Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Технические науки
Гидравлика и инженерная гидрология

Содержание текущего раздела:
Вплив додатків поліакриламіду на втрати напору в раптових звуженнях і розширеннях труб 2003

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / В.І. Орел; Укр. держ. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Одержано систематичні експериментальні дані для турбулентних течій води з додатками поліакриламіду в трубопроводах з раптовими звуженнями та розширеннями потоку. Одержано залежності для обчислення втрат напору в раптових звуженнях і розширеннях труб, який базується на тому, що в тих місцевих опорах, де переважають втрати на тертя, додатки понижують гідродинамічний опір, а в разі домінування опору форми - збільшують його. Запропоновано та обгрунтовано метод перерозподілу витрат рідини між декількома трубопроводами введенням у потік гідродинамічно активних додатків. Удосконалено відомий спосіб обчислення втрат енергії в прямій циліндричній трубі за питомою потужністю, що витрачається на подолання опору потоку та розповсюджено його на раптове розширення труби.

Вплив кавітації на реологічні і гідравлічні характеристики степеневих неньютонівських рідин 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / О.Д. Коваль; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано фізичну модель кавітаційного впливу на багатокомпонентні неньютонівські рідини типу піролізної смоли, термогазойлю, коксохімічної сировини, крекінггазойлю. Описано процес перемішування рідин у мішалках і проточних змішувачах за умов дії на рідину кавітації. Розроблено експериментальні стенди та наведено результати дослідження для аналізу наслідків кавітаційного впливу на багатокомпонентні середовища. Проведено реологічні дослідження таких середовищ для доведення гіпотези про те, що у певному діапазоні температур і градієнтів швидкостей ці середовища можна описати степеневим законом Оствальда де Віля. Виявлено, що під час проходження досліджуваних середовищ та їх сумішей через кавітаційний змішувач, у ряді випадків відбувається помітна зміна реологічних властивостей, зокрема, коефіцієнта динамічної в'язкості. Даний ефект дозволяє розробити методики, пов'язані з транспортуванням продуктів із меншими енергетичними витратами. Визначено критерії, що дозволяють оцінити ступінь кавітаційного впливу на складне реологічне середовище. На підставі результатів експериментальних досліджень і математичного опису процесів перемішування запропоновано методики розрахунку кавітаційних змішувачів-реакторів.

Гравітаційна течія аномально-в'язких рідин по конічних поверхнях 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / В.Ф. Коваленко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено проблемі визначення гідродинамічних параметрів плівкових течій аномально-в'язких рідин на конічних поверхнях, що застосовуються в харчовій, фармацевтичній, хімічній промисловостях. За результатами досліджень плину в тонких рідинних шарах поверхонь різного типу узагальнено та проаналізовано основні закономірності таких течій. Встановлено, що відмінною рисою плівкової течії на конічній поверхні, на відміну від плоских і циліндричних, є той фактор, що течія на них відбувається уздовж поверхні з кривизною, яка змінюється за довжиною. У процесі створення математичної моделі в якості вихідного використано положення про взаємозв'язок плівкової течії на конічній поверхні з течією у розподіленому пристрої, що забезпечує перехід від напірної течії до течії у плівці. Знайдено функцію, що коректує відмінність у визначенні таких інтегральних характеристик потоку, як щільність зрошення та товщина плівки для конічної поверхні в порівнянні з циліндричною. Фізичне моделювання здійснено на експериментальному стенді з використанням модельних рідин, в якості яких обрано водні розчини полівінілового спирту та карбоксиметилцелюлози різної концентрації. Експериментально отримано залежності, що визначають вплив кута поверхні на щільність зрошення, зміну товщини плівки за довжиною залежно від реологічних властивостей середовища і кривизни поверхні, відповідне критеріальне співвідношення, що характеризує розглянуту течію. На підставі отриманих аналітичних і експериментальних результатів розроблено методику розрахунку найважливіших характеристик робочих елементів плівкових апаратів, у яких використовуються конічні поверхні. Виявлено ефекти, що супроводжують плівкову течію на конічних поверхнях і зв'язані з поводженням волокнистих включень у плівці.

Гідравлічні аспекти розрахунку замкнутих систем ємностей для перевезення плідників риби в період нересту 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / В.С. Іванов; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2005. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено актуальне питання збереження та відновлення рибних запасів України. Запропоновано доставляти плідників риби до місць нересту за допомогою ємностей, обладнаних циркуляційною гідравлічною системою життєзабезпечення. Здійснено теоретичні й експерментальні дослідження циркуляційної системи рибовозного контейнера в цілому, а також окремих її елементів. Одержано основне рівняння руху води у такому контейнері. Наведено методику розрахунку ємності для перевезення плідників живої риби та розроблено її конструкцію.

Гідравлічні аспекти розрахунку напірних колекторів насосних станцій 2000

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / М.Д. Швець; Рівн. держ. техн. ун-т. — Рівне, 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто актуальне питання розрахунку нової конструкції напірного колектора насосної станції, загальна подача якої не була б зумовлена порядком вмикання насосів у роботу. Розкрито причини виникнення додаткових гідравлічних опорів, подано методику їх розрахунку, а також розрахунку колектора подібної конструкції.

Прогнозування ефективності роботи глибоких малопроточних стратифікованих водосховищ-охолоджувачів ТЕС та АЕС 2003

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / А.С. Карагяур; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2003. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено однопараметричну одномірну математичну модель турбулентного переносу тепла за глибиною малопроточних стратифікованих водоймищ, із враховуванням впливу сукупності основних метереологічних і технологічних чинників: вітрового перемішування, температурної стратифікації, скиду та забору циркуляційної води з водосховища. Запропонована математична модель дає змогу прогнозувати динаміку вертикальної термічної структури малопроточних стратифікованих водосховищ-охолоджувачів і, відповідно, їх охолоджувальну здатність. Розроблено метод інженерного розрахунку роботи такого водосховища-охолоджувача. Цей метод, заснований на розробленій моделі, враховує процеси, що відбуваються у ближнім полі та в околицях водозабору. На підставі результатів теоретичного дослідження динаміки вертикальної термічної структури дальнього поля оцінено ефективність різних схем використання малопроточних стратифікованих водосховищ-охолоджувачів. Розроблено більш ефективну, у порівнянні з існуючими, комбіновану схему використання зазначених водоймищ. Ця схема дає змогу підвищити середнє значення ККД турбін ТЕС та АЕС протягом теплого періоду року.

Пропускна спроможність широких відкритих водотоків з гнучкою рослинністю 2004

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / О.Г. Ісакієва; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Одержано формули вертикальних профілів осереднених швидкостей за глибиною потоку, що заріс гнучкою водною рослинністю. Розроблено двошарову модель для розрахунку пропускної спроможності широких відкритих водотоків (каналів та малих рік), в якій враховано вплив гнучкої рослинності на гідравлічні та динамічні характеристики водотоку. Запропоновано метод інженерного розрахунку роботи зарослих водотоків. Достовірність теоретичних досліджень перевірено шляхом зіставлення їх з натурними даними.

Підвищення ефективності сумісної роботи водосховищ та бризкальних систем охолодження ТЕС та АЕС 2004

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / О.О. Тертичний; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Удосконалено математичну модель охолоджувальної здатності комбінованої системи технічного водопостачання ТЕС та АЕС, що складається з мілководного водосховища-охолоджувача (ВО) та стаціонарних (СБСО) або плаваючих автономних бризкальних систем охолодження (ПАБСО), розташованих на його акваторії. Зазначено, що дана модель враховує взаємний вплив окремих охолоджувачів і базується на системі двовимірних рівнянь Сен-Венана, плановому рівнянні теплопровідності та рівнянні для числа випаровування, яке характеризує бризкальну систему охолодження (БСО). Для оцінки охолоджувальної здатності комбінованої системи охолодження ВО - СБСО та ВО - ПАБСО модифіковано рівняння теплового балансу, що враховує взаємний вплив водосховища та бризкальної системи, розташованої на його акваторії. Виконано розрахунки охолоджувальної здатності комбінованих систем охолодження ВО - БСО, основаних на модельних водосховищах та водосховищі-охолоджувачі Зміївської ТЕС за допомогою удосконаленої планової гідротермічної моделі та модифікованого методу теплового балансу, встановлено задовільний збіг одержаних результатів.


[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net