Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Сельскохозяйственные науки
Лесоведение и лесоводство

Содержание текущего раздела:
Агарикоїдні гриби лісів Українського Розточчя 2003

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / І.В. Базюк; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Всебічно досліджено агарикоїдні базидіоміцети (Agaricales s.l.) лісів Українського Розточчя. Встановлено, що мікрофлора регіону налічує 341 вид з даної групи грибів, які належать до 88-ми родів 18-ти родин 5-ти порядків класу Basidiomycetes. Зазначено, що 330 видів - нові для району досліджень, 5 - для України. Проведено систематичний, екологічний та географічний аналізи мікрофлори регіону. Досліджено розподіл грибів за основними типами рослинних угрупувань, виділено специфічні для кожної формації комплекси макроміцетів. Проаналізовано сезонну динаміку плодоношення цих грибів у регіоні. Вивчено вплив доглядових рубок на видовий склад і плодоношення грибів. Проведено обстеження двох об'єктів природно-заповідного фонду Українського Розточчя (природного заповідника "Розточчя" та Національного природного парку "Яворівський"), де виявлено 234 види агарикоїдних грибів. Встановлено, що мережа природоохоронних територій регіону є недостатньо репрезентативна стосовно грибів порядку Agaricales s.l.. Запропоновано заходи щодо охорони рідкісних видів грибів Українського Розточчя.

Аеротехногенна трансформація соснових екосистем середньої течії басейну р. Сіверський Донець 2003

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / С.П. Распопіна; Укр. наук.-дослід. ін-т ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2003. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано необхідність комплексного підходу до вивчення стану та функціонування лісових екосистем за умов аеротехногенного забруднення. Визначено рівень техногенного навантаження на ліси, підтверджено їх санітарно-гігієнічну функцію, що виявляється в осадженні сосновими насадженнями вагомої частини забруднювачів. Показано значну акумуляційну здатність лісових підстилок щодо полютантів. Установлено негативні наслідки промислового забруднення лісових грунтів (дернових опідзолених на давньо-алювіальному піску), що відбилися на погіршанні стану та зниженні радіального приросту соснових деревостанів. Розроблено якісно-кількісну систему діагностичних показників аеротехногенного забруднення структурних компонентів лісових екосистем та запропоновано заходи для підтримання сталого розвитку лісів і підвищення їх продуктивності.

Біогеоценотичні особливості дуба червоного (Quercus rubra L.) в штучних насадженнях Київського Полісся 1999

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / О.Г. Полякова; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено біоекологічним властивостям дуба червоного (Quercus rubra L.) в різних лісорослинних умовах Київського Полісся, питанням його взаємодії з аборигенними дубом звичайним та сосною звичайною. Встановлено, що плодоношення інтродуцента має асинхронний характер. Введення дуба червоного в субори підвищує стійкість соснових лісів без втрати їх продуктивності.

Біоекологічні основи формування лісопаркових ландшафтів (на прикладі лісів зеленої зони м. Києва) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. с.-х наук: 06.03.03 / О.В. Токарева; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Оцінено рекреаційний потенціал лісопаркових господарств Києва. Встановлено особливості внутрішньо- та міжвидових конкурентних взаємодій основних лісотвірних порід зеленої зони Києва. Визначено видовий склад живого надгрунтового пориву та його проективного покриття у різних типах лісопаркових ландшафтів. Встановлено особливості природного формування крони Pinus sylvestris L. у молодих деревостанах різних типів лісопаркових ландшафтів. Визначено особливості формування мікроклімату в різних їх типах. Розроблено організаційно-технічні показники ландшафтних рубань під час формування лісопаркових ландшафтів у молодих деревостанах. Модифіковано класифікацію дерев за їх роллю у формуванні лісопаркового ландшафту та обгрунтовано доцільність її використання. Запропоновано формули якісного складу деревостану з визначенням одиниць категорій дерев.

Біоекологічні та лісівничі основи управління продукційним процесом в соснових ценозах Українського Полісся 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.03.03 / В.О. Рибак; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 34 с. — укp.

Аннотация: Розроблено новий напрям управління продукційним процесом у соснових ценозах Українського Полісся шляхом оптимізації біологічних параметрів розвитку ценозу та едатопу рубками догляду. Наведено наукове обгрунтування показників рубок догляду, розроблено моделі оптимальних зріджень для різних вікових груп і класів росту соснових ценозів. Запропоновано методику контролю за дотриманням параметрів зріджень за різних видів рубок. Вперше встановлено кореляційні зв'язки деяких таксаційних показників деревостану з елементами габітусу крони дерева в онтогенезі та можливості управління її морфогенезом. Вивчено особливості генезису лісових грунтів під впливом простих і мішаних ценозів, визначено швидкість і парамтери їх евтрофізації. Обгрунтовано доцільність введення під полог соснових ценозів тіньовитривалих та швидокорослих листяних порід дерев і кущів, які, не порушуючи цілісності структури ценозу, в стислий термін строк посилюють інтенсивність біологічного кругообігу поживних речовин і ростові процеси деревостану. Обгрунтовано новий екологічний підхід щодо збереження родючості лісових грунтів. Визначено інтенсивність та якісні показники природного поновлення залежно від едафічних умов, віку та густоти деревотсану, а також біологічних особливостей порід, що поновлюються. Обгрунтовано заходи щодо відтворення та збереження видового біорізноманіття у різновікових соснових ценозах за умов різних ендотипів.

Біологічна стійкість, насіннєношення і ріст потомства підсочених насаджень сосни звичайної в умовах Малого Полісся 2000

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / В.П. Галушка; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено динаміку життєдіяльності дерев сосни звичайної залежно від тривалості підсочки і лісорослинних умов для Малого Полісся за лісівничо-фізіологічними (морфолого-анатомічною будовою хвої, радіальним приростом стовбура, вмістом пігментів) та електрофізіологічними (біопотенціалами, імпедансом, поляризаційною ємністю) показниками. Вивчено залежність урожайності дерев морфо-метричних показників шишок і насіння, його повнозернистості, абсолютної та господарської схожості, енергії проростання від тривалості підсочки, типів лісу та погодних умов року. Виявлено монотерпеновий профіль підсочених дерев та його реалізацію півсібсовими потомствами. На підставі вивчення пігментної хвої, інтенсивності фотосинтезу, електрофізіологічних і біометричних показників встановлено морфофізіологічні особливості росту потомств підсочених дерев. Розкрито можливості використання урожаю підсочених деревостанів у лісокультурній практиці.

Вплив лісорослинних умов південно-західного мегасхилу Українських Карпат на властивості деревини бука лісового (Fagus sylvatica L.) 2001

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / І.М. Сопушинський; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Львів, 2001. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив лісорослинних умов південно-західного мегасхилу Українських Карпат на будову та фізичні властивості деревини бука, та відповідно до них виділено висотно-екологічні пояси. Визначено рівняння регресії залежності показників будови та фізичних властивостей деревини бука лісового від висотно-екологічного градієнта, які підтверджують вплив лісорослинних умов на властивості деревини. Вивчено особливості формування високоякісних (без несправжнього ядра) стовбурів бука лісового, зокрема, вплив віку, висотно-екологічних умов і механічних пошкоджень на утворення несправжнього ядра.

Вплив способів створення та режимів вирощування культур сосни на їх ріст і зміну едафічних умов в Ізюмському пристеповому бору 2003

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / М.С. Кікі; Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено зміни у грунті під впливом інтенсивної агротехніки, що застосовувались під час створення та вирощування культур сосни в Ізюмському пристеповому бору (Харківська область, межа північного степу та лісостепу). Досліджено культури за різної густоти садіння, строків та інтенсивності доглядових рубань у молодняка. З'ясовано, що після розкорчування зрубів, суцільної оранки та механізованого догляду менше руйнується грунт та скоріше відбувається його відновлення за умов вузькорядного садження культур з міжряддям 1,5 м, ніж за широкорядного - 2,5 - 3 м. Ріст і запас деревини в культурах віком до 20-ти років є кращими у разі широких рядів вирощування. Установлено, що у культурах з густотою садіння від 1,3 до 10 тис./га показники росту середніх дерев збільшуються зі зменшенням густоти. На підставі досліджень рубань у соснових молодняках зроблено висновки щодо можливості під час проведення освітлень застосовувати механічне (неселективне) вирубування.


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net