Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Экономические науки
Организация управления, планирование и регулирование экономикой

Содержание текущего раздела:
Активізація експортного потенціалу України на російському напрямку 2001

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / О.М. Кисельова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано сучасний стан та передумови подальшого розвитку експортної діяльності України в російському напрямку. Визначено особливості й основні етапи формування зовнішньоторговельного режиму у взаємних відносинах. Обгрунтовано висновок щодо необхідності активації зусиль держави для підвищення ефективності використання експортного потенціалу країни. Побудовано нові нейронечіткі моделі аналізу стану та прогнозування тенденцій експорту товарів України до Росії. Розроблено комплекс науково-методичних заходів щодо активізації експорту товарів України до Російської Федерації.

Активізація та регулювання формування інвестиційних ресурсів в Україні 2004

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Р.О. Новікова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 17 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано можливість розширення інвестиційної та інноваційної діяльності шляхом мобілізації внутрішніх інвестиційних ресурсів, які є основою інвестиційного потенціалу економіки України. Розкрито макроекономічний аспект процесу формування даних ресурсів на базі аналізу структури, динаміки національних заощаджень та можливостей їх інвестиційного використання. Установлено, що забезпечення умов для росту заощаджень та її трансформації в інвестиції є необхідним чинником активізації інвестиційного процесу в Україні. Значну увагу приділено визначенню ролі фінансових посередників у формуванні інвестиційних ресурсів. Обгрунтовано основні напрямки державної інвестиційної політики на сучасному етапі розвитку економіки України. Наведено пропозиції щодо збільшення національних заощаджень та активізації інвестиційної діяльності.

Акціонування підприємства кондитерської промисловості із залученням закордонного інвестора і забезпечення його конкурентоздатності в умовах трансформації економіки України 1998

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / О.М. Водотика; Харківський держ. ун-т. — Х., 1998.

Аннотация:

Акціонування, інвестування і забезпечення соціально- економічної стабільності підприємства в умовах формування ринкових відносин 1998

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Олександр Павлович Макаренко; Харківський держ. ун-т. — Х., 1998.

Аннотация:

Антикризове управління підприємствами в країнах з перехідною економікою 2004

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Н.М. Літвін; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретичні та практичні аспекти антикризового управління підприємствами країн СНД, Центральної та Східної Європи (Словенії, Чехії, Польщі, Росії, Білорусії та України). Проаналізовано сучасні концепції антикризового управління, визначено його особливості за умов перехідної економіки. Представлено класифікацію кризових явищ і ситуацій, визначено принципи та елементи механізму антикризового управління. Виявлено переваги, недоліки та можливості використання методик оцінки схильності підприємств до банкрутства у перехідний період. Встановлено, що найбільш прийнятним є використання кількісних методик оцінки неплатоспроможності підприємств, які враховують коефіцієнт менеджменту, а основним інструментом антикризового управління є санація та реструктуризація. Наведено економетричну модель оптимального антикризового управління підприємствами, проаналізовано можливості її використання в Україні. Визначено вплив державного регулювання на становлення вітчизняної системи антикризового управління.

Антимонопольне регулювання регіональних товарних ринків 2000

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Р.О. Романів; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено основні шляхи удосконалення практики розробки та реалізації регіональних програм демонополізації товарних ринків, захисту й підтримки на них конкуренції та використання економічних важелів як засобів їх антимонопольного регулювання. Поглиблено теоретичні положення щодо природи та особливостей монополізму в перехідній економіці, зокрема, визначено його як поєднання ринкового й адміністративного монополізму. Узагальнено результати та подано наукову оцінку втілення політики демонополізації у досліджуваних регіонах, яку визначено як дії тимчасового характеру, складову загальної системи антимонопольного регулювання. Визначено позитивні та негативні сторони вітчизняного антимонопольного законодавства та на підставі порівняльного аналізу антитрестівського законодавства країн з розвинутою ринковою економікою та вітчизняного антимонопольного законодавства розроблено пропозиції з його удосконалення в Україні. Проведено порівняльний аналіз принципів побудови антимонопольного законодавства США та ЄС, визначено можливості їх використання у вітчизняній практиці. Теоретично обгрунтовано основні напрями удосконалення методичних засад дослідження регіональних товарних ринків. Доповнено методику визначення ступеня монополізації регіональних ринків. Запропоновано логіку проведення аналізу товарних ринків щодо їх монополізації; систему заходів цільового маркетингу в процедурі дослідження товарних ринків; порядок проведення сегментації регіональних товарних ринків. Наведено пропозиції щодо удосконалення методики визначення концентрації ринків, які містять: розрахунок індексу Герфіндаля - Гіршмана (HHI) через коефіцієнт варіації часток підприємств на ринку та їх кількість; визначення основних напрямків проведення аналізу концентрації товарних ринків; використання в методиці показника ступеня відкритості ринку (CBP); проведення класифікації досліджуваних ринків за рівнем бар'єрів вступу/виходу на них нових фірм-потенційних конкурентів; проведення класифікації галузей промисловості з метою регулювання процесу концентрації. Визначено ступінь монополізації та рівень конкуренції товарних ринків областей регіону, внаслідок чого визначено чинники, які гальмують результативність організаційно-економічних дій з демонополізації економіки регіонів. Сформульовано концептуальні підходи щодо побудови організаційно-економічного механізму поточного антимонопольного регулювання в регіоні, сутність яких полягає в упорядкуванні побудови організаційної структури управління, застосуванні програмно-цільових підходів та удосконаленні важелів економічного впливу на діяльність монопольних утворень. Розроблено рекомендації щодо удосконалення методики складання і реалізації регіональних програм демонополізації товарних ринків на основі побудови "дерева цілей" та алгоритму формування програми. Обгрунтовано пропозиції, спрямовані на захист і підтримку конкуренції як напрямку антимонопольного регулювання товарних ринків.

Асоційовані форми аграрного бізнесу (ринкова трансформація і проблеми регулювання) 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук.: 08.02.03 / Р.А. Слав'юк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 39 с.: рис. — укp.

Аннотация: Проведено комплексний аналіз закономірностей становлення та форм прояву аграрного бізнесу. Показано значення вертикальної інтеграції у процесі зародження асоційованих форм аграрного бізнесу. Обгрунтовано необхідність державної підтримки приватного сектору у сільському господарстві у процесі реформ і розширення масштабів асоційованої участі фермерів у капіталі переробних, агросервісних, кредитних структур. Охарактеризовано особливості трансформації сільськогосподарських підприємств у даної структури. Проаналізовано взаємозв'язок і взаємозалежність розвитку ринкової інфраструктури та аграрного бізнесу. Розкрито особливості та перспективи зростання масштабів оптового характеру ринку продовольства у процесі формування та розвитку суб'єктів аграрного ринку. Доведено, що недосконалість ринкового механізму в Україні призводить до виникнення диспропорцій між попитом і пропозицією на продовольчі ресурси, диспаритету та значних коливань цін. Зазначено, що дані тенденції є основою для обгрунтування необхідності державного регулювання аграрного бізнесу за допомогою прямих і непрямих методів. Проаналізовано існуючі напрямки та механізми його державного регулювання та запропоновано шляхи їх удосконалення.

Валютно-курсова політика та механізм її реалізації в Україні 2004

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / О.В. Пасічник; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено суть, зміст, цілі, методи та інструменти валютно-курсової політики, розроблено методологію прогнозування валютного курсу в Україні. Проведено грунтовний аналіз динаміки та визначено вплив основних чинників на формування валютного курсу гривні. Розроблено та апробовано модель його прогнозування, яка враховує вплив макроекономічних чинників курсоутворення. Доведено необхідність переходу від установлення індикаторних показників на базі розробки сценарних прогнозів до таргетування курсу гривні, що дасть змогу підвищити ефективність валютно-курсової політики за умов стабільного економічного розвитку України. Визначено основні принципи встановлення цільового орієнтиру валютного курсу, а також розроблено й апробовано методику визначення темпів приросту грошової маси, яка узгоджується з цільовими показниками валютного курсу гривні.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net