Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Сельскохозяйственные науки
Растениеводство

Содержание текущего раздела:
Агробіологічна оцінка трави Колумба у зв'язку з інтродукцією її у Крим 1999

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / М.М. Мельников; УААН. Ін-т ефіроолійн. і лікар. рослин. — Сімф., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено комплексній агробіологічній оцінці трави Колумба (Sorghum almum Parodi). Вивчені біологічні та господарські властивості насіння, надземної та підземної частин рослини, встановлені динаміка формування листкової поверхні і продуктивність фотосинтезу посівів. Визначена врожайність та якість зеленої маси трави Колумба. Розрахована економічна ефективність вирощування цієї культури та зроблено висновок про доцільність інтродукції її у Крим.

Агробіологічні основи вирощування льону-довгунцю в Поліссі України 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.09 / В.Г. Дідора; Ін-т земл-ва УААН. — К., 2001. — 32 с. — укp.

Аннотация: Впроваджено способи основного та передпосівного обробітку грунту автоморфних і гідроморфних грунтів, систему внесення мінеральних добрив під час вирощування льону-довгунцю. Досліджено вплив довготривалого безполицевого основного та комбінованого передпосівного обробітку грунту, строків і доз внесення мінеральних добрив на водно-фізичні властивості грунту, родючість, забур'яненість посівів, добову періодичність росту, фотосинтетичний потенціал і вуглеводний обмін льону-довгунцю.

Агробіологічні основи формування врожаю озимої пшениці в умовах Західного Лісостепу України 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.09 / В.В. Лихочвор; Ін-т земл-ва УААН. — К., 2004. — 42 с. — укp.

Аннотация: Досліджено агробіологічні основи формування врожаю озимої пшениці за умов західного Лісостепу України, розроблено ресурсоощадну технологію її вирощування, що забезпечує 60 - 80 ц/га зерна високої якості. Встановлено кращі попередники, особливості обробітку грунту, придатність сортів для ресурсоощадної технології, оптимальні норми мінеральних добрив, строки і норми внесення азоту, спосіб сівби, площу живлення рослин, глибину загортання насіння, строки і норми висіву та внесення туру. Виявлено оптимальні параметри та закономірність формування елементів структури врожаю озимої пшениці під впливом агротехнічних заходів (польової схожості, перезимівлі, загального виживання, густоти рослин і продуктивного стеблостою, коефіцієнта кущіння, довжини колоса, числа колосків і зерен у колосі, маси зерна з колоса), встановлено взаємозв'язок між ними та шляхи регулювання їх параметрів за допомогою розробленої технології. Досліджено вплив агрозаходів на урожайність, якість зерна, елементи структури врожаю. Наведено порівняльну характеристику інтенсивної та ресурсоощадної технологій, економічну й енергетичну оцінку окремих агрозаходів і ресурсоощадної технології.

Агробіологічні особливості використання біопрепаратів при вирощуванні харчових підвидів кукурудзи в умовах Сходу України 2003

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / Н.Ю. Мацай; Ін-т зерн. госп-ва УААН. — Д., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено агробіологічні параметри окремого та комплексного застосування різних видів, норм та способів унесення біопрепаратів під харчові підвиди кукурудзи, визначено напрямки захисту посівів від бур'янів за умов використання біопрепаратів на різних грунтах. Встановлено, що впровадження цих елементів технології у виробництво забезпечує врожайність високоякісної харчової кукурудзи на рівні 45 - 60 ц/га качанів без обгорток цукрової, 14 - 20 ц/га зерна розлусної та 20 - 32 ц/га - кременистої кукурудзи, знижує собівартість продукції та зберігає високу родючість грунту.

Агробіологічні особливості вирощування сортів крупноплідного соняшнику у південному степу України 1999

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / О.І. Поляков; Укр. акад. аграр. наук. Ін-т олійн. культур. — Запоріжжя, 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням формування високопродуктивних посівів сортів крупноплідного соняшнику з великою масою насіння (понад 110 - 120 г) для умов південного Степу України. Відображено залежність продуктивності і показників якості насіння сортів крупноплідного соняшнику від способів основного обробітку грунту, строків посіву і густоти стояння рослин в умовах Запорізької області. Встановлено, що найбільш ефективно вирощувати сорти крупноплідного соняшнику Запорізький кондитерський та Донський крупноплідний по оранці (25-27 см) при ранньому і рекомендованому строках посіву з густотою стояння 25-35 тис. шт. рослин на 1 га.

Агробіологічні та екологічні основи формування врожайних властивостей насіння гречки в правобережному Лісостепу України 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.09 / В.Я. Білоножко; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН. — Х., 2004. — 35 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовано умови формування насіння гречки з високими посівними та врожайними властивостями шляхом підбору кращих попередників, системи застосування добрив, оптимальних строків і способів сівби, збирання та зберігання. За ознакою модифікаційної мінливості насіння встановлено його господарську довговічність. На підставі узагальненого показника якості насіння створено моделі управління його посівними властивостями та прогнозування їх змін. Встановлено кореляційні зв'язки між врожайністю та господарсько цінними ознаками, що визначають посівні якості та врожайні властивості насіння.

Агроекологічне обгрунтування вирощування томатів у ланці зрошуваної зерно-овочевої сівозміни 2004

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / Г.М. Куц; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2004. — 16 с. — укp.

Аннотация: Наведено агроекологічне обгрунтування впливу різних систем обробітку грунту у поєднанні з мінеральними та органомінеральними добривами, соломою та сидератами на процеси росту та розвитку томатів, їх продуктивність, показники якості, а також на елементи родючості зрошуваного темно-каштанового грунту, його економічну та енергетичну ефективність. Встановлено доцільність застосування органічних і мінеральних добрив у поєднанні з комбінованою (ресурсозберігаючою) системою обробітку грунту у системі зерно-овочевої сівозміни. Зазначено, що даний спосіб обробки забезпечує сталий урожай томатів, покращення основних показників родючості грунту з ознаками її розширеного відтворення. Виявлено, що витрати, пов'язані з заробкою у грунт соломи та сидератів, згідно розрахунку економічних показників окуповуються додатково одержаним урожаєм плодів томатів з високими показниками якості.

Агроекологічне обгрунтування ефективності внесення біогумусу під гречку в умовах південно-західної частини Лісостепу України 2002

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / Слов'ян Ількович Воронецький; Херсонський держ. аграрний ун-т. — Херсон, 2002.

Аннотация:


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net