Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Технические науки
Геодезия

Содержание текущего раздела:
Вдосконалення методів та засобів геометричного нівелювання 2001

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / В.М. Новосад; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Доведено можливість підвищення удвічі точності нівелювання III класу завдяки застосуванню спеціального мікрометра, який дозволяє вести нівелювання методом суміщень середньої нитки сітки з краєм сантиметрових ділень рейки. Проведено порівняльні дослідження можливих програм модифікації нівелювання I класу. На підставі результатів експериментів показано переваги модифікованих програм.

Визначення висот геоїда і аномалій сили ваги за даними супутникової альтиметрії 2002

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / З.Р. Тартачинська; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розв'язано задачу побудови геоїда та відновлення аномалій сили ваги за даними супутникової альтиметрії в регіоні Чорного та Азовського морів з використанням методів колокації та регуляризації. Запропоновано обчислювальну схему методу регуляризації з додатковими умовами. Одержано просту залежність параметра регуляризації від дисперсії поля та помилок вихідних даних. Доведено можливість використання коваріаційної функції точкового типу для інверсії аномалій сили ваги за даними альтиметрії. Виконано порівняння одержаних результатів з незалежними даними морської гравіметрії.

Визначення параметрів обертання Землі та їх похідних за результатами лазерних спостережень ШСЗ 2000

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / І.М. Цюпак; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено розробці методики та алгоритму визначення параметрів обертання Землі (ПОЗ), їх похідних з обробки лазерних спостережень ШСЗ, розробці алгоритму прогнозування координат полюса. Розроблено методику одночасного інтегрування рівнянь руху ШСЗ із системою варіаційних рівнянь для ізохронних похідних та часткових похідних від біжучого вектора стану супутника за ПОЗ, їх похідних, алгоритм визначення різниці часу (UTIR-UTC) за результатами лазерних спостережень ШСЗ. Отримано 13 розв'язків для рядів ПОЗ та їх перших і других похідних у різних комбінаціях параметрів з обробки лазерних спостережень основної кампанії міжнародного проекту MERIT. Виконано Фур'є-аналіз рядів ПОЗ та їх швидкостей зміни, отриманих в роботі та визначених різними міжнародними центрами обробки супутникових вимірів. Порівняльний аналіз результатів свідчить про добру узгодженість отриманих у дослідженні рядів ПОЗ і швидкостей їх зміни з визначеннями міжнародних організацій. Модель прогнозування координат полюса складено з двох частин: математичної та стохастичної. Математичну модель представлено сумою рядів Фур'є з різними базовими періодами: шестирічним, чандлеровим та річним. Здійснено прогноз координат полюса для одиного року.

Вплив регіональних властивостей тропосфери на результати GPS спостережень 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / І.М. Торопа; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Доведено, що для досягнення високої точності результатів GPS спостережень необхідно враховувати регіональні властивості вертикальних профілів метеорологічних величин та індексу показника заломлення (ІПЗ). Проведено аналіз точності існуючих аналітичних моделей для визначення складових зенітної тропосферної затримки за великим обсягом матеріалів аерологічних зондувань у західному регіоні України в 2002 - 2003 рр. Встановлено емпіричну залежність зміни ІПЗ водяної пари з висотою, а також оптимальні для даного регіону межі висот нейтральної атмосфери (НА), до яких потрібно враховувати суху та вологу складові ІПЗ. Розроблено метод урахування річних динамічних властивостей НА в регіоні з метою визначення сухої та вологої складових лінійної затримки сигналів супутників, який суттєво підвищує точність врахування впливу НА на супутникові спостереження.

Геодезичний моніторинг територій атомних електричних станцій: теорія і практика 2000

Источник: Автореф. дис... д-ра. техн. наук: 05.24.01 / Петро Гервазійович Черняга; Державний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2000.

Аннотация:

Геодезичний моніторинг і прогнозування техногенної геодинаміки на родовищах нафти і газу 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.24.01 / А.С. Мазницький; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 33 с.: рис. — укp.

Аннотация: Визначено, що геодизичні методи базуються на застосуванні високоточного нівелювання, полігоно- та світовіддалеметрії, кутових вимірюваннях, техногенних геодинамічних полігонах, а також вимірюваннях деформацій, елементів обв'язки устя експлуатаційної свердловини. Розроблено систему фізико-математичного моделювання напружено-деформованого стану колектора, гірничих порід, що його вміщують, осідань і деформацій земної поверхні. Одержано робочі формули для визначення зони впливу розробки родовищ вуглеводнів на земну поверхню та час проходження амплітуди стиснення колектора до земної поверхні. Зазначено, що методи базуються на механіці суцільного середовища з використанням моделі трифазної квазітрьохмірної фільтрації флюїду у пористому середовищі. Запропоновано алгоритм і програмне забезпечення шодо визначення просторового положення осі стовбура свердловини з оцінкою характерної точки або вибою у плані через еліпс та у просторі через еліпсоїд помилок із заданою імовірністю. Розглянуто метод ампроксимації геометричних параметрів природних колекторів. На підставі формул рівноваги тиску газу, температури та глибини у флюїдному середовищі розроблено методику оптимізації обсягів закачування газу у підземне сховище, визначено межові пластові тиски за умов циклічної експлуатації ПСГ у пористих кристалах.

Комплексне дослідження сезонних гідротермічних деформацій земної поверхні 1999

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / В.Г. Павлик; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 15 с. — укp.

Аннотация: Показано, що основною причиною сезонних вертикальних зрушень і нахилів земної поверхні є періодичні варіації запасів вологи грунту. Розглянуто дію окремих складових цього фактора на вертикальні зміщення. Встановлено залежність величини вертикальних деформацій від глибини від поверхні землі і нахилу місцевості. На основі територіального розподілу грунтів за їх механічним складом зроблено якісну оцінку можливих сезонних вертикальних зрушень різних регіонів України. Розглянуто вплив гідротермічних факторів на результати геометричного нівелювання.

Методи визначення атмосферної поправки у супутникові виміри в оптичному та радіодіапазонах 2004

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / Б.Б. Паляниця; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 16 с. — укp.

Аннотация: Визначено шляхи розв'язання задачі врахування впливу атмосфери на точність супутникових вимірів. Проведено оцінку існуючих методів обчислення атмосферної поправки у супутникові віддалемірні виміри в оптичному та радіодіапазонах з використанням комп'ютерного моделювання. Досліджено залежність величини атмосферної поправки від стану вертикальних профілів метеорологічних параметрів. Проведено апроксимацію річної зміни атмосферної поправки для оптичного та радіодіапазонів за даними метеорологічних станцій Львова та Одеси поліномами 3-го та 4-го степенів. Запропоновано метод визначення атмосферної поправки у супутникові виміри в радіодіапазоні. Розроблено модифіковані формули Саастамойнена для обчислення сухої складової атмосферної поправки у Південно-Західному регіоні України для літнього та зимового періодів, що забезпечують підвищення точності визначення даної складової у порівнянні з класичною формулою.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net