Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Исторические науки
Историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины

Содержание текущего раздела:
"Колокол" О.І.Герцена і Україна. Джерелознавчий аналіз 2001

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І.М. Ковальська-Павелко; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено матеріали газети "Колокол" (1857 - 1868 рр.), виданої О.І.Герценом, як комплексне джерело з історії України другої половини ХІХ ст. Здійснено класифікацію та джерелознавчий аналіз матеріалів, опублікованих в "Колоколі", що висвітлюють економічне, політичне, соціальне становище українських губерній, які на той період знаходились в складі Російської імперії. Розглянуто у джерелознавчому аспекті зв'язки О.І.Герцена з українськими громадсько-політичними і культурними діячами зазначеного періоду. Наведено докази спільності поглядів О.І.Герцена та М.І.Костомарова, Т.Г.Шевченка, Л.І.Мечнікова щодо майбутнього розвитку України. Виявлено джерела інформації та зв'язки українських кореспондентів з редакцією видання, реконструйовано шляхи доставки українських кореспонденцій до м.Лондона. Використано опубліковані та неопубліковані архівні джерела для визначення актуальності, вірогідності, автентичності та репрезентативності "українських" матеріалів, надрукованих на сторінках "Колокола".

"Палінодія" Захарії Копистенського як історичне джерело і пам'ятка української історіографії XVII ст. 2005

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / П.Я. Степенькіна; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Уперше в українській історіографії здійснено комплексне дослідження фундаментальної праці архімандрита Києво-Печерської лаври Захарії Копистенського "Палінодія или Книга Обороны святой апостолской Всходней церкви", яка була вершиною богословської та історичної думки на початку XVII ст. Уперше "Палінодія" була надрукована у 1878 р. у Петербурзі, а у 1987 і 1995 рр. видана церковнослов'янською та англійською мовами Бібліотекою Гарвардського університету. Завдяки вивченню тексту "Палінодії" визначено роки її написання: 1617 - 1624 рр. узагальнено й систематизовано відомості про життя та діяльність З.Копистенського, наголошено на неординарності цієї особи в історії України. На підставі аналізу джерел, якими користувався З.Копистенський під час написання "Палінодії" засвідчено його енциклопедичну освіченість, глибоке знання історіографії України, Православної Церкви. Зауважено, що дослідження "Палінодії" дало змогу виявити історичну концепцію З.Копистенського та його історичні погляди.

"Український історичний журнал" у контексті дослідження історії України XIY - середини XYII ст. 2000

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Л.І. Капітан; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано стан розробки проблем історії України XIV - середини XVII ст. на сторінках "Українського історичного журналу" і визначено його місце в розвитку вітчизняної історіографії пізнього середньовіччя. На основі архівних матеріалів, більшість з яких до наукового обігу введено вперше, висвітлено суспільні передумови, офіційні заходи щодо заснування журналу; визначено особливості його функціонування в 60-х - на початку 70-х рр.; окреслено новітні проблеми часопису. З'ясовано місце "Українського історичного журналу" у розробці проблем соціально-економічного, політичного та культурного розвитку українських земель в період пізнього середньовіччя. Показано значення студій з спеціальних історичних дисциплін у висвітленні історії України литовсько-польської доби. Доведено, що їх автори помітно "доповнили" дослідження з конкретно-історичних проблем історії України XIV - середини XVII ст.; пояснили і навіть уточнили деякі явища і події. Обгрунтовано висновок стосовно того, що "Український історичний журнал", діяльність якого складає специфічний розділ вітчизняної історіографії, зробив вагомий внесок у розробку важливих аспектів середньовічної історії України.

"Історія Російська" Василя Татіщева: джерела та повідомлення 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Олексій Петрович Толочко; НАН України; Інститут історії України. — К., 2005.

Аннотация:

Археографічна діяльність архівних установ України (1946 - 1991) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Ю.А. Прилепішева; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: На базі результатів вивчення різноманітних джерел визначено основні організаційні засади та особливості розвитку видавничої діяльності установ системи Головархіву УРСР. Розкрито вплив на науковий та інформаційний рівень, тематику видань суспільно-політичних та ідеологічних чинників. Надано комплексну оцінку загальносоюзних правил публікації історичних документів, проаналізовано основні принципи та методи підготовки видань, вивчено досвід українських архівістів-археографів у вдосконаленні нормативно-методичної бази публікації джерел. Визначено повноту висвітлення історичного минулого України в документах, уведених до наукового обігу завдяки опублікованим збірникам документів.

Археографічна діяльність та джерелознавчі студії І.П.Крип'якевича 2005

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І.М. Заболотна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено місце та роль І.Крип'якевича в розвитку вітчизняної археографії та джерелознавства. На базі широкого кола архівних й опублікованих джерел, відповідної літератури з дослідженого питання висвітлено основні періоди життя та наукової творчості вченого. Визначено пріоритетні напрями діяльності науковця, серед яких значне місце займають археографічна праця та джерелознавчі студії. Надано оцінку археографічним працям дослідника та з'ясовано особливості його едиційної практики. Проаналізовано його доробок у галузі практичного та теоретичного джерелознавства.

Архівна наука і освіта в Україні 1917-го - 1930-х років 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / І.Б. Матяш; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 33 с. — укp.

Аннотация: На підставі вивчення архівних джерел визначено тенденції та напрями наукових досліджень у галузі архівної справи, висвітлено форму та зміст підготовки кадрів для архівних установ, особливості науково-методичного забезпечення архівної освіти. Проаналізовано науково-організаційну діяльність державних органів управління архівною справою, проекти архівної реформи в Україні, роботу Київського й Одеського археологічних інститутів, Археографічної комісії та Кабінету архівознавства - першої науково-дослідної установи у галузі архівної справи в Україні. З'ясовано функції архівної аспірантури, руху архівних кореспондентів. Розглянуто персональний внесок видатних українських істориків у розвиток архівістики.

Архівна служба МВС України: історія, інформаційні ресурси, сучасні методи їх репрезентації 2003

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Н.В. Платонова; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського. — К., 2003. — 23 с. — укp.

Аннотация: Комплексно досліджено історію становлення та розвитку архівної служби МВС, її місце в системі державних архівів та у комплексі розвитку архівної справи колишнього СРСР та України. На підставі архівних документів, вперше залучених до наукового обігу, висвітлено основні тенденції розвитку архівної справи в даному відомстві, передумови створення закритих архівів та причини знищення цінних архівних матеріалів. Охарактеризовано склад та зміст інформаційних ресурсів, визначено їх значення для вивчення історії України. Досліджено стан комп'ютеризації в архівній галузі, проаналізовано автоматизовані бази даних архівної інформації ДА МВС України, визначено напрямки подальшої їх розробки та можливості інтеграції в національну інформаційну систему "Архівна та рукописна Україніка".


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net