофільне метанове бродіння та аеробну обробку з застосуванням іммобілізованої мікрофлори. Показано можливість застосування кінетичних констант метанової ферментації, отриманих під час лабораторних досліджень для передбачення результатів анаеробного зброджування відходів за напівпромислових та промислових умов.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net