Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Экономические науки
Количественные методы в экономике

Содержание текущего раздела:
Аналіз становлення фондового ринку в умовах приватизації 1999

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / С.П. Червона; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Визначено особливості, притаманні структурі фондового ринку України, сформульовано основні напрямки статистичного аналізу фондового ринку в Україні, узагальнено і оновлено систему показників, що характеризують даний ринок. Розроблені методичні положення аналізу фондового ринку в Україні. Описана модель фондового ринку України, а також визначено особливості, які притаманні лише цій моделі. Дана характеристика приватизаційних процесів як фактору розвитку фондового ринку України. Проведено регіональний аналіз операцій з цінними паперами та статистико-економічний аналіз сертифікатної приватизації в Україні.

Безперервний статистичний контроль якості металургійної продукції 2002

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / І.В. Сирмаміїх; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: На підставі узагальнення вітчизняного та світового досвіду розроблено наукові основи та практичні рекомендації щодо застосування безперервного статистичного контролю якості металургійної продукції. Проаналізовано використання статистичних методів контролю якості продукції. Визначено особливості методології проведення статистичного аналізу металургійних процесів. Встановлено об'єктивну необхідність безперервного статистичного контролю якості даної продукції. Визначено основні фактори впливу на механічні властивості листового прокату, досліджено взаємозв'язки плавочного хімічного складу сталі. Розроблено статистичні моделі щодо застосування безперервного статистичного контролю якості металопродукції, доведено їх відповідність усім вимогам міжнародних і державних стандартів. На прикладі листопрокатного виробництва, з використанням стандартів ISO серії 9000 - 2000 розроблено стандарт підприємства, що встановлює порядок застосування безперервного статистичного контролю якості тонколистової продукції.

Методологічні засади екологічної статистики 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.03.01 / В.К. Данилко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 32 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичні, методологічні, науково-методичні й організаційно-практичні аспекти формування екологічної статистики, обгрунтовано її місце та роль у системі інтегрованої інформаційної статистичної бази. Наведено визначення понять, розкрито їх суть і розвинуто науково-методичні засади екологічної статистики. Обгрунтовано етапи її розвитку та становлення. Запропоновано класифікацію екологічних інформаційних ресурсів. Досліджено обліково-статистичні проблеми у сфері природокористування та охорони довкілля, зокрема: атмосферного повітря, водних об'єктів і земельних ресурсів у контексті сталого еколого-збалансованого розвитку. Розроблено та запроваджено у практику статистичних органів України методологічні засади щодо розрахунку викидів шкідливих речовин у повітряне середовище транспортними засобами та ряд форм державної статистичної звітності з екологічних проблем.

Методологічні засади статистичного спостереження за нефінансовими послугами малих підприємств України 2004

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / С.П. Коваль; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження методологічних аспектів статистичного спостереження за діяльністю малих підприємств України, які виробляють нефінансові послуги. Запропоновано перелік нефінансових послуг відповідно до Класифікації видів їх економічної діяльності. Розроблено рекомендації щодо складу показників для впровадження місячної та річної форм суцільної звітності даних підприємств. Удосконалено методику розрахунку короткострокових індексів фізичного обсягу реалізації нефінансових послуг, складено план і розроблено схему формування вибірки малих підприємств, що виробляють нефінансові послуги. Здійснено оптимальний відбір та перевірку репрезентативності вибірки територіальних одиниць.

Методологічні та організаційні засади державної статистики підприємств 2006

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.03.01 / О.О. Васєчко; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 32 с. — укp.

Аннотация: Доведено значущість статистики підприємств як самостійного напряму в економічній статистиці. Визначено її межі як підсистеми державної статистики, чинники виникнення, зміст, завдання та функції з позицій системного підходу та у контексті ефективного інформаційного забезпечення процесу управління економікою. Досліджено основні питання формування одиниці спостереження, програми та системи показників структурного та кон'юнктурного статистичних спостережень підприємств. Запропоновано структуру та механізм організації використання статистичного реєстру юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємництва, як центральної ланки статистики підприємств. Розглянуто на прикладі малих підприємств підходи до оптимізації інформаційних потоків і зменшення звітного навантаження на респондентів шляхом залучення адміністративної інформації. Розроблено схему реалізації вибіркового обстеження малих підприємств як завершеного процесу, метод оцінки якості бази вибірки. Сформульовано визначення, причини виникнення та запропоновано уніфікований метод виявлення нетипових підприємств. Обгрунтовано порядок компенсації повних та часткових невідповідностей респондентів у вибіркових обстеженнях. Проаналізовано сутність показника обороту як центрального у сучасній концепції підприємства. Розвинуто основні положення кон'юнктурної статистики стосовно побудови індексу промислововї продукції. Запропоновано схеми розрахунку інтегрального індексу виробництва та індексу обороту підприємств за умов урахування міжнародних рекомендацій.

Методологія статистичного аналізу фінансового стану суб'єктів господарювання 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.03.01 / Ю.С. Цал-Цалко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 33 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методологічні, теоретичні й організаційні засади статистичного аналізу, уточнено місце аналізу у статистичній методології. Базуючись на комплексному системному підході, надано визначення статистичного аналізу фінансового стану суб'єктів господарювання, розкрито зміст його функцій і принципів, здійснено класифікацію видів. Показано, що правильне використання статистичного аналізу як стадії статистичного дослідження є дієвим засобом зменшення ризиків у діяльності підприємств, регіонів і держави, забезпечує прийняття ефективних управлінських заходів за умов дії конкурентного механізму господарювання. Обгрунтовано систему раціонального інформаційного забезпечення аналітичного дослідження фінансового стану суб'єктів господарювання й основні аспекти якості даних статистичної звітності. Визначено організаційні етапи та зміст аналітичних процедур процесу статистичного аналізу та його суб'єкти. Досліджено й уточнено систему статистичних показників для оцінки фінансового стану, яку структуровано за блоками, та методи їх пізнання. З використанням системного підходу розроблено гнучкі методики статистичного аналізу фінансових ресурсів, витрат, доходів і фінансових результатів для вивчення певних аспектів фінансового стану господарюючих систем. Запропоновано модель його інтегральної оцінки для побудови рейтингових систем підприємств та їх сукупностей за класифікаційними ознаками та визначення ризику банкрутства. Обгрунтовано необхідність створення паспортів та здійснення моніторингу фінансового стану суб'єктів господарювання, можливість методологічного пошуку резервів покращення фінансової стійкості підприємств і виведення їх з кризової ситуації за допомогою аналітичної оцінки відхилень фактичних і еталонних значень системи показників.

Методологія та організація статистичного дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності 2006

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.03.01 / Н.В. Ковтун; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 40 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретико-методологічні та організаційні засади комплексного статистичного дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності. Створено багаторівневу систему статистичних показників, що характеризують інвестиційний процес та інвестиційну діяльність, а також структуру інформаційного забезпечення та схем взаємозв'язку інформаційних потоків у статистичному аналізі інвестування. Сформульовано організаційні засади формування системи статистичного моніторингу, що дозволить здійснювати оцінювання, аналіз, моделювання та прогнозування інвестиційного процесу. Обгрунтовано доцільність використання методів експертного оцінювання у процесі дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності для вирішення завдань, пов'язаних з прийняттям інвестиційних рішень, а також для аналізу причинно-наслідкових зв'язків між окремими сторонами інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності. Розроблено методологічні засади статистичного аналізу інвестування за умов обмеженості даних. Створено індексні системи для визначення доходності фінансових інвестицій та інвестиційного портфеля, а також впливу структурних складових на результати інвестиційної діяльності. Запропоновано методику оцінювання процесів концентрації інвестицій в основний капітал та їх впливу на результати інвестиційної діяльності. Визначено основні тенденції інвестиційної діяльності та розвитку інвестиційного процесу. Проведено багатомірну періодизацію інвестиційного процесу. Розроблено систему критеріїв і показників ефективності інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу на різних рівнях і здійснено аналіз на їх основі. Наведено інтегральну оцінку ефективності інвестування на макрорівні.

Статистична оцінка забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом 2004

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / С.І. Колесник; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено методологічні та практичні засади статистичного визначення обсягів забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами, які надходять з відпрацьованими газами двигунів автомобільного транспорту. Встановлено роль статистики забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом у вирішенні екологічних проблем в Україні, визначено історичні етапи розвитку, предмет та методологічні засади побудови системи статистичних показників. Запропоновано для практичного використання методику визначення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту на базі чинної системи статистичних показників його роботи з використанням результатів вибіркового обстеження роботи автомобілів, які перебувають у приватній власності населення. Наведено методологію формування статистичних показників забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами автомобільного транспорту до міжнародних стандартів. На підставі практичного використання розроблених методик удосконалено інформаційну базу забруднення атмосферного повітря, що дає змогу проводити повний об'єктивний статистичний аналіз забруднення повітряного середовища.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net