Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Геолого-минералогические науки
Геология металлических и неметаллических полезных ископаемых

Содержание текущего раздела:
Геолого-геохімічні критерії оцінки рідкіснометалевих родовищ у лужних комплексах Приазов'я (Український щит) 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.11 / Т.П. Волкова; НАН України. Ін-т геохімії навколиш. середовища. — К., 2004. — 27 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовано зв'язок рідкіснометалевого рудоутворення з інтенсивністю процесів диференціації речовини земної кори, які направлені на сепарацію і багатоетапне концентрування рідкісних елементів під час односпрямованих еволюційних геологічних перетворень регіону. Розроблено формалізований, кількісний метод визначення різних рудоконтролюючих структур, що забезпечує найбільшу ефективність виявлення родовищ. Поглиблено теоретичні засади методики пошуків та оцінки рідкіснометалевого зруденіння. Удосконалено методи кількісної оцінки прогнозних ресурсів, що грунтуються на розрахунку інформаційних показників контрастності й комплексності геохімічних аномалій.

Геологічна будова та речовинний склад руд родовища золота "Майське" (Середнє Побужжя) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / І.Є. Меркушин; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 23 с. — укp.

Аннотация: Досліджено геологічну будову золоторудного родовища "Майське". Розкрито його геолого-структурну позицію, структуру, речовинний склад рудовмісних порід, розповсюдження та внутрішню будову рудних зон. Подано петрографічну та петрохімічну характеристику суперкрустальних, плутоно-метаморфічних і плутонічних утворень. Наведено результати мінералогічних і мінералого-фізичних досліджень рудних мінералів, визначено їх співвідношення. Проаналізовано рудовмісні метасоматити та навколорудні зміни. Розроблено комплекс прогнозно-пошукових критеріїв та ознак золотого зруденіння.

Геологічні критерії оцінки схованого гідротермального зруднення Північної антикліналі Донбасу 2001

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / Ю.П. Шубін; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено особливості тектоніки кристалічного фундаменту та осадового чохла, мінералого-геохімічну спеціалізацію окремих подовжніх диз'юнктивів, а також вузлів їх перетинання. Встановлено особливості просторового розповсюдження мінералів і хімічних елементів. Досліджено гідротермальну мінералізацію рудопроявів і ділянок підвищеної мінералізації. Детально охарактеризовано типоморфні властивості окремих мінералів, особливості мінералоутворення та літологічний, структурно-тектонічний і мінерало-геохімічні критерії оцінки гідротермальної мінералізації Північної антикліналі.

Геологічні чинники економічної цінності промислових запасів залізорудних родовищ в докембрійських залізисто-кременистих формаціях українського щита 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.11; 04.00.19 / О.В. Плотников; НАН України. Ін-т геохімії навколиш. середовища. — К., 2002. — 28 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено новий напрямок у геолого-економічній оцінці родовищ, який грунтується на концепції оптимізації геологічної інформації. Удосконалено теоретичні засади геологічного картування залізорудних родовищ із застосуванням геоінформаційних технологій та урахуванням імовірнісної природи геологічних показників. Теоретично обгрунтовано кількісну оцінку складності геологічної будови родовищ. Емпірично доведено функціональні та статистичні залежності між геологічними параметрами докембрійських залізорудних родовищ і економічними показниками їх промислових запасів. Теоретично обгрунтовано принципи економічно-доцільного ступеня геологічної вивченості залізорудних родовищ. Виявлено та теоретично доведено залежності між параметрами кондицій та геолого-економічними показниками залізодобувних підприємств.

Геологія Саксаганського насуву Криворізької структури і його роль у формуванні покладів багатих залізних руд 2006

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / Худур Джамель; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто будову та склад зони Саксагансского насуву Криворізької структури на всій його території простягання. Показано, що у південній частині Саксаганського залізорудного району зона насуву складена брекчіями сланців саксаганської світи, а у північній - інтенсивно тріщинуватими породами сьомого сланцевого та залозистого горизонтів. Встановлено, що Саксаганський насув контролюється тальковими сланцями на всій території простягання. Виявлено, що формування насусу сприячнено укоріненням на заключних стадіях криворізького рифтогенезу Саксаганьского діапіра. Доведено, що у горизонтах продуктивної саксаганської світи непорушених процесами насувоутворення нагромадження та винос хімічних елементів підпорядковується законові седиментаційної ритмічності, а у зоні насуву така закономірність порушується. З'ясовано, що утворення насуву призвело до зміни фізико-механічних особливостей материнських залізистих кварцитів саксаганської світи та порушення рівноваги у її природній системі, відновлення якої відбувалося шляхом формування нових мінеральних парагенезисів покладів багатих залізних руд під впливом гіпогенних та гіпергенних процесів.

Геологія та пошукові критерії золоторудної мінералізації Маабір-Габарського району, Йемен (на прикладі родовища Медден) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / Н.М. Мохсен ; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання геологічної будови Маабір-Габарського району Йемена в цілому та золоторудного родовища Медден зокрема, розташованого в північній частині останнього. За результатами всебічного вивчення речовинного складу продуктивних золоторудних зон родовища, їх природи, взаємозв'язку з тектонікою, магматизмом, будовою та складом стратигенних комплексів виділено групу прогнозно-пошукових ознак виявлення продуктивних ділянок золоторудної мінералізації медденського типу в межах Маабір-Габарського району. Рекомендовано для проведення пошукових робіт три ділянки в зазначеному районі з метою виявлення продуктивних золоторудних тіл. По-новому представлено схему стратиграфічного розчленування верхньорифейських та нижньопалеозойських утворень району, як основу для прогнозно-пошукових побудов.

Закономірності локалізації гідротермальної золоторудної мінералізації зеленокам'яних структур Середнього Придніпров'я Українського щита відносно систем розломів 2004

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / І.В. Жильцова; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: На підставі зіставлення та аналізу в ієрархічній послідовності (від масштабу 1:1 000 000 до 10 000) геолого-формаційних карт з картами систем розломів удосконалено методику металогенічного прогнозування золотого зруденіння на прикладі Середнього Придніпров'я (СП) Українського щита. Розроблено новий пошуковий критерій стосовно золотого зруденіння та з використанням комплексу прогнозних критеріїв виділено перспективні ділянки на маловивчених площах Конської та Білозерської зеленокам'яних структур.

Закономірності локалізації зруденіння золота Сергіївського родовища (Середнє Придніпров'я) 2001

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.11 / М.Ю. Дищук; Нац. гірн. акад. України. — Д., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Складено послідовно-систематичний опис особливостей Сергіївського родовища і визначено його геологічну позицію в Сурській зеленокам'яній структурі (ЗКС). Встановлено головні фактори геологічного контролю рудних тіл. Запропоновано оригінальну геолого-структурну схему родовища. Виділено етапи та стадії мінералізації, що відображають поліхронний характер утворення родовища. Сформульовано пошукові критерії та ознаки районного та локального рівнів для родовищ Сергіївського типу.


[0] [1] [2]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net