Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Экономические науки
Статистика

Содержание текущего раздела:
Статистичне оцінювання якості обслуговування у роздрібній торгівлі 2005

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / А.Ю. Чорний; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання вдосконалення методики застосування статистичних методів для оцінювання та моніторингу якості обслуговування на підприємствах роздрібної торгівлі. Показано, що використання статистичних методів для підтримки прийняття рішень щодо забезпечення та вдосконалення якості обслуговування споживачів на даних підприємствах відповідає вимогам сучасного управління якістю. Базуючись на відомій моделі SERVQUAL, розроблено вітчизняну модель оцінювання якості обслуговування у роздрібній торгівлі. Установлено, що найбільш доцільним методом дослідження структури сприйняття якості обслуговування є метод головних компонент з обертанням матриці навантажень виду варімакс. Для забезпечення надійності та валідності моделі застосовано коефіцієнт надійності альфа Кронбаха та методи багатовимірного регресійного аналізу. Запропоновано рекомендації щодо визначення напрямів підвищення рівня якості обслуговування з використанням методів статистичного забезпечення управління багатовимірними процесами.

Статистичний аналіз взаємозв'язку розвитку економіки і зовнішньої торгівлі України 2004

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / Р.О. Кулинич; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження актуальних теоретичних і прикладних аспектів статистичної оцінки взаємозв'язку економічних явищ на прикладі розвитку економіки та зовнішньої торгівлі України. Проаналізовано сучасний стан вітчизняної зовнішньоторговельної діяльності, встановлено її значення як чинника забезпечення економічного розвитку держави за умов глобалізації. Наведено характеристику статистичних методів кількісної оцінки взаємозв'язків економічних явищ. Проведено порівняльне дослідження ефективності застосування регресійного аналізу та статистичних рівнянь залежностей для визначення показників взаємозв'язку та взаємовпливу економічного розвитку та зовнішньої торгівлі України. Створено комп'ютерну програму для вивчення взаємодії економічних явищ і виявлення тренду "Метод статистичних рівнянь залежностей". Розроблено методичні положення щодо кількісної оцінки взаємозв'язку зовнішньоторговельного обороту з основними макроекономічними показниками, прогнозування та моделювання рівнів макроекономічних чинників для визначення ступеня інтенсивності їх використання у формуванні зовнішньоторговельного обороту в динаміці й індексного аналізу впливу даних факторів на обсяг експорту/імпорту товарів.

Статистичний аналіз забруднення та охорони атмосферного повітря в Україні 2002

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / О.Є. Линюк; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Систематизовано джерела забруднення атмосферного повітря та визначено вплив кожного з них на стан атмосферного повітря в Україні. Обгрунтовано необхідність використання інтегрального показника для оцінювання рівня антропогенного навантаження на атмосферне повітря. Доведено необхідність комплексного аналізу закономірностей динаміки та територіальної варіації, локалізації та концентрації викидів забруднюючих речовин. Оцінено структурні зрушення в складі джерел забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами. Адаптовано регресійну модель для оцінки ступеня залежності захворюваності населення від рівня забрудненності атмосферного повітря з урахуванням структурної неоднорідності розподілу міського населення по областях.

Статистичний аналіз репродуктивного здоров'я населення України 2004

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / М.Ю. Потапова; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження теоретичних аспектів аналізу репродуктивного здоров'я населення, визначено чинники його формування в Україні. Розроблено напрямки та етапи статистичного аналізу репродуктивного здоров'я, запропоновано систему його показників. Висвітлено питання інформаційного забезпечення статистичного аналізу, проведено оцінку його можливостей у контексті впровадження Міжнародної класифікації хвороб Х перегляду. Здійснено регіональний аналіз репродуктивного здоров'я населення України за сучасних умов, досліджено динаміку його показників, запропоновано їх прогнозування.

Статистичний аналіз інфляційного процесу в економіці України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / М.В. Мазур; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано сучасні концепції інфляції з урахуванням специфіки економіки країни. Виявлено переваги та недоліки основних показників інфляції. Запропоновано методологічні підходи щодо врахування споживчих грошових втрат сільського населення під час визначення індексу споживчих цін (ІСЦ), а також щодо елімінування сезонних коливань даного показника інфляції. Виявлено провідні тенденції інфляції та основні фактори впливу на індекс споживчих цін. Здійснено коригування показників фінансових результатів діяльності підприємств на інфляцію за допомогою системи індексів цін. Розроблено методологічні підходи щодо вимірювання прихованої інфляції на споживчому ринку. Побудовано зведений індекс інфляції за всіма ринками, який враховує складову прихованої інфляції, визначено напрями його застосування.


[0] [1] [2]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net