Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Геолого-минералогические науки
Литология

Содержание текущего раздела:
Геологія і літологія вулканогенно-теригенної товщі верхнього альбу Балаклавської улоговини 2006

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.21 / В.І. Лисенко; Від-ня мор. геології і осад. рудоутворення ННПМ НАН України. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено геологічну будову вулканогенно-теригенних відкладів верхнього альбу Балаклавської улоговини та їх літолого-петрографічний склад. Встановлено, що вулканогенно-теригенні комплекси даної улоговини - частина більш великої структурної тектонічної зони, що знаходиться нижче рівня Чорного моря. Визначено 3 горизонти за літологічним складом та умовами утворення, зокрема, туфовий, глинистий і карбонатний (враконський). Проаналізовано початок верхньоальбської вулканічної діяльності на основі виливів авгітових порфіритів, авгіт-рогообманкових і роговообманкових базальтів, експлозивну діяльність з виверженням більш кислих продуктів вулканізму. Зроблено припущення про 3 і більше експлозивних викиди за результатами досліджень. Відзначено, що центр альбського вулканізму знаходився в межах центральної частини затоки Мегало-Яло, фрагменти офіолітової зони в даному регіоні, уламковий матеріал метаморфічних, магматичних і осадових порід з туфів, олістостром і враконського горизонту мінерально та петрографічно подібні, що підтверджує його утворення за рахунок руйнування Балаклавського палеопідняття. Визначено безперервну базальт-андезит-дацит-ріодацит-ріоліт-трахіріолітову формацію зон активізації окраїнно-континентальних дуг та серединних масивів. Доведено, що уламковий матеріал з олістостроми, враконського горизонту і туфів відрізняється від магматичних порід гірського Криму, мису Фіолент і Ломоносівського підводного масиву та подібний до вулканітів рівнинного Криму. Наведено рекомендації щодо проведення розшукових робіт на основі літолого-петрографічного складу, геологічної будови і стратиграфічного положення вулканогенно-теригенної товщі Балаклавської улоговини і ознак золотополісульфідної мінералізації.

Грубоуламковий матеріал з вугільних шарів Донбасу і значення його вивчення для вирішення питань вугільної геології та палеогеографії 2003

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.21 / О.О. Клевцов; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2003. — 15 с. — укp.

Аннотация: Встановлено речовий склад валунів і гальок з численних вугільних пластів різних районів Донецького басейну. Наведено схеми переносу псефітового матеріалу в середньокам'яновугільну епоху з виділенням теригенно-мінералогічних провінцій і областей зносу. Визначено найбільш ймовірні агенти переносу уламків порід та головні етапи їх обкатування та транспортування з областей виносу до місця знаходження.

Золото в осадових комплексах України 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.21 / М.С. Ковальчук; НАН України. Ін-т геолог. наук. — К., 2003. — 43 с. — укp.

Аннотация: Оцінено перспективи золотоносності осадових комплексів України та висвітлено типоморфні ознаки самородного золота, що в них міститься. З'ясовано часовий, просторовий, літофаціальний і фаціальний розподіл, літологічні особливості золотовмісних комплексів, особливості міграції та концентрації золота в процесах гіпергенезу та седиментогенезу. Визначено найбільш перспективні формаційні комплекси. Виділено генетичні типи золотоносності. Розроблено пошукові критерії, досліджено історичні передумови пошуку родовищ золота в осадових комплексах України та показано, що племена, народи, які населяли цю територію, знали, видобували та обробляли золото. Виділено синседиментаційний та аседиментаційний типи золотого рудогенезу в осадових комплексах та обгрунтовано провідну роль літолоогічного фактора, органічної речовини, положення та стабільності дзеркала грунтових вод у процесах рудогенезу. Висвітлено особливості гранулометрії, морфології, мікроморфології поверхні, хімічного складу самородного золота з різновікових і різногенетичних осадових утворень України. Виявлено нові та незвичайні за цими показниками виділення золота, розглянуто ймовірні умови їх утворення. Уперше напрацьовано гранулометричну та морфогенетичну класифікацію золота з осадових утворень України. Досліджено процес трансформації морфології та хімічного складу золота в процесах седиментогенезу та з'ясовано чинники, що спричинили перетворення золота. Показано фундаментальне та практичне значення цих досліджень для розв'язання вузлових проблем геології розсипів. Виявлено та досліджено особливий підклас алювіальних розсипів золота, що сформувався за умов порушеного процесу розділення кластогенного матеріалу за гідравлічною крупністю та з'ясовано фактори, що спричинили цей процес, мобільність золота, форму та умови локалізації його концентрацій.

Літологія неоком-нижньосеноманських відкладів автохтона Покутсько-Буковинської частини Передкарпатського прогину 2005

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.21 / Н.Я. Радковець; НАН України. Ін-т геології і геохімії горюч. копалин. — Л., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вивчено літологію та давній седиментогенез відкладів неоком-ранньосеноманського віку автохтона Покутсько-Буковинської частини Передкарпатського прогину. Для неоком-нижньосеманських нашарувань побудовано розрізи, виділено літологічні фації, з'ясовано їх просторовий розвиток. Створено літоло-фаціальні та седиментаційні моделі для окремих вікових одиниць (неоком, пізній альб-ранній сеноман). Складено літологічні класифікації та встановлено структурні та текстурні особливості неоком-нижньосеманських порід. Досліджено мінеральний склад даних утворень та виділено мінерали важких і легких фракцій. Здійснено геолого-палеоокеанографічні реконструкції умов теригенної та біогенної (карбонатно- та кремененагромадження) седиментації в неоком-ранньосеманський вік у межах Покутсько-Буковинського сегмента Мезотетісу.

Літологія турнейсько-нижньовізейських алювіальних відкладів Дніпровсько-Донецької западини (в зв'язку з нафтогазоносністю) 2006

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.21 / П.М. Коржнев; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено літологію, будову, петрофізичні властивості нижньокам'яновугільного алювію Дніпровсько-Донецької западини, зокрема, визначено закономірності його нафтогазоносності. Встановлено формаційну належність алювіально-дельтових відкладів та їх міжформаційний характер у турнейсько-нижньовізейському тектоно-седиментаційному комплексі Дніпровсько-Донецького авлакогена. На підставі результатів мінералого-петрографічних досліджень гранулометричних характеристик виконано палеографічні реконструкції, визначено особливості накопичення та складу турнейсько-нижньовізейської алювіальної формації Дніпровсько-Донецької западини. На підставі ідентифікації літогенетичних типів відкладів і даних фаціального аналізу картажу разом з визначенням розподілу ізопахіт комплексу та ізоліній різних показників його піскуватості встановлено особливості фаціальної диференціації алювіально-дельтового комплексу. За каротажними матеріалами і даними вивчення керна закартографовано систему палеорічкових ерозійно-тектонічних долин різного порядку, систему приток, велику наземна дельту з рукавоподібними протоками. Простежено закономірності й перспективи нафтогазоносності відкладів формації. Виділено основні морфогенетичні типи пасток для її відкладів. Побудовано карту перспектив нафтогазоносності турнейсько-нижньовізейських відкладів північно-західної та центральної частин Дніпровсько-Донецької западини та виділено пошукові об'єкти.

Моделі формування порових систем теригенних порід в нижньокам'яновугільних відкладах Дніпровсько-Донецької западини 2003

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.21 / О.П. Лобасов; НАН України. Ін-т геол. наук. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено математичні моделі порових систем та кількісних методів аналізу інформації в контексті проблеми прогнозу неантиклинальних пасток вуглеводнів. Запропоновано математичну модель порового середовища гранулярного колектора та методику оцінки його параметрів за гранулометричним складом для прогнозу фільтраційно-ємнісних властивостей та палеофаціальних умов утворення пасток. Розроблено комп'ютерні методики палеоструктурного аналізу з урахуванням ущільнення порід, а також оцінки неотектонічної активності порушень. Наведено математичну модель масопереносу з перерозподілом пористості в процесі водної фільтрації в межах тектонічних блоків та виконано кількісну оцінку її впливу на утворення та просторовий розподіл вториннопорових резервуарів.

Соленосні формації Дніпровсько-Донецької западини і перспективи їх використання для створення підземних сховищ 2003

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.21 / Н.А. Данишурка; Ін-т геол. наук НАН України. — К., 2003. — 23 с. — укp.

Аннотация: Досліджено геологічну будову, речовинний склад, структурно-текстурні особливості та фізико-механічні властивості соляних порід формаційного комплексу солянокупольних структур щодо придатності для розміщення підземних сховищ різного цільового призначення. Надано аналітичний огляд стану основних аспектів напрямку роботи: стану проблем сховищ енергетичної сировини, хімічних продуктів, технологічних газів, ізоляції токсичних і радіоактивних відходів у світовій практиці та в Україні та їх використання (з оцінкою перспектив) у поданих напрямках. Розроблено методологію та визначено методичні прийоми цільових досліджень. Використано методологічний апарат вибору та оцінки геологічних об'єктів різного рангу для розміщення підземних сховищ, який містить прийоми: комплекс еколого-геологічних критеріїв вибору та розробку оціночних моделей геологічних об'єктів. Розроблено комплекс еколого-геологічних критеріїв вибору та оцінки ділянок для розміщення сховищ різного цільового призначення. На базі детальних літологічних та структурних досліджень внутрішньої будови масивів, їх речовинного складу та структурно-текстурних особливостей, з урахуванням кореляції останніх міцнісних властивостей та проникності, розроблено крупномасштабні цільові структурно-літологічні моделі трьох солянокупольних структур північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини з геометризацією та прогнозом в соляному масиві структурних елементів з різними характеристиками міцнісних властивостей і проникності. У межах соляних масивів виділено ділянки (майданчики, інтервали), сприятливі для підземного будівництва, з виділенням несприятливих інтервалів. Методика може бути застосована з метою вибору геологічних об'єктів на етапах регіональних досліджень, а також на етапах геологорозвідувальних робіт, спрямованих на виділення та оцінку ділянок соляного масиву, придатних для розміщення підземних ємкостей різного цільового призначення - сховищ нафти та нафтопродуктів, вуглеводневих газів, інертних газів, хімічних продуктів, акумуляторів стисненого повітря, а також ізоляції радіоактивних і токсичних відходів.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net