Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Технические науки
Автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии

Содержание текущего раздела:
Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій 1998

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / І.Ю. Ляшенко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 1998. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджені питання взаємозв'язаних процесів внутрішньої бібліотечної технології і процесів мережевої взаємодії книгозбірень та розроблені теоретичні засади для створення автоматизованої системи наукової бібліотеки з використанням Internet/Intranet технологій. Запропонована інформаційна технологія мережевої взаємодії книгозбірень України на основі он-лайнового комп'ютерного бібліотечного центру, а також методика оптимізації вибору комплексу технологічних засобів для автоматизації бібліотечних процесів.

Автоматизація діагностики інформаційних моделей авіадиспетчера в процесі допуску до самостійної роботи 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / В.О. Григорецький; Нац. трансп. ун-т. — К., 2005. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено науково-методологічні засади й алгоритм процесів автоматизованої діагностики та допуску диспетчерів-стажистів до самостійної роботи, що базуються на індивідуальному підході до процесу професійної підготовки. Визначено основні вимоги до підготовки авіадиспетчерів за умов виробничого підприємства. Розроблено моделі й алгоритми допуску авіадиспетчерів до самостійної роботи, досліджено питання щодо структури інформаційних моделей авіадиспетчера, створено принципи побудови й алгоритм роботи автоматизованої системи управління даним допуском.

Автоматизація процесів відтворення функціональних залежностей в системах інформаційної підтримки прийняття рішень 2003

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / С.М. Побережник; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено редукційну модель відтворення лінійно-регресійних залежностей, метод її швидкого параметричного синтезу в процесі структурних змін, що дозволяє суттєво знизити рівень трудомісткості та підвищити рівень автоматизації синтезу оптимальної структури залежності. Запропоновано засоби автоматизованого підвищення функціональної адаптивності лінійних моделей застосування модифікованих степеневих та тригонометричних функціональних рядів. Розроблено загальну архітектуру розширюваної системи підтримки прийняття рішень, яка дозволяє динамічно інтегрувати до її складу програмні блоки різних типів інтелектуальної обробки даних. Створено програмну реалізацію комплексної системи підтримки прийняття рішень і блоку автоматизованого відтворення функціональних залежностей, динамічно інтегрованого до складу розробленої системи, з використанням яких розв'язано кілька практичних задач моделювання. Вірогідність автоматично відтворених залежностей в розв'язаних задачах - від 73 % до 99,85 %, а часові витрати на конструювання моделей склали від 40 с до 1,5 хв.

Автоматизація управління розвитком виробництва вантажних автомобілів 2000

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / А.І. Роговий; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено основні принципи побудови автоматизованої системи управління розвитком виробничо-економічних систем для використання їх у формуванні раціонального типажу вантажних автомобілів в Україні. Створено модель багатокритеріальної задачі оптимізації типажу продукції та розроблено оригінальний метод її розв'язання. Наведено імітаційну модель функціонування та розвитку промислового підприємства. Створено інформаційну технологію підготовки вихідних даних для оптимізації типажу вантажних автомобілів. Отримано раціональні типажі вантажних автомобілів за даними 1992-го та 1997-го рр., а також зроблено їх порівняльний аналіз. Виконано аналіз стійкості отриманих результатів до зміни вихідних даних.

Автоматизована навчаюча система для підготовки оперативно-диспетчерського персоналу газотранспортних систем 2003

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / В.В. Тулупов; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено функціонально-інформаційну структуру комп'ютерного тренажера, що є блоковою та забепечує виконання всіх задач навчання. Використання гібридної, об'єктно-незалежної експертної системи, в якій на відміну від існуючих експертних систем поряд зі знаннями експертів вміщено знання, одержані на базі навчання, і яка дає змогу оперативно настроїтися на різні технологічні процеси. Розвинуто імітаційні моделі, які відображають різні режими роботи компресорної станції. Показано доцільність комбінування статичних і динамічних моделей у разі імітації динамічних режимів. Побудовано прогнозно-оптимізаційну модель діяльності оператора, що дає змогу не тільки більш точно відображати його сенсомоторні властивості, але й оцінювати ступінь його навченості.

Автоматизована система визначення життєздатності клітин (на прикладі культивованих фібробластів) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / К.В. Меркулова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Уперше розроблено структуру автоматизованої системи визначення життєздатності клітин і підтримки прийняття рішень щодо стану культивованих фібробластів. Для першої стадії розвитку культури запропоновано метод оцінки життєздатності клітин, який передбачає застосування ентропійного еквівалента. Розвинуто метод побудови класифікаційних векторів зображень моношарів фібробластів, що грунтується на обчисленні логарифмічно-полярних вейвлет-сигнатур. Наведено метод класифікації зображень моношарів фібробластів. На базі розроблених методів і алгоритмів реалізовано програмне забезпечення автоматизованої системи визначення життєздатності клітин на прикладі культивованих фібробластів, яка дозволяє збільшити оперативність і підвищити точність прийняття рішення про життєздатність клітин.

Автоматизована система визначення працездатності авіаційних операторів 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Т.Є. Ударцева; Нац. авіац. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено векторну модель визначення рівнів працездатності авіаційних операторів, яка дозволяє оцінювати результати їх обстежень з урахуванням психофізіологічного (ПФС) стану, прогнозувати динаміку працездатності та ступінь адаптації організму до умов навколишнього середовища. Запропоновано критерії й алгоритм визначення рівнів працездатності з застосуванням методу ергографії. Наведено метод оцінювання даних рівнів авіаційних операторів на підставі аналізу показників ергографії. Виявлено та досліджено залежність між психофізіологічними показниками, що дає змогу використовувати бінарні ознаки для класифікації станів високої та низької працездатності. Розроблено метод оцінювання динаміки ПФС з застосуванням відносних різниць психофізіологічних показників, теорії імовірностей та математичної статистики.

Автоматизована система моніторингу рівня забруднення рік та керування процесами очищення 2004

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / З. Кендзіор; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено високоефективні методи, моделі, алгоритми та програми для інформаційного забезпечення процесів моніторингу та керування екобіологічною системою ріки. На базі імітаційних досліджень встановлено доцільність використання під час проведення моніторингу і керування самовідновлювальною системою, якою є ріка, двох показників - рівня кисню у воді та його біохімічної потреби. Запропоновановано та реалізовано моделі внутрішнього опису екобіологічної системи ріки на основі прогнозуючого фільтра Калмана - Бюсі, а також штучних нейромереж, проаналізовано властивості кожної з моделей. Вперше розроблено каскадну архітектуру з двох штучних нейронних мереж прямого поширення для послідовної реалізації функцій фільтрації та передбачення.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net