Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Геолого-минералогические науки
Гидрогеология

Содержание текущего раздела:
Гідрогеологічні умови розвитку і генезис карстових порожнин в неогенових сульфатних відкладах Волино-Подільського артезіанського басейну 1999

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.06 / О.Б. Климчук; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 1999. — 25 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена дослідженню генези найбільших в світі карстових порожнин в гіпсах та їх ролі в гідрогеології неогенових відкладів південно-західної околиці Волино-Подільського артезіанського басейну. Виділені обстановки формування підземних вод міоценової товщі, що мають еволюційно-стадійний характер. Встановлено, що великі лабіринтові печерні системи в гіпсах сформовані в умовах напорного водоносного комплекса за рахунок розсіяного живлення від базального горизонта, при загальному висхідному водообміні через гіпсову товщу. Розроблені загальна та регіональна моделі артезіанського спелеогенезу, що базуються на уявленнях про велику роль вертикальної фільтрації через слабопроникні верстви в поверхових водонапорних системах та інверсію гідрогеологічної функції елементів геофільтраційного розтину протягом спелеогенезу. Уявлення про структуру та еволюцію водообміну в міоценовом водоносном комплексі з урахуванням ролі спелеогенезу в гіпсах складають нову основу для вирішення низки пов'язаних з карстом проблем гідрогеології, інженерної геології, геохімії та охорони навколишнього середовища регіону.

Закономірності формування підземних вод на ділянках водозаборів Придонців'я 2001

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.06 / Д.Ф. Чомко; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено закономірності формування прісних питних вод у мергельно-крейдяному водоносному горизонті за умов його експлуатації. Розроблено методику виявлення гідрогеологічних вікон за гідрохімічними даними, балансову модель водовідбору, методику прогнозу показників хімічного складу водоносного горизонту, зроблено районування долини р.Сіверського Донця за головними джерелами балансу водовідбору.

Застосування експресних біологічних методів в еколого-гідрогеологічних дослідженнях 2000

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.06 / Н.Ю. Єрмакова; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі власних досліджень і аналізу існуючих у вітчизняній і світовій практиці розробок доведено про можливість, ефективність і доцільність застосування біологічних методів вивчення умов формування і стану підземних і пов'язаних з ними поверхневих вод, а також інших компонентів геологічного середовища за різних природних чи техногенно змінених гідрогеологічних умов України і деяких країн СНД. Доведено адекватність, експресність, оперативність, інтегральність, дешевизну, доступність обраного автором методу біотестування за допомогою приладу "Біотестер-2". Надано рекомендації щодо адаптації методів біотестування та використання їх наслідків для еколого-гідрогеологічного картування та моніторингу геологічного середовища з урахуванням гідрогеологічних умов. Обгрунтовано засоби застосування біотестування у комплексі з традиційними методами, а в окремих випадках - для коректування та об'єктивної інтерпретації наслідків останніх.

Методологічні основи вирішення гідрогеологічних задач при освоєнні вугільних родовищ 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.06 / Є.М. Руднєв; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2002. — 34 с. — укp.

Аннотация: Розроблено типізацію вугільних родовищ СНД залежно від їх гідрогеологічних умов, стану навколишнього природного середовища. Запропоновано метод розрахунку коефіцієнта фільтрації скельних і напівскельних порід, піщаних та гравійно-галечникових відкладів за даними геофізичних досліджень. Наведено раціональні схеми осушення вугільних родовищ Росії. Визначено методику оцінки стану фільтрів та присвердловинних зон водопонижуючих та водозабірних свердловин за допомогою каротажу. Розроблено комплекс геофізичних методів розвідки для одержання необхідної гідрогеологічної інформації за умов їх нестачі. Проаналізовано методи використання геофізичних даних на полях діючих та погашених шахт та ступінь їх впливу на навколишнє середовище. Виявлено джерела забруднення підземних та поверхневих вод на вугільних родовищах. Наведено науково-методичні принципи спільного використання результатів гідрогеологічної зйомки та геофізичних даних. Акцентовано увагу на проблемі негативного впливу вугільних розрізів та шахт на геологічне середовище. Отримано посвідчення на винахід "Визначення коефіцієнта фільтрації викопного вугілля".

Порові розчини слабопроникних порід платформних артезіанських басейнів України 1999

Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.06 / А.О. Сухоребрий; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 1999. — 34 с. — укp.

Аннотация: Дисертаційна робота присвячена проблемі вивчення хімічного складу порових розчинів глинистих порід артезіанських басейнів платформної України для одержання більш глибоких уявлень про гідрогеохімічні умови артезіанських басейнів. Одержані нові дані про хімічний склад інфільтрогенних порових розчинів, вивчені особливості його формування в умовах інфільтраційного водообміну, горизонтальна та вертикальна гідрогеохімічна зональність порових розчинів, а також гідрогеохімічна зональність артезіанських басейнів з поверхнево залягаючими водоносними та слабопроникними шарами. Вивчені особливості вертикального перетікання підземних вод крізь слабопроникні породи, розроблені гідрогеохімічні показники вертикального водообміну, простежена геохімічна еволюція порових розчинів на протязі гідрогеологічного циклу.

Умови забруднення підземних вод нафтопродуктами в зоні водозаборів (на прикладі Херсонського вузла водозаборів) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.06 / О.М. Шпак; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2005. — 24 с. — укp.

Аннотация: Розроблено схему типізації умов забруднення водозаборів нафтопродуктами з урахуванням їх фізико-хімічних властивостей, способів надходження та форми міграції, а також геолого-гідрогеологічних умов розташування, режиму експлуатації та конструктивних особливостей водозабору. За допомогою методу математичного моделювання для виділених типових гідрогеологічних схем виконано оцінку захищеності водозаборів, яка базується на прогнозних розрахунках міграції нафтопродуктів і розраховано безпечну відстань від джерела забруднення до водозабору. На базі математичного моделювання фільтрації підземних вод і міграції нафтопродуктів встановлено особливості забруднення підземних вод нафтопродуктами у зоні Херсонських водозаборів. Запропоновано оптимальний варіант вирішення проблеми забезпечення міста питною водою.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net