Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Технические науки
Биологические и медицинские приборы и системы

Содержание текущего раздела:
Автоматизована оцінка стану тіл хребців 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / В.В. Усик; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2005. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше запропоновано критерії для кількісної оцінки ступеня зміни форми тіл хребців, а також алгоритм, що дозволяє перетворювати координатну інформацію про контур тіл хребця у функціональну залежність, до якої можна застосовувати методи цифрового аналізу. Розроблено новий двосторонній підхід до створення моделі тіл хребця: структурної моделі хребця, яка дає змогу дослідити зміну геометричних параметрів його тіл та аналітичної моделі для опису їх контурів. Розроблено структуру автоматизованої системи обробки рентгенограм поперекового відділу хребта, запропоновано технічну реалізацію комплексу, а також створено багаторівневе програмне забезпечення. Наведена система дозволяє здійснювати введення координатної інформації з рентгенограм поперекового відділу хребта, одержувати кількісні характеристики, необхідні фахівцеві для постановки діагнозу згідно з існуючими методиками, дослідити форму тіл хребців, одержати вектор ознак їх структурної моделі та апроксимувати графік розгортки контуру певного тіла хребця (аналітичну модель цього тіла).

Багаторівнева система конструктивних реалізацій флоуспірометрів, заснована на критеріях їх функціональних характеристик 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / Х.Т. Ельозі; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено флоуспірометричну апаратуру для діагностики стану вентиляційної функції дихання. Проведено теоретико-експериментальне дослідження функціональних характеристик флоуспірометричних перетворювачів змінного перепаду тиску, а також їх статичних і динамічних похибок. На базі аналогової моделі процесу форсованого видиху розроблено метод програмованого контролю функціональних характеристик флоуспірометрів та комп'ютерну програму для його реалізації. Нормовано перспективні медико-технічні вимоги за результатами аналізу стандартизованих вимог до флоуспірометрів, функціональних характеристик флоуспірометричних перетворювачів і можливостей їх підвищення. Запропоновано схему вибору раціональних конструктивних реалізацій флоуспірометрів у рамках сформованої багаторівневої системи побудови флоуспірометричної апаратури.

Біотехнічна система для дослідження параметрів легенів 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / Валід Абу Сабха; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено біотехнічну систему для акустичних досліджень легень. Запропоновано модель розповсюдження акустичної хвилі в легеневих повітропроводах. Показано, що формування акустичного сигналу на поверхні грудної клітки (ПФГ) спричинено проходженням акустичної хвилі вздовж акустичної системи, що складається з повітропроводів легенів, паренхіми й імпедансу ділянки грудної клітки. Показано адекватність даної моделі процесам, що відбуваються в реальних легенях. На підставі аналізу характеру механічних імпедансів акустичного тракту та результатів експерименту з'ясовано, що на формування ПФГ впливає природний резонансний контур, що складається з ділянки паренхіми, відповідної ділянки бронхіального дерева та прилеглої ділянки грудної клітки. Синтезовано структурну схему та реалізовано біотехнічну систему для ПФГ досліджень. Відзначено, що особливістю системи є адаптація амплітуди акустичного сигналу до пацієнта, що дає змогу здійснювати оцінку кількісних показників дихання. Наведено результати випробувань можливостей розробленої системи за реальних умов клініки.

Біотехнічна система нормалізації функціонального стану людини 2006

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / В.О. Ярута; Харк. нац. й ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання розробки методології побудови біотехнічної системи нормалізації функціонального стану людини (БТС Н). Показано, що сучасні біотехнічні системи медичного призначення мають вузьку спеціалізацію, виявлено їх недостатню ефективність під час проведення комплексної діагностики та терапії людини за декількома методами у режимі реального часу за різних умов. Для розв'язання даних задач запропоновано використовувати БТС Н. Наведено її узагальнену модель, алгоритм функціонування й основні рекомендації щодо медико-технічних вимог стосовно розробки її технічної підсистеми. Доведено доцільність використання БТС Н методу дистанційної великомасштабної ортогональної електрокардіографії у поєднанні з методами математичного аналізу ритму серця, електропунктурної діагностики (Накатані, Гойденка) й кольоропунктури у розробленій модифікації, а також методу електропунктури. Удосконалено модель живих тканин й розроблено універсальну систему відведень та пристрій для вимірювання біоелектричних параметрів. Визначено тип вимірювального електрода та джерела світла, розроблено діючі макети окремих функціональних блоків БТС Н.

Біотехнічні системи в механокардіометрії та кардіотокометрії: технічні засоби формування сигналів 1999

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.11.17 / Євген Володимирович Сторчун; Державний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 1999.

Аннотация:

Візуалізація просторово-часових електричних параметрів шкіри для виявлення їх характерних змін 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / Ю.Ф. Бабіч; Нац. техн. ун-т України НТУУ "КПІ". — К., 2001. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено новий напрям технології медичних зображень - апаратурно-методичне забезпечення візуалізації рельєфу електричних параметрів шкіри. Запропоновано принципово новий тип сканера, на базі якого створено вимірювально-інформаційний комплекс (ВІК). За допомогою ВІК виявлено й описано біологічно активні зони (зокрема, зони проекції болю, гіперестезії, акупунктури), а також феномени природної та індукованої автохвильової активності імпедансного і потенційного рельєфів шкіри.

Завадостійке вимірювання артеріального тиску на основі кореляційно-спектральної обробки сигналів пульсу 2002

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / О.М. Зудов; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розроблено принципи забезпечення перешкодостійкості непрямих вимірювань осцилометричним способом, що здійснюється за несприятливих умов. Запропоновано вводити опорний канал реєстрації пульсового сигналу з подальшою спільною кореляційно-спектральною обробкою цього сигналу разом з основним сигналом, що реєструються на органі з манжетою. Наведено нові методики експериментальної оцінки точності та перешкодостійкості вимірювачів артеріального тиску без застосування прямого інвазивного методу.

Комп'ютерна диференційна діагностика порушень вуглеводного обміну на основі однокомпартментних математичних моделей 2002

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.17 / Т.В. Жемчужкіна; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2002. — 22 с.: рис. — укp.

Аннотация: Модифіковано функціонально-феноменологічну математичну модель перорального глюкозотолерантного тесту для випадку довільного глюкозного навантаження та розроблено нові математичні моделі секреції інсуліну підшлунковою залозою в експериментах in vitro та in vivo, що являють собою диференціальні рівняння першого порядку з запізнілим аргументом. Параметри моделей мають конкретний фізіологічний зміст, а числові значення кожного з них визначають вид глікемічної кривої та інтенсивності секреції інсуліну на відповідній ділянці. Представлено спосіб диференційної діагностики порушень толерантності до глюкози за значеннями числових параметрів розроблених математичних моделей. Запропоновано спосіб поліпшення компенсації цукрового діабету за допомогою комп'ютерного підбору оптимального режиму інсулінотерапії та керування автоматизованим насосом-дозатором інсуліну в режимі, близькому до фізіологічного, на базі розроблених індивідуалізованих математичних моделей. Розроблено структурну схему біотехнічної безсенсорної системи автоматизованої компенсації цукрового діабету та рекомендації для її створення.


[0] [1] [2] [3] [4]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net