Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Исторические науки
История науки и техники

Содержание текущего раздела:
В.Д.Отамановський (1893 - 1964) - вчений, педагог, організатор науки 2006

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / З.С. Савчук; УААН. Держ. наук. с.-г. бібліотека. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження життя та діяльності визначного українського історика науки та освіти В.Д.Отамановського (1893 - 1964). Охарактеризовано основні етапи становлення та розвитку наукового світогляду ученого, розглянуто його викладацьку та наукову діяльність, визначено основні напрямки досліджень, наведено бібліографію творчих праць. З'ясовано, що наукова та педагогічна діяльність В.Д.Отамановського відповідала назрілим потребам перебудови науки та системи освіти в Україні та була підпорядкована розв'язанню найголовніших соціально-наукових завдань. Показано, що науково-педагогічний доробок ученого є цінним джерелом ідей та думок, які стосуються історії краєзнавства, медицини та аптекарської справи, а також розвитку міського устрою та ролі Магдебурзького права в заснуванні міст на Україні. Висвітлено внесок В.Д.Отамановського у формування окремих напрямків історичної науки.

Діяльність Миколи Пильчикова в контексті розвитку фізичних досліджень (кінець XIX - початок XX ст.) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / Ю.В. Дятлов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Комплексно досліджено наукову діяльність видатного українського фізика М.Д.Пальчикова (1857 - 1908 рр.) у контексті розвитку фізичних досліджень в останній третині XIX - на початку XX ст. З використанням широкого комплексу джерел вивчено погляди вченого на теоретичні проблеми фізики, його дослідження в галузі фізичної хімії, поляризації неба, метеорології, земного магнетизму, проаналізовано його технічну творчість. Розглянуто результати М.Д.Пильчикова у галузі нових напрямків фізики: радіотехніці, x-променології та радіоактивності. Висвітлено його участь у реформуванні вищої школи та системи науково-дослідної роботи, науково-просвітницьку діяльність, позицію в українському національно-визвольному русі.

Діяльність П.М.Бучинського в контексті розвитку біологічної науки та освіти 2005

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / І.Б. Вашеняк; УААН. Держ. наук. сільськогосп. б-ка. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено життєвий шлях і діяльність визначного українського зоолога П.М.Бучинського (1852 - 1927 рр.). Висвітлено процес становлення його як науковця й охарактеризовано основні методологічні принципи наукової діяльності вченого. Розглянуто його викладацьку працю, з'ясовано основні напрямки досліджень вченого. Зроблено висновок, що наукова та педагогічна творчість П.М.Бучинського відповідала назрілим потребам перебудови науки та системи освіти в Україні та була підпорядкована розв'язанню найголовніших соціально-наукових завдань. Зазначено, що науково-педагогічний доробок вченого є цінним джерелом ідей і думок, які стосуються ембріології, а саме: ембріології безхребетних, еволюційного вчення, історії біології та фауни причорноморських лиманів.

Діяльність академіка П.М.Василенка в контексті розвитку землеробської механіки в Україні 2006

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / О.П. Деркач; УААН. Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто наукову спадщину П.Василенка з теоретичних питань землеробської механіки, сільськогосподарського машинобудування, механіко-математичних методів дослідження, динаміки машин і машинних агрегатів, проектування сільськогосподарської техніки. Висвітлено передумови започаткування наукової школи із землеробської механіки в Україні, її здобутки у вченні про обробіток грунту, в механізації сівби сільськогосподарських культур, у питаннях збирання коренеплодів та зернових культур, внесення добрив, захисту рослин, садівництва, овочівництва та тваринництва. Показано досягнення школи у розробці технологій точного землеробства.

Діяльність професора П.В.Будріна в контексті розвитку сільськогосподарської науки і освіти 2002

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / С.Д. Коваленко; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Зазначено спрямованість наукової творчості П.В. Будріна на вирішення проблем ефективності внесення штучних добрив у грунти різного механічного складу, вивчення системи удобрення в сівозмінах, започаткування наукових підходів стосовно використання люпину як зеленого добрива, що є складовою так званого сучасного біологічного землеробства. Наведено результати дослідження наукового доробку вченого з питань селекції основних польових рослин та одержання стійких врожаїв зернобобових культур, відпрацювання технологічних підходів до вирощування льону-довгунця як монокультури, лляних сівозмін та впровадження наукового підходу до травосіяння у грунтозахисному землеробстві. Розглянуто роль вченого в організації сільськогосподарської дослідної справи та освіти держави. Проаналізовано наукові та педагогічні праці вченого, відзначено актуальність наукових програм і вчення П.В. Будріна.

Діяльність І.А.Фещенка-Чопівського в контексті розвитку науки і техніки (перша половина XX ст.) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / В.П. Шуманський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: З використанням сучасної методології та великої кількості джерел зроблено спробу детально та цілісно дослідити внесок І.Фещенка-Чопівського до науки та техніки, що дало змогу по-новому висвітити та оцінити погляди вченого в галузях матеріалознавства, економіки природних ресурсів та сільського господарства України. Шляхом аналізу обгрунтовано ряд нових тверджень щодо вкладу вченого в розвиток металознавства та його впливу на науково-технічний прогрес людства. На базі результатів вивчення творчої спадщини І.Фещенка-Чопівського зроблено ряд нових оціночних положень стосовно проблематики його досліджень у контексті розвитку конкретних наукових програм та подальшого розвитку нових технологій. Зроблено висновки з питань економіки природних ресурсів та розвитку сільського господарства в Україні у 1920 рр. Здійснено всебічний аналіз науково-організаційної діяльності І.Фещенка-Чопівського, надано оцінку педагогічного та просвітницького доробку вченого. Запроваджено до наукового обігу нові матеріали з різних архівів України та Росії.

Діяльність І.І.Шмальгаузена в контексті розвитку біологічної та сільськогосподарської науки ХХ століття 2001

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / Л.І. Демкович; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено наукову та педагогічну діяльність видатного вченого-зоолога та еволюціоніста, академіка ВУАН (1922 р.) і АН СРСР (1935 р.) Івана Івановича Шмальгаузена (1884 - 1963 рр). Встановлено, що наукова та педагогічна творчість вченого відповідала назрілим потребам перебудови системи освіти в Україні та була підпорядкована вирішенню найголовніших соціально-наукових завдань. Науково-педагогічний доробок визначного діяча є цінним джерелом ідей та думок, які стосуються порівняльно-анатомічного вивчення хребетних тварин, росту та диференціювання (формоутворення) тваринних організмів, проблеми організму як цілого в індивідуальному та історичному розвитку, шляхів і закономірностей еволюційного процесу, походження наземних хребетних тварин, внеску І.І.Шмальгаузена у формування та розвиток сучасної синтетичної теорії еволюції, кібернетичних проблем біології, селекції та доместикації еволюції сільськогосподарських тварин. Визначено вагомий внесок ученого в організацію науки та освіти України.

Земські природничо-історичні музеї Півдня України: організація та природознавча діяльність (60-ті роки XIX ст.-початок XX ст.) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / Тетяна Олексіївна Гребінник; НАН України; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2002.

Аннотация:


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net