Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Технические науки
Вентиляция, освещение и теплогазоснабжение

Содержание текущего раздела:
Безпаливні каскадно-рекуперативні системи забезпечення тепловологісного режиму тваринницьких будівель 1999

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / О.Е. Ілляш; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності систем штучного мікроклімату тваринницьких будівель. Встановлено, що підвищена енерговитратність існуючих систем зумовлена недосконалістю їх структурної організації та некоректністю математичного моделювання. Запропоновані нові способи структурної побудови систем і розроблені дво- і триступеневі безпаливні системи з узгодженим характером енергетичних зв'язків. Теоретично обгрунтована і експериментально підтверджена їх висока ефективність, яка більш ніж удвічі перевищує існуючі енергозберігаючі рішення.

Вдосконалення методів розрахунку та розробка конструктивних елементів для систем опалення за допомогою високотемпературних газових випромінювачів 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / Ю.К. Припотень; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено критерій комфортності для променевих систем опалення. Розглянуто особливості сприйняття людиною інфрачервоного випромінювання. Розроблено математичну модель теплового режиму приміщення, яка враховує особливості інфрачервоного опалення (пряме опромінення людини та поверхонь, напрямок теплових потоків від нагрітих поверхонь огороджувальних конструкцій до внутрішнього та зовнішнього повітря, можливість створення різних температурних умов на загальній площі приміщення в процесі забезпечення комфортного стану людини. Наведено математичну модель теплоповітряного режиму, яка враховує взаємозв'язок систем променевого опалення та вертиляції приміщення. Досліджено особливості розрахунку теплоповітряного режиму під час використання місцевої вентиляції.

Використання низькопотенційних теплових вторинних енергоресурсів масляних систем охолодження енергетичних апаратів 2000

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / Н.Ю. Колесник; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт.. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено систему використання низькопотенційних теплових вторинних енергоресурсів для гарячого водопостачання на прикладі комбінованої масляно-випарної системи охолодження трансформаторів. Встановлено, що використання системи охолодження знижує температуру масла в баці трансформатора, збільшує номінальну потужність на 5 - 10 %, зменшує різницю температур між верхніми та нижніми шарами масла, що скорочує знос ізоляції та збільшує термін її служби. Отримано теоретичні та експериментальні залежності, які дозволяють точно розрахувати густину теплового потоку на поверхні обмотки та визначити розмір поперечного перерізу витка проводу обмотки. Розроблено, запроектовано та впроваджено дослідний промисловий зразок комбінованої масляно-випарної системи охолодження трансформатора ТСМА 100/6.

Високоефективні жаротрубні теплогенеруючі установки для локальних систем теплопостачання з газопальниковими пристроями, які регулюються 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / М.З. Фльор; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено, сертифіковано та упроваджено в об'єктах комунального господарства України у кількості більше, ніж 130 штук, жаротрубні водогрійні теплогенератори нової конструкції, що відрізняються високою енергоекологічною ефективністю (КПД складає 94 %, викиди оксидів азоту у 3 рази менше від нормативних), простотою виготовлення, газощільністю та маневреними якостями. Розроблено, сертифіковано та упроваджено автоматизовані блочні газові пальники ГБГ-2,5, з плавним регулюванням теплової потужності та витрат повітря з метою комплектації жаротрубних теплогенераторів потужністю 1,0 МВт. Створено пристрій пропорціоналізатора, який забезпечує постійність заданого технологічними умовами значення коефіцієнта надлишку повітря за змінного теплового навантаження котлоагрегата. Здійснено упровадження розроблених жаротрубних теплогенераторів з регулювальними газовими пальниками типу ГБГ-2,5 на підприємствах ОКП "Донецьктеплокомуненерго" та одержано річний економічний ефект більш, ніж 2,5 млн грн.

Джерела теплоти локальних систем теплопостачання на базі машин Стірлінга 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.23.03 / С.А. Горожанкін; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2004. — 36 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичні засади оптимізації та метод розрахунку енергоекологічно ефективних джерел теплоти для систем опалення, гарячого водопостачання та кондиціювання повітря. Створено узагальнену математичну модель установок з термотрансформаторами, що діють за циклом Стірлінга. Кількісно оцінено параметри установок, складових втрат енергії. Зазначено, що розрахункова схема дає змогу розшири кількість обчислених параметрів, та знаходити між ними залежності. Розроблено метод замкнутої оптимізації для визначення раціональних значень параметрів на етапі проектування. Запропоновано нові схеми машин Стірлінга, які підвищують їх потужність і коефіцієнт корисної дії. Досліджено параметри термотрансформаторів з урахуванням типу їх привода, конструктивних особливостей, виявлено шляхи підвищення ефективності. Досліджено параметри теплових насосів з тепловою потужністю до 400 кВт, ефективним ККД до 0,6, виявлено межі їх практичного застосування для цілей теплохолодопостачання. Надано практичні рекомендації з вибору оптимальних параметрів установок для систем теплопостачання та кондиціювання повітря будинків і споруд.

Дистанційний метод дослідження герметичності газопроводів 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / В.І. Холодов; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: З метою розробки методики та апаратурного комплексу дистанційного виявлення витоків газу проведено математичне і фізичне моделювання. У процесі математичного моделювання здійснено розрахунки температурного поля на поверхні грунту за умов непорушеного стану герметичності газопроводу та за наявності витоку газу. Створено дослідний полігон для фізичного моделювання процесу формування температурної аномалії за наявності витоку газу на діючому газопроводі. Змодельовано витоки газу з верхньої, нижньої та бокової поверхонь газопроводу з різним дебітом (від 70 до 6400 м3/за добу). Проведено дослідження процесу формування температурного та газометричного полів. Визначено їх фізичні та геометричні характеристики - час формування температурної аномалії на поверхні, її значення і геометричні розміри, вміст вуглеводнів у приповерхневому шарі грунту та в приземному шарі повітря. За результатами досліджень висвітлено методику й апаратурний комплекс дистанційного виявлення витоків газу. Проведено відомчі випробування.

Дослідження режимів відпускання та облік споживання теплоти в системах централізованого теплопостачання 1999

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / В.В. Шарков; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: В роботі наведені результати визначення величини споживання теплоти при різних режимах відпускання і неповній забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії. Отримані залежності для визначення розрахункових теплових навантажень в умовах, які відрізняються від прийнятих для центрального регулювання відпуску теплоти, при відключенні систем вентиляції, а також при зміні площі поверхні нагріву опалювальних приладів системи опалення. Розроблена методика коректування величини відпуску теплоти на централізоване гаряче водопостачання при відсутності у споживачів приладів обліку. У результаті аналізу впливу визначальних факторів на велечину витікання теплоносія із водяних теплових мереж отримані відповідні розрахункові залежності.

Дрібнозернисті цементні бетони з домішкою полімера для ремонту мостових залізобетонних конструкцій 1999

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / С.О. Бугаєвський; Харк. держ. автомоб.-дорож. техн. ун-т. — Х., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вирішенню актуальної проблеми створення технологічних, екологічно безпечних складів на основі доступних місцевих компонентів для ремонту залізобетонних і, зокрема, мостових конструкцій. Створення складів базується на використанні портландцементу, поширених низькомодульних пісків і комплексної домішки, компоненти якої дозволяють різноманітними засобами проводити відновлення захисного шару бетону й арматури залізобетонних конструкцій без припинення руху транспорту. Встановлено механізми дії окремих компонентів і комплексної домішки в цілому на підвищення адгезії до поверхні, що ремонтується. Доведено позитивний вплив комплексної домішки на фізико-механічні та експлуатаційні властивості дрібнозернистих бетонів у відновлених захисних шарах мостових залізобетонних конструкцій. Досягнуто ідентичність деформативних властивостей відновленого захисного шару із дрібнозернистого бетону з комплексною домішкою з бетоном і сталевою арматурою мостових залізобетонних конструкцій.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net