Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Технические науки
Антенны и устройства микроволновой техники

Содержание текущего раздела:
Аналіз скінченних антенних решіток на основі вісесиметричних апертурних випромінюючих елементів 2000

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / Ростислав Федорович Дубровка; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2000.

Аннотация:

Аналіз та оптимізація всеспрямованих та гостроспрямованих вісесиметричних дводзеркальних антен 2000

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / Олексій Семенович Кім; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2000.

Аннотация:

Аналіз і оптимізація перспективних випромінюючих систем з імпедансними елементами 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.12.07 / В.В. Овсяніков; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 34 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено методи аналізу, синтезу та оптимізації перспективних одиночних та багатоелементних вібраторних, петльових, рамкових і спіральних антенних систем із провідних стрижнів з увімкнутими у випромінюючі гілки імпедансними елементами, а також випромінювачів із плазми газового заряду. Зазначено, що застосовуються методи інтегрального рівняння та визначення екстремумів цільових функцій за заданими критеріями оптимізації та еквівалентної довгої лінії, об'єднані у єдину послідовність операцій аналізу, синтезу та оптимізації. Розроблено метод розрахунку широкого класу перспективних одиночних та багатоелементних малогабаритних, широкосмугових і багаточастотних даних антенних систем з імпедансними елементами. Встановлено загальну фізичну закономірність для координат увімкнення у вібраторні випромінювачі зосереджених імпедансних елементів будь-якого типу з метою розширення частотного діапазону або забезпечення багатодіапазонності характеристик випромінювання та імпедансу. Виявлено та досліджено ряд нових фізичних закономірностей, на цій основі запропоновано нові типи антен з імпедансними елементами.

Аналіз і синтез дротових антен криволінійної форми 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.12.07 / Михайло Борисович Проценко; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2005.

Аннотация:

Вторинні ефекти в гальваномагнітних перетворювачах електромагнітного поля 1998

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / К.М. Гура; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження ефекту квадратичного детектування струму в тонких феромагнітних плівках. Дослідження цього ефекту дозволило підвищити точність вимірювання потужності гальваномагнітними перетворювачами електромагнітного поля, створити, використовуючи ефект квадратичного детектування струму, квадратичний детектор електричної складової електромагнітного поля.

Енергетичні характеристики крупноапертурних антен-випрямлячів при неспіввісному розміщенні передавальної та приймальної апертур у зоні Френеля 2004

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / Д.В. Грецьких; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано удосконалені моделі крупноапертурних ректен у зоні Френеля, що дозволяють, у порівнянні з існуючими, провести достовірні розрахунки їх енергетичних характеристик у НВЧ - ВВЧ діапазонах частот за умови неспіввісного розміщення відносно передавальної апертури. Встановлено, що розробка ректен, як основних елементів систем безпроводової передачі енергії (БПЕ), перспективна у міліметровому діапазоні хвиль. Створено наближену модель приймально-випрямних елементів (ПВЕ) як чарунки періодичності ректени мікрохвильового діапазону, що враховує вплив паразитних елементів корпусу діодів Шотткі та їх опір втрат. Запропоновано новий підхід щодо побудови систем БПЕ, який дозволяє підвищити результат їх ККД за рахунок збудження приймально-випрямної апертури полем з амплітудним розподілом (АР), максимально наближеним до рівномірного. Визначено енергетичні характеристики крупноапертурних ректенних систем на основній частоті та на частотах гармонік залежно від ступеня неспіввісності апертур системи БПЕ за умов незмінного АФР передавальної антени.

Ехо-корекція алгоритмів отримання і обробки вимірювальної інформації при оцінці параметрів антен лінійною решіткою вимірювальних зондів 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / І.І. Литвинчук; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вперше запропоновано використовувати решітки вимірювальних зондів (РВЗ) для оцінки ехової обстановки на антенному полігоні методами просторового спектрального аналізу, що дозволяє у процесі антенних вимірювань даної РВЗ приглушувати ехо-сигнали (ЕС) за допомогою формування провалів у діаграмі спрямованості РВЗ. Запропоновано новий метод калібрування РВЗ, що враховує взаємний зв'язок вимірювачів і відрізняється відсутністю необхідності для визначення матриці коефіцієнтів взаємних зв'язків вимірювачів враховувати кільскість і напрямки приходу сигналів, які утворюють прийняту суміш. Вперше встановлено вимоги щодо точності калібрування РВЗ, які дозволяють оцінювати ехову обстановку на полігоні антенних вимірювань з заданими точністю та довірчою імовірністю, включаючи оцінки відношення потужності прямого зондового сигналу (ЗС) до потужності залишків неприглушених ЕС і шумів. Запропоновано новий метод діагностики елементів управління амплітудно-фазовим розподілом (АФР) у РВЗ, що реалізується на місці базування РВЗ за присутності невідомого числа ЕС.

Малогабаритні антени з керованою поляризацією випромінювання для рухомих об'єктів радіозв'язку 2006

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.07 / А.В. Лук'янчиков; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто можливість підвищення ефективності функціонування радіоканалу мобільних систем радіозв'язку шляхом застосування на рухомих об'єктах малогабаритних антен з керованою поляризацією поля випромінювання для зниження поляризаційних втрат. Запропоновано метод побудови малогабаритних антен з керованою поляризацією. Показано, що застосування даного методу під час побудови малогабаритних антен для рухомих об'єктів радіозв'язку дозволяє знизити рівень втрат, обумовлених поляризаційною неузгодженістю, до 3 дБ. Для реалізації методу побудови малогабаритних антен з керованою поляризацією на підставі компромісного розв'язання запропоновано два типи випромінювачів: конічний спіральний і друкований. Проведено теоретичні й експериментальні досліження характеристик випромінювання та вхідного опору даних типів антен. Одержані результати щодо розробки малогабаритних антен з керованою поляризацією впроваджено на підприємствах державної інспекції електрозв'язку України, а також у Національному центрі керування та випробувань космічних засобів (Євпаторія).


[0] [1] [2]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net