Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Экономические науки
Механизмы регулирования экономики

Содержание текущего раздела:
Акредитація як механізм інноваційного стимулювання підготовки кадрів для ринкової економіки 1999

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / В.В. Супрун; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 1999. — 23 с. — укp.

Аннотация: Досліджується поєднання вимог, що динамічно змінюються, до рівня освіти з соціальними стандартами й економічними можливостями країни в інноваційному механізмі акредитації. Зважаючи на те, що розвиток освіти як специфічного об'єкту управління поєднує в собі інтереси держави, замовника на кваліфікованого працівника, навчального закладу, суспільства, виявляються джерела коштів на проведення акредитації та характер і форми стимулювання підвищення рівня та якості освіти. Розроблено організаційно-економічну структуру, механізм акредитації інноваційного типу. Запропоновано авторську методику рейтингової оцінки освітньої діяльності, що є універсальною для навчальних закладів різних типів і стимулюючою їх до підвищення рівня та статусу.

Активізація інноваційно-спрямованого інвестування у промисловості України 2004

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Л.О. Волощук; НАН України. Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж.. — О., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Уточнено зміст основних категорій, які використовуються під час дослідження інноваційно-спрямованого інвестування у промисловості. Виявлено передумови активізації інноваційно-спрямованого інвестування з метою забезпечення подальшого розвитку промислового виробництва. Наведено рекомендації щодо формування основних напрямків активізації інноваційно-спрямованого інвестування на державному та регіональному рівнях. Розроблено систему оцінки тенденцій інноваційно-спрямованого інвестування та метод імовірнісної оцінки доцільності реалізації інноваційних ідей, надано рекомендації щодо їх практичного використання.

Багаторівнева система прийняття інвестиційних рішень як основа управління науково-технічним прогресом 2001

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Т.А. Васильєва; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано нові підходи до формування системи прийняття інвестиційних рішень з метою управління науково-технічним прогресом. Розкрито значення та основні напрямки управління науково-технічним прогресом, проаналізовано роль інвестиційного аналізу в даному процесі, а також проведено порівняльний аналіз основних положень оцінки інвестиційних проектів за умов різних економічних систем. Розроблено оригінальні методичні засади формування системи прийняття інвестиційних рішень, наведено схему багаторівневої оцінки проектів, основні положення аналізу та механізм розрахунку показників ефективності на кожному з рівнів оцінки. Обгрунтовано необхідність зміни механізму обліку фактора часу та амортизації в інвестиційному аналізі, запропоновано удосконалені методичні підходи до розрахунку показників "чиста теперішня вартість" та "індекс рентабельності", а також практично перевірено застосування нового механізму на базі реальних інвестиційних проектів.

Вдосконалення управління оціночно-консультаційною діяльністю в інноваційній сфері 2003

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / А.І. Войтович; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2003. — 22 с.: табл. — укp.

Аннотация: Узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід практичної та дослідницької діяльності в області експертної підтримки інноваційних рішень. З використанням існуючої методології наукової та науково-технічної експертизи, методів надання консультаційних послуг, особливостей інноваційної діяльності за умов перехідної економіки розроблено підходи до оціночно-консультаційної діяльності в інноваційній сфері. Обгрунтовано новий консультативний характер діяльності експертів у даній сфері. Поглиблено методологічні засади навчання експертів стосовно їх участі в оціночно-консультаційній діяльності. Виявлено нові вимоги до їх особистісних характеристик.

Виставкова діяльність в АПК 2005

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / О.В. Гуменна; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблеми сучасного стану розвитку й удосконалення управління виставковою діяльністю в АПК України. Визначено роль цієї діяльності у системі інвестиційно-інноваційного розвитку АПК та маркетингових комунікацій. Проаналізовано вітчизняний і закордонний досвід організації сільськогосподарських виставок та функціонування сучасного економічного механізму здійснення даної діяльності в Україні. Визначено особливості організації й управління виставковою діяльністю на підставі оцінки стану мікро- та макросередовища проведення виставок, визначення впливу сільськогосподарських заходів на впровадження науково-технічних розробок в Україні та розвиток підприємств АПК, а також аналізу господарської діяльності спеціалізованого виставкового центру. Обгрунтовано систему прийняття рішень щодо участі агропромислових підприємств у виставках, яка передбачає планування розподілу витрат на участь у виставці та модель результативності виставкової кампанії. Розроблено методичні рекомендації з підвищення ефективної діяльності виставкового підприємства шляхом формування функціональної моделі управління виставковими процесами на рівні виставкового центру, удосконалення елементів механізму врахування інтересів організаторів, експонентів і відвідувачів виставки, а також органів місцевого самоврядування, держави, галузі АПК.

Державне регулювання ринку науково-технічних послуг в Україні 2006

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Л.А. Шаповалова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено економічну природу науково-технічної послуги як самостійного виду діяльності та рівень його розвитку за сучасних умов. Проаналізовано процеси становлення ринку науково-технічних послуг. Обгрунтовано необхідність, узагальнено досвід та виявлено складові державного регулювання ринку науково-технічних послуг. Узагальнено досвід такого регулювання у розвинених країнах з метою його використання в Україні. Вдосконалено методику формування цін на науково-технічні послуги.

Економічна оцінка споживацької привабливості інноваційних товарів 2003

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Д.В. Райко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Визначено головні фактори активізації інноваційних процесів, які доцільно використовувати як класифікаційні ознаки інновацій. Виявлено найбільш суттєві критерії впливу на прийняття рішення споживачами щодо придбання інноваційних товарів, які складають його споживацьку привабливість. Запропоновано економіко-математичні моделі оцінки споживацької привабливості інноваційних товарів універсального призначення. Розроблено концептуальний підхід щодо організації просування даного товару до споживача. Наведено послідовність заходів інформаційного впливу на споживачів у процесі просування інноваційного товару. Розроблено методичний підхід до оцінки використання та споживання даних товарів з урахуванням економічного, соціального та екологічного ефектів.

Економічна оцінка та інвестування розвитку енергетичних об'єктів (на прикладі гідроенергокомпаній) 1999

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / О.В. Акіншина; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням економічної оцінки та інвестування розширення гідравлічних електростанцій (ГЕС) оборотних гідроагрегатів (ОГА). На основі системного підходу розроблено методику економічної оцінки гідроакумулювання. Визначено оптимальну потужність ОГА, які додатково встановлюються на ГЕС каскаду, та обгрунтовано умови їх сумісної оптимізації з ТЕС і АЕС у об'єднаній енергосистемі, здійснено економічну та екологічну оцінку модернізації ГЕС каскаду. Обгрунтовано умови адаптації контрактингової моделі інвестування розширення ГЕС гідроенергокомпаній як найбільш ймовірного напряму створення інвестиційного забезпечення їх розвитку.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net