Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Технические науки
Водоснабжение, канализация

Содержание текущего раздела:
Аналіз надійності та побудова трасувань кільцевих водопровідних мереж 2004

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.04 / І.С. Усенко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено та науково обрунтовано більш досконалі математичні моделі надійності структур кільцевих водопровідних мереж у вигляді поліномів. Удосконалено існуючі методи побудови трасувань даних мереж шляхом наукового обгрунтування та застосування еквідистанти, функції домінуючих напрямків, сітки цих напрямків з її трансформацією до структури мережі. Розроблено метод підвищення надійності структури кільцевої водопровідної мережі у разі її реконструкції шляхом визначення місця прокладання нової ділянки. На базі запропонованих моделей розроблено методику аналізу надійності та побудови цих мереж, реалізовану в програмному комплексі.

Вдосконалення водопровідних мереж з урахуванням мінливості критеріїв надійності та економічності в процесі експлуатації 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.04 / В.П. Косінов; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше узагальнено та систематизовано відмови на трубопровідних системах водопостачання за об'єктом дії, характером виявлення й факторами впливу на мінливість критеріїв надійності, зокрема, на параметр інтенсивності відмов, за ступенем складності відновлення працездатного стану складових елементів та масштабом і видом шкоди, яку вони завдають. Одержано аналітичні залежності для визначення параметра інтенсивності відмов трубопроводів від термінів їх експлуатації для трьох періодів роботи (пуско-наладки, нормальної експлуатації, інтенсивного старіння) та з урахуванням категорії складності відновлення елементів, які відмовили. Запропоновано методику для оцінки мінливості лінійної витрати на ділянці діючої або нової, запроектованої водопровідної мережі та встановлення межі довірчого інтервалу змінюваності та низку основних чинників, що впливають на числові значення величини математичного очікування лінійної витрати води. Наведено математичну модель для визначення величини економічного фактора спорудження й експлуатації для ділянок водопровідної мережі, яка враховує широкий діапазон вхідних параметрів, що характеризують економічні умови будівництва й експлуатації трубопровідної системи у цілому та гідравлічно пов'язаних з нею водопровідних споруд водопостачання. Установлено аналітичні залежності коефіцієнта нерівномірності споживання електроенергії як основного чинника економічної ефективності роботи даної мережі від загального коефіцієнта нерівномірності водоспоживання для трубопроводів з різних матеріалів.

Вдосконалення нормативних параметрів проектування каналізаційних мереж 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.04 / М.В. Ситніченко; Рівнен. держ. техн. ун-т. — Рівне, 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено нормативні розрахункові параметри для забезпечення стійкої роботи каналізаційних мереж. Наведено результати натурних спостережень за роботою діючих мереж систем водовідведення. Визначено ступінь експлуатаційної надійності каналізаційних мереж. Проаналізовано гідравлічні умови роботи діючих трубопроводів. Запропоновано нові залежності для визначення нерозмивних і зривних швидкостей (ухилів). Обгрунтовано й експериментально встановлено нормативні розрахункові параметри, які забезпечують поліпшення умов роботи каналізаційних мереж. Надано техніко-економічну оцінку стану будівництва каналізаційних трубопроводів, розрахованих за рекомендованими параметрами.

Електроімпульсний метод знешкоджування стічних вод, які містять хром, в системах оборотного водопостачання (стосовно підприємств машинобудівного комплексу) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.04 / О.М. Глупак; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проведено експериментальні дослідження стосовно інтенсифікації очищення стічних вод від хрому методом електроімпульсної обробки та доведено високу ефективність даного процесу. Запропоновано доповнення до класифікації методів електрообробки. Досліджено механізм отримання активованих коагулянтів під впливом електричних імпульсів. Визначено значення енерготехнологічних параметрів електроімпульсної обробки (ємності розрядного конденсатора, частоти імпульсу, температури і pH води). Розроблено технічні рішення для інтенсифікації очищення стічних вод, які містять хром, методом електроімпульсної обробки.

Замкнені системи водопостачання переробних та міні-заводів чорної металургії 2000

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.04 / А.М. Колотило; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено дослідженню і розробці замкнених систем оборотного водопостачання переробних та міні-заводів чорної металургії. Отримано емпіричні формули для розрахунку величини рівноважної лужності води з урахуванням концентрацій різних іонів (хлоридів, сульфатів, кальцію, магнію), що має практичне значення для розрахунків стабільності води. Отримано залежність для визначення температури охолоджуючої води в пристінному шарі теплонавантаженої поверхні. Розглянуто можливість і доцільність використання поверхнево-зливового стоку (ПЗС) із території промислових підприємств для підживлення систем оборотного водопостачання. Розроблено, досліджено і запропоновано нову конструкцію споруди (підземний гідроциклон-відстійник) для накопичення та очистки ПЗС з території заводу, а також очистки стічних вод станів гарячої прокатки. Запропоновано методику розрахунку даної споруди. Розроблено технічні рішення та рекомендації щодо переводу переробних та міні-заводів чорної металургії на замкнені схеми водопостачання. Ці технічні рішення використано в галузевих нормах технологічного проектування водного господарства металургійних підприємств України.

Замкнені системи оборотного водопостачання коксохімічних виробництв 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.04 / О.С. Лісогор; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено та розроблено замкнені системи оборотного водопостачання коксохімічних виробництв. Висвітлено спосіб підготовки (кондиціонування) стічних вод коксохімічного виробництва для подальшого використання в замкнених системах оборотного водопостачання коксохімічних заводів, який складається з реагентної обробки, механічного й адсорбційного фільтрування та стабілізаційної обробки. Визначено закономірності реагентної обробки та вплив основних технологічних параметрів (швидкості фільтрування, доз реагентів) на якість оброблених стічних вод. Досліджено кінетику та визначено константи сорбції органічних домішок стічних вод коксохімічних виробництв на гідроксидах алюмінію та заліза, основні параметри доочищення за допомогою активованого вугілля. Для визначення механізму процесів кондиціонування використано положення хімічної термодинаміки. Розроблено схему та конструкції окремих вузлів установки кондиціонування.

Метод стабілізаційної обробки стічних вод газоочисток киснево-конвертерних цехів 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.04 / С.В. Лунін; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено ефективний метод стабілізаційної обробки стічних вод газоочисток конвертерів, що відрізняються підвищеним виносом вапна, для створення замкнених систем оборотного водопостачання, які запобігають скиданню стічних вод у водні об'єкти. Розроблено та науково обгрунтовано нормативи якості води (за основними показниками), що подається на газоочистки металургійних агрегатів. Досліджено вплив хімічних речовин на обмеження розчинення вапна та запобігання карбонатним відкладенням. Визначено основні фактори, що впливають на винос вапна з конвертерів і величину гідратної лужності стічних вод газоочисток киснево-конвертерних цехів. На підставі досліджень щодо запобігання відкладень карбонату кальцію доведено, що максимальну ефективність (до 96 %) мають полісилікат і триполіфосфат натрію. Виявлено необхідні дози даних реагентів, які відповідно склали 50 мг/дм3 та 5 мг/дм3.

Методи та апаратура біотестування якості води для інтенсифікації роботи систем водопостачання і каналізації 1999

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.04 / В.Я. Кобилянський; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено можливостям методів біотестування якості води з використанням мікроорганізмів активного мулу аеротенків і мікроводоростей в управлінні та інтенсифікації технологій водопідготовки та водоочищення. На основі встановлених залежностей респіраційної функції активного мулу від присутності в стічній воді важких металів розроблено метод оцінки стану активного мулу при очищенні гальванічних скидів промислових підприємств та малогабаритний кисневий датчик. Для оцінки стану фітопланктону водоймищ розроблено хемілюмінісцентний метод та прилад. Для використання флуоресцентних методів біотестування якості природної і питної води на мікроводоростях розроблено багатоканальний аналізатор і метод визначення концетрації мікроводоростей, в тому числі в природних популяціях при польових дослідженнях, а також високочутливий флуориметричний біосигналізатор.


[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net