Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Сельскохозяйственные науки
Агроґрунтоведение и агрофизика

Содержание текущего раздела:
Агрогеохімічні закономірності міграції та акумуляції важких металів у зрошуваних грунтах 2003

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / М.А. Захарова; Нац. наук. центр "Ін-т грунтознав. та агрохімії ім. О.Н.Соколовського". — Х., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Теоретично й експериментально обгрунтовано необхідність проведення агрогеохімічних досліджень закономірностей міграції та акумуляції важких металів (ВМ) у системі зрошувальна вода - грунт - рослина. Установлено, що вміст ВМ у зрошувальних водах України обумовлюється переважно антропогенним чинником, який деякою мірою нівелює природні зональні закономірності поширення металів. Виявлено закономірності зміни вмісту ВМ в орному шарі та їх грунтово-профільного розподілу в зрошуваних грунтах України, багаторічну динаміку металів і вплив застосування добрив на ці процеси. Уперше з'ясовано, що багаторічне зрошення водами I класу якості (за вмістом металів) та застосування добрив, не змінюючи істотно валовий вміст елементів, обумовлюють тенденцію підвищення вмісту кислоторозчинних і рухомих форм більшості ВМ. За результатами розрахунків балансу металів виявлено його від'ємність для мікроелементів Zn, Co, Cu. Застосування мікродобрив за умов дефіциту мікроелементів у грунті виявилося неефективним. Для профільного розподілу рухомих форм металів встановлено існування вилугуваного та акумулятивного шарів. Доведено, що агрогеохімічні закономірності міграції та акумуляції ВМ у системі зрошувальна вода - грунт - рослина обумовлені тісними взаємозв'язками та взаємозалежністю вмісту елементів в окремих ланках системи. Установлено, що якість води та рівень забруднення грунту впливають на якість овочевих і зернових культур.

Агроекологічний стан грунтів Лісостепу України, вдосконалення управління їх родючістю і продуктивністю агроценозів 1999

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.03 / П.П. Надточій; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. — Х., 1999. — 35 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанню вивчення сучасного агроекологічного стану грунтів Лісостепу України. В дисертації опрацьовані теоретичні передумови оптимізації родючості грунтів і вказані конкретні шляхи вдосконалення управління продуційним процесом в агроценозах з урахуванням екологічних обмежень, спрямованих на стабілізацію агроекологічної ситуації в регіоні. Встановлено, що тривале сільськогосподарське використання грунтів призвело до проявлення різних видів деградаційних процесів: фізико-хімічного, ерозійного і антропогенно-дегумифікаційного. Вивчено гумусовий стан і азотний фонд грунтів та їх зміни під впливом систематичного застосування добрив в сівозміні. Розроблені методики визначення кислотно-основної буферності грунтів і складання картограми буферності. Вивчені буферні властивості грунтів. Запропонована концепція управління родючістю грунтів. Розроблена модель трансформації органічного вуглецю в системі агроценоз-гумусові речовини грунту. Розрахована еколого-економічна ефективність застосування добрив в агроценозах.

Агроекологічні основи збереження родючості грунтів в промислових насадженнях яблуні та їх якісна оцінка в садівництві України 1999

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.03 / М.В. Козак; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. — Х., 1999. — 33 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням збереження родючості грунтів в промислових насадженнях яблуні та їх якісної оцінки в садівництві. На основі біогеоценотичного підходу до досліджень вивчено і оцінено вплив факторів родючості на продуктивність яблуні. Розроблена шкала бонітування грунтів в балах, установлений поріг деградації якісного складу гумусу темно-сірих опідзолених грунтів і запропонований простий екологічний показник контролю за його станом - pH води. Обгрунтована доцільність тривалого задерніння міжрядь саду з використанням невисоких доз (N60P60K60) мінеральних добрив, установлено тривалість і запропоновані трави для задерніння. Розроблена модель родючості темно-сірих опідзолених грунтів і запропонована біогеоценотична схема ведення досліджень в садівництві.

Біологічна активність дерново-середньопідзолистого грунту та продуктивність ячменю при систематичному застосуванні добрив у сівозміні 2001

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / О.С. Дем'янюк; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено стан мікробного ценозу, біологічних процесів, вмісту основних біогенних елементів у дерново-середньопідзолистому супіщаному грунті та продуктивності ячменю ярого. Зроблено комплексну мікробіологічну й агрохімічну оцінку впливу органічних, мінеральних, сидеральних добрив та їх поєднань у зерно-картопляній сівозміні. Встановлено кореляційні залежності між показниками біологічної активності та станом родючості дерново-середньопідзолистого супіщаного грунту. Доведено ефективність дії азотфіксуючого препарату на різних агрофонах та його вплив на функціонування грунтової мікробіоти, активність біологічних процесів та агрохімічні показники. Надано економічну й енергетичну оцінку використання різних видів добрив та бактеріального препарату під час вирощування ячменю ярого.

Біологічна активність і азотний фонд лучно-чорноземного грунту Андрушівського природно-сільськогосподарського району та їх зміни під впливом грунтозахисних технологій вирощування культур 1999

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / І.І. Воробей; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вивченню впливу грунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур, які базуються на мінімальному обробітку грунту, на біологічні процеси та вміст сполук азоту в лучно-чорноземному вилугуваному грунті. Мінімальний обробіток підвищує біологічну активність, вміст мінерального азоту та азоту сполук, які легко гідролізуються, в шарі грунту 0-15 см і знижує в шарі 15-30 см. В шарі грунту 0-30 см - підвищується целюлозолітична активність, кількість педотрофів, та мікроорганізмів які синтезують полісахариди, в той же час пригнічується розвиток меланінсинтезуючих мікроорганізмів та нітрифікаційна здатність. В перші роки запровадження грунтозахисних технологій, які базуються на мінімальному обробітку, в орному шарі лучно-чорноземного грунту зменшується кількість доступних сполук азоту, але зниження врожайності досліджуваних культур не зафіксовано, а на озимій пшениц0 мало місце підвищення її відносно оранки. Застосування мінімального обробітку знижує собівартість та підвищує рівень рентабельності вирощування озимої пшениці, а також не знижує рівень рентабельності вирощування цукрових буряків і рекомендується для впровадження у Андрушівському природно-сільськогосподарському районі.

Важкі метали у зрошуваних грунтах Донбасу: рівні вмісту, процеси міграції, трансформації і транслокації, прийоми детоксикації 2000

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / Л.І. Мошник; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі проведеного дослідження земель у системі зрошувальна вода - грунт подано комплексну оцінку еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель Донеччини з виділенням трьох груп: із задовільним, небезпечним і дуже небезпечним (кризовим) станами. Наведено рекомендації щодо охорони та підвищення родючості для кожної групи земель. Виявлено залежність вмісту важких металів (ВМ) у сільськогосподарській продукції від якості зрошувальної води та рівня забруднення грунту. Встановлено закономірності міграції, трансформації та транслокації металів у системі зрошувальна вода - грунт - рослина, кількісний розподіл ВМ між різними фазами і компонентами грунту: грунтовим розчином, вбирним комплексом, мулистою фракцією, гуміновими та фульвокислотами. Обгрунтовано напрямки детоксикації забруднених зрошувальних вод і грунтів.

Вилучені зі зрошення землі: спрямованість грунтових процесів, оцінка агроекологічного стану та шляхи його поліпшення 2006

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / А.А. Лісняк; Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського" УААН. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Установлено загальні закономірності розвитку та можливість регулювання швидкості сучасних грунтових процесів і режимів на землях, вилучених зі зрошення, що поливалися водами різної якості (I - III класів). Виявлено особливості найважливіших грунтових процесів - розсолення та розсолонцювання досліджуваних грунтів. Показано, що основним напрямком еволюції грунтів, зрошення на яких припинено, є розвиток процесів, які є протилежні змінам, набутим під час зрошення. Виявлено швидкооборотні, повільнооборотні та необоротні грунтові процеси на землях, що вилучені зі зрошення. Доведено, що динаміка та кількісні характеристики відновлення властивостей, передусім сольових і фізико-хімічних, характерних для незрошуваних аналогів, залежать від якості поливної води, рівня перетворення грунту, досягнутого завдяки зрошуванню та певної тривалості зрошувального й післязрошувального періодів. Виявлено, що післядія зрошення водою I класу на вилучених зі зрошення землях зумовлює підвищену лабільність органо-мінеральної частини грунту, посилену напруженість мінералізаційних процесів і, як наслідок, підвищений вміст рухомих форм поживних речовин, що спричинило більшу врожайність сільськогосподарських культур у порівнянні з незрошуваними контрольними ділянками протягом 10 - 11-ти років.

Відтворення родючості дерново-слабопідзолистих грунтів при запровадженні сидеральної сівозміни 2001

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / Г.П. Сладковський; Рівнен. держ. техн. ун-т. — Рівне, 2001. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено ефективність застосування люпину жовтого як сидеральної культури в складі сівозміни за умов Західного Полісся України. Досліджено оптимальні параметри температури та вологості грунту в період посіву люпину з метою отримання максимального урожаю зерна та зеленої маси. Встановлено вплив якості насіннєвого матеріалу на продуктивність люпину жовтого. Вивчено процеси трансформації зеленої маси люпину в грунті, визначено коефіцієнти гуміфікації рослинних решток і розраховано баланс гумусу дерново-підзолистих грунтів під час запровадження сидеральної сівозміни. Оцінено ефективність запровадження сидеральної сівозміни на фітосанітарний стан полів, розвиток і продуктивність сільськогосподарських культур. Обгрунтовано енергетичну ефективність запровадження сидеральної сівозміни.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net