Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Исторические науки
Книговедение, библиотековедение, библиографоведение

Содержание текущего раздела:
"Документальна спадщина України" в камеральній діяльності бібліографічних та археографічних комісій ХІХ - ХХ ст. 1999

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / Ф.В. Стоян; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Простежено історію розвитку камеральних галузей археографії та бібліографії у діяльності українських археографічних та бібліографічних комісій XIX-XX ст. і сучасній археографії та бібліографії. Проаналізовано розвиток понять "книжка" як об'єкта бібліографічного опису, "документ" - археографічного, "документальна спадщина" як комплексного об'єкта опису з орієнтуванням на включення книжних та архівних пам'яток у Державний реєстр культурного надбання України.

Автоматизація бібліотек: історико-бібліотекознавчий аспект (II половина XX - початок XXI ст.) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / О.М. Пашков; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Відтворено цілісну картину процесу автоматизації бібліотек протягом другої половини XX - початку XXI ст. як фактора їх модернізації, інноваційного розвитку та трансформації. Визначено провідні історичні тенденції та напрями автоматизації діяльності бібліотек у різних країнах світу та в Україні. Вивчено джерельну базу з питань історії бібліотечної автоматизації. Виявлено історичну специфіку процесів автоматизації бібліотек та її зумовленість соціальними, економічними й технологічними факторами. Визначено основні етапи та напрями автоматизації бібліотечної діяльності в зарубіжних країнах. Описано, проаналізовано й узагальнено історію комп'ютеризації книгозбірень в Україні, насамперед національних, публічних та університетських.

Архіви українських часописів кінця XIX - початку XX ст. в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського як джерело з історії редакційно-видавничої діяльності 2003

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / І.В. Клименко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано архіви українських часописів як джерела з історії редакційно-видавничої діяльності кінця ХІХ - початку ХХ ст. Доведено, що національна видавнича галузь була дійовою підтримкою українському національному рухові та культурі, орієнтованих на національну самобутність. Висвітлено етапи формування національної видавничої галузі. Визначено тематичне спрямування українських часописів та специфіку видавничо-редакційного процесу в Україні. Проаналізовано внесок видавців, редакторів та редакцій у процеси видання української національної періодики.

Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965 - 2002 рр.) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / Л.С. Прокопенко; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено діяльність Бібліографічної секції Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій і закладів як осередку дослідження національної бібліографії у 1965 - 2002 рр. На підставі залучення великої джерельної бази, значну частину якої становлять вперше введені у науковий обіг джерела іноземними мовами та електронні документи, відтворено цілісну картину становлення та розвитку секції, визначено її місце у структурі федерації, склад, основні напрями діяльності. Розроблено періодизацію її історії, висвітлено кожний з виокремлених етапів. Досліджено результати теоретико-методологічних розробок секції та її внесок у збагачення світової теорії та практики національної бібліографії та у реалізацію програми Універсального бібліотечного обліку і програми MARC (УБОІМ). Здійснено аналіз проектів секції, спрямованих на дослідження стану поточної та ретроспективної національної бібліографії у країнах світу. Обгрунтовано необхідність включення України у процес міжнародного бібліографічного співробітництва шляхом участі у роботі Бібліографічної секції та можливості використання її здобутків для удосконалення вітчизняної національної бібліографічної продукції.

Бібліографічна спадщина історико-етнографічних досліджень Криму в кінці ХVІІІ - на початку ХХ століть 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.08 / А.А. Непомнящий; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2001. — 32 с. — укp.

Аннотация: На підставі опрацювання бібліографічних джерел та архівної інформації, вперше залученої до наукового обігу, здійснено науково-бібліографічну репрезентацію вивчення історії та етнографії Криму кінця XVIII - початку XX ст., проведено класифікацію та аналіз родо-видового складу бібліографічного матеріалу. Виділено основні кримознавчі наукові центри Російської імперії та визначено з використанням просопографічного методу персональний склад вчених та аматорів, які проводили історико-етнографічні дослідження півострову. Досліджено основні закономірності, етапи та напрямки історико-етнографічного вивчення Криму у контексті розвитку історичної науки, принципи її бібліографічної репрезентації, ступінь адекватності, повноти та точності у бібліографічному інформуванні.

Бібліографічні аспекти наукової спадщини М.С.Грушевського 2005

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / І.П. Цибенко; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено концепцію біліографічої культури у творчості видатного вченого та громадського діяча М.С.Грушевського. Проаналізовано бібліографічне оснащення його наукової спадщини, аспект підготовки бібліографічних праць, критико-бібліографічну діяльність. Визначено вплив М.С.Грушевського на розвиток вітчизняної бібліографії кінця XIX - першої третини XX ст. В історичному аспекті розглянуто невідомі та маловідомі факти бібліографічної діяльності вченого, доведено їх значення для сьогодення.

Бібліометричний аналіз розвитку українського бібліотекознавства в 1970 - 1990-ті рр. 2001

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / О.М. Кобєлєв; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено бібліометричний аналіз розвитку українського бібліотекознавства в 1970 - 1990-ті рр. Встановлено когнітивні можливості бібліометричних методів як інструменту аналізу управління розвитком бібліотекознавства та бібліотечного соціального інституту. Охарактеризовано кількісно-якісні аспекти бібліометрії у співвідношенні зі стратегічним розвитком пізнавальної структури бібліотекознавства на прикладі документального потоку українського бібліотекознавства в 1970 - 1990-ті рр.

Бібліотека Волинського краєзнавчого музею у Житомирі (1900 - 1932): походження, склад, доля 2003

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / С.М. Міщук; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто історію походження, формування та розвиток діяльності науково-дослідної бібліотеки Волинського краєзнавчого музею (ВКМ) у Житомирі у 1900 - 1932 рр. Встановлено головні тенденції розвитку бібліотечної справи на Волині у 1920-х рр., а також висвітлено політику радянського уряду щодо книжкової спадщини дореволюційного походження. Зазначено, що у 1920-х рр. у бібліотеці музею зібрано понад 150 тис. колекційних рукописно-книжкових фондів XVII - XVIII ст. Вперше з'ясовано походження книжково-рукописних зібрань приватних осіб, монастирів і просвітницьких товариств, переданих після націоналізації до ВКМ. Досліджено історичну долю рукописно-книжкового зібрання ВКМ після ліквідації Науково-дослідної бібліотеки. Визначено сучасне місце зберігання, коло книжково-рукописних комплексів, що на сьогодні можна вважати джерельною базою дослідження регіональної історії культури Волині у XVII - XX ст., а також проведено наукову реконструкцію складу та змісту зібрань. Окреслено найціннішу частку рукописних пам'яток, зокрема, конфесійні та літургійні унікуми, що зберігаються у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського та Центральному державному історичному архіві України у Києві. Визначено роль деяких культурних діячів і вчених Волині у формуванні колекції.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net