Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Экономические науки
Финансы, денежный оборот и кредит

Содержание текущего раздела:
Активізація бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів (на прикладі Львівської області) 2006

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.І. Демків; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання активізації бюджетної політики у забезпеченні соціального й економічного розвитку регіону на базі удосконалення міжбюджетних відносин за умов адміністративно-територіальної реформи. Досліджено досвід розвинених країн у регулюванні бюджетного процесу та можливості його використання в Україні. Систематизовано доходи та видатки місцевих бюджетів з урахуванням вимог бюджетної класифікації. Визначено роль і функції владних структур у формуванні й активізації бюджетної політики у регіонах. З використанням розробленої технології досліджено процеси наповнення та використання коштів місцевих бюджетів Львівщини, розглянуто проблемні питання. Обгрунтовано принципи бюджетного стимулювання розвитку регіону, запропоновано методичні підходи та заходи щодо удосконалення міжбюджетних відносин. Для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів з використанням формульного підходу виведено комплекс формул для розрахунку витрат на утримання органів управління, утримання та забезпечення належного функціонування закладів культури та мистецтва в районах, містах районного значення, селах і селищах. Удосконалено методологію формування джерел фінансових ресурсів місцевих бюджетів розвитку за рахунок податкових і неподаткових надходжень у аспекті збільшення абсолютної суми коштів, підвищення обгрунтованості нормативів відрахувань та покращання адміністрування надходжень з метою створення на місцях реальних можливостей для стимулювання розвитку регіонів.

Антикризове управління фінансами підприємств 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / О.О. Терещенко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 34 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретико-методичне забезпечення антикризового управління фінансами підприємств. Визначено базові складові теоретичної парадигми та фінаново-економічного механізму антикризового фінансового менеджменту. З застосуванням економетричних методів обробки економічної інформації розроблено й апробовано вісім дискримінантних моделей діагностики фінансової кризи на підприємстві. Запропоновано методичні підходи до побудови фінансового контролінгу на підприємстві та обгрунтовано концепцію управління ризиками, що містить контролінг ризиків і внутрішній аудит. Розроблено методичні рекомендації щодо складання плану антикризових заходів, оцінки ефективності антикризового управління, а також визначено місце санаційного аудиту як засобу зменшення інформаційної асиметрії та верифікації антикризового плану. Удосконалено методичні підходи до фінансового забезпечення антикризових заходів. З'ясовано основні домінанти державної політики стосовно фінансової підтримки вітчизняних підприємств, що перебувають у кризі, та запропоновано шляхи її гармонізації зі стандартами Європейського Союзу.

Банки України на ринку цінних паперів 1999

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.С. Білошапка; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням діяльності банків на ринку цінних паперів. Проаналізовано сучасний стан ринку цінних паперів України, перспективи та шляхи його розвитку. Значну увагу приділено проблемі місця і ролі Національного банку України на ринку державних цінних паперів. Проаналізовано перший досвід використання цінних паперів при реалізації заходів монетарної політики центрального банку. Розширення спектру банківських послуг, в свою чергу, обумовлює необхідність проведення операцій на ринку цінних паперів комерційними банками України. Складність проведення цих операцій і ті високі вимоги, які ринок цінних паперів пред'являє до банківських спеціалістів, визначили необхідність дослідження функціонування основних механізмів зарубіжних ринків цінних паперів та практики діяльності західних банків у цій сфері. Розкрито досвід діяльності на ринку цінних паперів, напрацьований українськими банками.

Банки на валютному ринку України 1999

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.В. Боришкевич; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена питанням діяльності банків на валютному ринку. Коло питань, які розглядаються у роботі, включає аналіз сучасного стану валютного ринку України та види операцій, які на ньому проводяться, питання формування валютного курсу. Значна увага приділена валютному регулюванню і валютному контролю як елементам макроекономічних перетворень в Україні. Проаналізовано перший досвід використання фінансових інструментів з метою забезпечення управління валютними ризиками.

Банки на ринку корпоративних цінних паперів в Україні 2005

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.С. Шапран; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Визначено місце ринку корпоративних цінних паперів у економічній системі, з'ясовано роль банків на цьому ринку. Значну увагу приділено основним протиріччям, що виникають за участі банків на ринку корпоративних цінних паперів як універсальних фінансових інститутів з високим рівнем доступу до різних сегментів фінансового ринку. Розроблено рекомендації щодо змінення акцентів у регулюванні банківської діяльності на зазначеному ринку з метою наближення стандартів і змісту регулювання до стандартів Базельського Комітету (Базелю II). Доведено необхідність підвищення інтенсивності розвитку національної системи розкриття банківської інформації в Україні та надано відповідні конкретні пропозиції. Запропоновано стратегію виходу вітчизняних банків на міжнародний фондовий ринок як емітентів, втілення якої дає змогу покращити рівень капіталізації вітчизняної банківської системи.

Банки у зовнішньоекономічних відносинах України 2000

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / С.В. Лисюк; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено генезис та еволюцію банківської діяльності у сфері розвитку зовнішньоекономічних відносин України. Сформульовано економічно-правові засади удосконалення валютного регулювання та контролю в Україні. Наведено рекомендації щодо вдосконалення практики проведення комерційними банками операцій з купівлі - продажу іноземної валюти. Проаналізовано форми та умови міжнародних розрахунків, різні види фінансування міжнародної торгівлі, систематизовано класифікацію акредитивів за різними критеріями. Виявлено недоліки в системі управління зовнішнім боргом України, досліджено його макроекономічні позиції. Обгрунтовано основні передумови підвищення кредитного рейтингу України, запропоновано шляхи удосконалення механізму залучення іноземних інвестицій у грошовій формі.

Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової трансформації 2004

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / К.В. Петренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с.: табл. — укp.

Аннотация: Досліджено суть банківської діяльності та механізм її регулювання з використанням фінансово-економічних і адміністративних методів і відповідних їм інструментів. Розкрито економічну природу та доведено об'єктивну необхідність регулювання банківської діяльності за умов ринкової трансформації. З'ясовано, що фінансовий механізм її регулювання реалізується шляхом провадження комплексу заходів законодавчого, нормативного та фіскального характеру. Досліджено зміст та структуру методів державного регулювання, а також їх вплив на діяльність комерційних банків. Висвітлено вплив грошово-кредитної політики НБУ на вітчизняну банківську систему за умов ринкової трансформації. Визначено особливості застосування банківського нагляду за умов трансформаційної економіки. Запропоновано нові підходи до прийняття рішень у сфері регулювання діяльності комерційних банків.

Банківська ліквідність: оцінка, регулювання та оптимізація 2005

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.О. Оконська; Терноп. держ. екон. ун-т. — Т., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретико-концептуальні засади банківської ліквідності, визначено місце та роль банків у системі грошово-кредитних відносин. Розглянуто конкурентне середовище діяльності банків та показано його вплив на банківську ліквідність. Проаналізовано сучасний стан функціонування даних установ в Україні та виділено проблеми забезпечення ліквідності. Розкрито методи оцінки та прогнозування ліквідності банківських установ, обгрунтовано доцільність, переваги та недоліки дистанційного аналізу ліквідності. Доведено важливість врахування ризику фінансових операцій у разі проведення аналізу ліквідності. Обгрунтовано запровадження комплексного підходу до управління нею. Запропоновано етапи процедури моніторингу ресурсного забезпечення банку з подальшою розробкою стратегії управління ліквідністю. Визначено необхідність впливу НБУ на банківську ліквідність за допомогою інструментів регулювання.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net