Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Исторические науки
История Украины

Содержание текущего раздела:
"Остарбайтери" з Поділля (1942 - 1947рр.) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / С.Д. Гальчак; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: На основі багатьох джерел досліджено політику та практичні дії нацистського окупаційного режиму стосовно насильницькій мобілізації людських ресурсів краю, а також дискримінацію, пограбування, умови життя, каторжну працю "остарбайтерів" з Поділля у військовій промисловості та сільському господарстві рейху. Висвітлено використання трудових ресурсів Поділля румунською окупаційною адміністрацією, протидію подолян нацистським планам уярмлення населення загарбаних територій. Проаналізовано механізм репатріації, а також ставлення партійно-державного керівництва СРСР і УРСР до репатріантів, їх життя у післявоєнному Радянському Союзі.

"Просвіта" у формуванні державницького потенціалу українського народу (друга половина ХІХ - перша чверть ХХ ст.) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О.В. Малюта; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: На базі результатів вивчення джерел і літератури здійснено порівняльний аналіз ролі осередків "Просвіти" українських земель у складі Австро-Угорської та Російської імперій у формуванні державницького потенціалу українського народу. Розглянуто участь товариства у державно-політичному житті. Висвітлено процес організації їх членами віч, маніфестацій, утворення політичних партій. З'ясовано роль товариств у пробудженні національної свідомості, консолідації українського народу, відстоюванні його культурно-освітніх, економічних, політичних прав, перетворенні у націю. Висвітлено погляди на українську державність діячів "Просвіти", досліджено їх належність до різних суспільно-політичних течій. Визначено, що в "імперський" період діяльності "Просвіта" була одним з центрів формування державницького потенціалу українського народу. Вивчено реалізацію накопичених резервів в українському державотворенні 1917 - 1920 рр., формування з членів "Просвіти", які перебували біля витоків національного державотворення, відповідальних працівників державних органів влади за її всією вертикаллю.

"Синтагматіон про сім Святих Тайн" Гавриїла Севера в контексті грецько-українських культурних та релігійно-політичних зв'язків кінця 16 - початку 17 століть 2003

Источник: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / А.Ю. Ясіновський; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. Ін-т народознав. — Л., 2003. — 16 с. — укp.

Аннотация: Уперше зроблено спробу комплексного дослідження впливів візантійсської і поствізантійської спадщини на формування української культури. Доведено, що Острозька греко-слов'яно-латинська академія на початку ранньомодерної доби була важливим осередком грецистики Центрально-Східної Європи. Досліджено переклади та нові редакції творів східних отців Церкви і грецьких богословів, здійснені острозькими вченими. Вивчено питання новаторства венеційських учених-греків у богослів'ї XVI ст. і поширення нових тенденцій у східнохристиянському світі, зокрема на українських землях. Уперше на основі джерельних текстів докладно висвітлено питання розвитку богословської думки в Україні наприкінці XVI - на початку XVII ст. і роль острозького осередку в цьому процесі. Залучено до наукового обігу маловідомий текст - український переклад богословського трактату Гавриїла Севера "Синтагматіон про сім святих тайн", а також низку листів з кореспонденції між патріархами грецького Сходу та острозькими діячами. Встановлено, що українська версія "Синтагматіона" мала виразний вплив на розвиток українського богослів'я в могилянський період, а також на формування культурної парадигми в Україні в XVII ст.

Аграрна освіта в Україні: історичний аспект (90-ті роки ХХ - початок ХХІ ст.) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / С.О. Білан; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено суть та шляхи реформування системи вищої аграрної освіти України протягом 1990 рр. - початку XXI ст., обумовленого необхідністю підготовки кадрів для нових організаційно-виробничих структур у сільському господарстві, які виникли у процесі реформування агропромислового комплексу. Розглянуто структуру, механізм становлення, а також чинники й особливості функціонування багатоступеневої системи освіти в аграрних вищих навчальних закладах. Визначено місце, роль і функції учасників навчально-виховного процесу у реформуванні даної освіти. Проаналізовано трансформацію державної політики та системи управління у цій сфері. Зроблено висновки щодо подальших шляхів удосконалення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах аграрного профілю та підвищення їх ролі у формуванні єдиного освітнього простору України у поєднанні з вирішенням проблеми інтеграції до світової системи.

Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941 - 1944 рр. 2005

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Н.М. Глушенок; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Визначено основні завдання, характер та особливості реалізації воєнно-економічної політики гітлерівської окупаційної адміністрації у аграрному секторі економіки рейхскомісаріату "Україна". Проаналізовано динаміку розвитку та методи втілення заходів "реформування" системи господарювання на селі. Проведено детальне дослідження поглядів нацистського керівництва щодо ставлення до українського селянства та з'ясовано вплив даного чинника на вибір методів та способів реалізації аграрної політики. Переглянуто характер психологічного впливу та матеріального заохочення селян, встановлено його ефективність у контексті економічної політики Німеччини. У науковий обіг введено невідомі раніше факти щодо вилучення матеріальних і використання людських ресурсів сільського господарства рейсхкомісаріату "Україна" в економічних інтересах Німеччини. Показано зміни у ставленні українського селянства до системи "нового порядку" протягом усього періоду окупації. Виправлено наявні неточності та помилки в історіографічній літературі щодо окремих аспектів аграрної політики третього рейху на українських землях.

Аграрна політика Української Держави П.Скоропадського 2000

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Г.В. Терела; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: На підставі архівних матеріалів, переважно неопублікованих, проаналізовано складові аграрної політики уряду Павла Скоропадського. Визначено пріоритети організаційних заходів у ході регулювання землекористування та продовольчого ринку. Показано спроби уряду реформувати відносини власності на землю та причини їх неефективності. Окреслено зовнішні та внутрішні чинники, які впливали на аграрну політику Української Держави 1918 р.

Аграрна політика на Закарпатті (1944 - 1950 рр.) 2003

Источник: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / В.В. Міщанин; Ужгор. нац. ун-т. — Ужгород, 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив аграрної політики Народної Ради Закарпатської України (НРЗУ) в 1944 - 1945 рр. та регіональних і центральних партійних і державних органів СРСР та УРСР у 1946 - 1950 рр. на зміну суспільних відносин у цілому і аграрних зокрема на Закарпатті. Здійснено комплексний конкретно-історичний аналіз процесу аграрних перетворень 1944 - 1950 рр. у контексті повоєнної політики і радянізації Закарпаття. Визначено головні об'єктивні і суб'єктивні чинники формування основ аграрної політики краю у перші повоєнні роки і детально охарактеризовано механізм її реалізації. Виділено основні етапи політики усуспільнення і колективізації в аграрному секторі Закарпаття другої половини 1940-х рр. Розкрито форми і методи адміністративно-політичного директивного здійснення колективізації в закарпатському селі. Детально охарактеризовано форми опору населення краю компартійній політиці тотальної колективізації. Вперше в українській історіографії зроблено порівняльний аналіз аграрних перетворень 1944 - 1950 рр. на Закарпатті з методами та наслідками реалізації повоєнної політики колективізації в інших західних регіонах СРСР та політики кооперування сільського господарства у державах Східної Європи. Введено до наукового обігу ряд принципово нових джерел з фондів центральних і регіональних архівів України, переважно з Державного архіву Закарпатської області (ДАЗО) з історії аграрної політики на Закарпатті 1944 - 1950 рр. Підкреслено значення історичного досвіду для успішної реалізації сучасної аграрної реформи в незалежній Україні.

Аграрна політика партійно-радянської влади (1944 - 1964 рр., західні землі України) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О.М. Малярчук; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. Ін-т народознав. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі комплексного аналізу історичних матеріалів та літературних джерел визначено основні етапи, методи та засоби здійснення колективізації сільського господарства на західних землях України в 1944 - 1964 рр. Досліджено особливості реалізації кадрової політики в аграрном секторі економіки та особливості його ідеологічного забезпечення. Проаналізовано специфіку структурної перебудови господарського механізму в регіоні та визначено ефективність його функціонування. Охарактеризовано соціально-побутові умови в сільській місцевості в даний історичний період. Досліджено вплив суспільно-політичних і соціально-економічних чинників на реалізацію державної аграрної політики, зокрема таких факторів, як революційні перетворення в традиційно усталеній системі господарювання в регіоні та збройне протистояння підпілля ОУН, УПА й органів партійно-радянської влади.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net