Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Сельскохозяйственные науки
Агрономия

Содержание текущего раздела:
Агроекологічна оцінка обробітку грунту і гербіцидів в ресурсоощадній технології вирощування озимої пшениці 2006

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / М.В. Ільницький; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі результатів досліджень, проведених у 1998 - 2001 рр. на темно-сірих опідзолених легкосуглинкових грунтах Західного Лісостепу України визначено вплив глибини їх основного обробітку та використання сучасного покоління гербіцидів на рівень забур'яненості, формування врожаю та якості зерна озимої пшениці після різних попередників (конюшини лучної та кукурудзи на силос). Наведено комплексну оцінку дії зазначених чинників на широкий спектр показників грунтової родючості, фітосанітарного стану посівів і грунту; обгрунтовано економічну й енергетичну доцільність їх використання. Встановлено, що зменшення глибини обробітку грунту та застосування нового покоління гербіцидів у разі посіву озимої пшениці після конюшини лучної забезпечує економію затрат 384,5, а після кукурудзи на силос - 348,1 МДж/га.

Агроекологічне обгрунтування застосування різних доз гербіцидів в чистих посівах ярого ячменю та з підсівною конюшиною 1998

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / В.П. Карпенко; Уман. с.-г. акад. — Умань, 1998. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексні, всебічні дослідження дії різних видів і доз гербіцидів на продуктивність посівів ярого ячменю, біологічні процеси в рослинах і грунті та встановлена різниця в їх дії залежно від вирощування культури з підсівом і без підсіву конюшини. Розроблені науково обгрунтовані, екологічно безпечні дози гербіцидів в чистих посівах ярого ячменю із застосуванням гербіцидів ковбою в дозі 175 мл/га і сатісу - в дозі 125 г/га. Встановлено, що при вирощуванні ярого ячменю з підсівом конюшини, дози гербіцидів можуть бути зменшені на 17-25% проти доз гербіцидів, застосованих в чистих посівах ярого ячменю, що знижує пестицидне навантаження на навколишнє середовище.

Агроекологічні особливості високоефективного використання осушуваних торфових грунтів Полісся і Лісостепу 2001

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / С.М. Рижук; Ін-т землероб. УААН. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив сільськогосподарського використання на трансформацію органогенних грунтів, їх родючість, здатність накопичувати важкі метали та радіонукліди, екологічне становище, а також вплив структури посівних площ з різним поєднанням лучного та польового періодів і системи мінерального удобрення на продуктивність сівозмін, урожай, а також його якість. Встановлено, що для підтримки на осушуваних торфовищах позитивного балансу органічної маси, збільшення термінів його спрацювання та уповільнення вимивання поживних речовин у грунті води з одночасним забезпеченням високої продуктивності агроценозу необхідно запроваджувати травопільні сівозміни з однією просапною культурою та лучним періодом не менше 5 - 6 років. Водночас належить вносити фосфорно-калійні добрива під однорічні культури та багаторічні трави першого-другого років вирощування, а починаючи з третього, - повне мінеральне добриво у дозах, розрахованих на заплановану врожайність.

Біологічні особливості амброзії полинолистої та заходи боротьби з нею в агроценозах польових культур лівобережного Лісостепу України 2002

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / В.В. Оніпко; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вивчено особливості органогенезу амброзії полинолисткової, пилкоутворювальну здатність, насіннєву продуктивність та її шкодочинність у посівах польових культур з різною конкурентною здатністю (вико-вівсяна суміш у зайнятому пару; озима пшениця після зайнятого пару; кукурудза та зерно після озимої пшениці; ярий ячмінь після кукурудзи на зерно; кукурудза на силос після ячменю; озима пшениця після кукурудзи на силос і соняшник після озимої пщениці). Визначено забур'яненість посівів цих культур і потенційну засміченість грунту насінням амброзії полинолисткової та інших бур'янів залежно від умов вирощування. Обгрунтовано заходи інтегрованої боротьби з амброзією полинолистковою в посівах польових культур з урахуванням їх фітоценотичної здатності до пригнічення бур'янів. Доведено еколого-економічну ефективність розроблених заходів боротьби з бур'янами в агроценозах провідних культур.

Вплив багаторічного застосування систем основного обробітку грунту та гербіцидів на продуктивність кукурудзи в умовах правобережного Лісостепу України 2001

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / С.О. В'ялий; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив 19-річного застосування різних систем основного обробітку грунту на головні фактори грунтової родючості та врожайність кукурудзи на зерно. Встановлено, що застосування полицево-плоскорізної системи основного обробітку сприяло накопиченню гумусу, покращило агрофізичні властивості, забезпечило ефективну боротьбу з бур'янами, дозволило отримати урожай кукурудзи на рівні контролю за менших енергетичних витрат на його проведення. Запропоновано та впроваджено ресурсоощадний обробіток грунту під кукурудзу на зерно в зерно-буряковій сівозміні.

Вплив біологічних чинників на продуктивність сівозмін та родючість дерново-підзолистого супіщаного грунту 2006

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / О.І. Савчук; Нац. наук. центр "Ін-т земл-ва УААН". — К., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання підвищення продуктивності культур і родючості дерново-підзолистого супіщаного грунту за насичення сівозмін бобовими культурами за умов центрального Полісся України. Наведено комплексну оцінку родючості грунту залежно від сівозміннного чинника. Розкрито закономірності впливу різної кількості бобових на продуктивність сівозмін. Показано можливість раціонального використання азоту мінеральних добрив. Проведено порівняльну економічну й енергетичну оцінку сівозмін. Встановлено, що введення до їх складу проміжного люпину під просапні культури дозволяє зменшити дозу внесення мінерального азоту вдвічі, не знижуючи продуктивності культур.

Вплив екологізації землеробства на родючість грунту та продуктивність ріллі в зерно-трав'яній ланці сівозміни в умовах Правобережного Лісостепу України 2006

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / М.О. Шепеля; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив екологізації систем землеробства та технології обробітку грунту на основні показники грунтової родючості, урожайність і якість продукції культур зерно-трав'яної ланки сівозміни - ярого ячменю, конюшини, озимої та ярої пшениці. Встановлено, що екологічна система землеробства з пріоритетним застосуванням органічних добрив, екологічно регламентованим використанням засобів захисту рослин у поєднанні з полицево-безполицевою системою основного обробітку грунту в сівозміні сприяє накопиченню у грунті поживних елементів та їх бездефіцитного балансу, покращує його агрофізичні властивості, забезпечує ефективний захист від бур'янів, дозволяє одержати урожай на рівні промислової системи землеробства та екологічно чисту продукцію з кращими показниками якості за менших енергетичних та економічних витрат. З'ясовано, що можливості біологічного землеробства з повним вилученням агрохімікатів обмежені відсутністю ефективних біологічних засобів захисту рослин. Запропоновано виробництву екологічну систему землеробства з полицево-безполицевим основним обробітком грунту в зерно-трав'яній ланці сівозміни.

Вплив заходів обробітку і удобрення на протиерозійну стійкість схилових земель Лісостепу України 2004

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / С.П. Каражбей; Ін-т земл-ва УААН. — К., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проведено експериментальне дослідження довгострокової (протягом 27-ми років) дії та взаємовпливу різних способів обробітку грунту та рівня удобрення на протиерозійну стійкість схилових земель за агроекологічних умов Лісостепу України. Встановлено, що тривале систематичне застосування в ланці сівозміни грунтозахисної технології вирощування польових сільськогосподарських культур, що базується на використанні безполицевого способу обробітку чорозему типового крупнопилувато-легкосуглинкового сильнозмитого на глибину 10 - 12 см, мульчування та щілювання на глибину 35 - 40 см забезпечує істотне підвищення протиерозійної стійкості оброблюваного шару грунту, збереження його родючості та зростання рівня продуктивності агроландшафтів на 10 - 12 %. Встановлено економічну ефективність застосування досліджуваних систем удобрення та полицевих і безполицевих способів обробітку грунту в ланці сівозміни на схилових землях Лісостепу України.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net