Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Экономические науки
Мировое хозяйство и международные экономические отношения

Содержание текущего раздела:
Антидемпінгове регулювання в системі зовнішньоекономічних зв'язків України 2003

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / С.Л. Нетудихата; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено основні концептуальні підходи щодо визначення демпінгу в системі міжнародних економічних відносин, антидемпінгове регулювання в системі ГАТТ/СОТ, економічні наслідки запровадження антидемпінгового мита. Визначено поняття та мотиви демпінгу. Системно розглянуто поведінку окремої фірми, яка намагається одержати перевагу на ринку іншої країни шляхом дискримінаційних цінових домовленностей, використовуючи при цьому лише власні фінансові ресурси. З'ясовано відмінності демпінгу від цінової дискримінації, що базується на субсидіях. Визначено форми реалізації та види демпінгу. Проаналізовано практику антидемпінгового регулювання в межах ГАТТ/СОТ. Розглянуто економічні наслідки застосування антидемпінгових санкцій: споживацький, виробничий та торговельний ефект, ефект доходу державного бюджету, ефект перерозподілу. Запропоновано методику обчислення ефективної ставки захисного мита з доданої вартості у складі середньої ціни продажу в країні-експортері товару й розрахунок ефективної ставки мита з доданої вартості у складі середньої ціни, що декларується під час імпорту товару в Україну. Розглянуто чинники та специфічні умови демпінгу в країнах з перехідною економікою, формування механізму антидемпінгового регулювання в Україні, інституційні засади національної системи антидемпінгових процедур. Запропоновано механізм визначення нормальної ціни за умов антидемпінгових розслідувань. Систематизовано справи з антидемпінгу в Україні. Проаналізовано передумови й характер антидемпінгового переслідування українських товарів за кордоном, форми захисту українських товаровиробників на зовнішніх ринках.

Валютний контроль в системі протидії "втечі капіталу" в країнах з перехідною економікою 2005

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.В. Ярова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретико-методичні аспекти "втечі капіталу" та засади функціонування системи валютного контролю у країнах з перехідною економікою. Визначено суть понять ввезення, експорту, відтоку та "втечі" капіталу з країни, описано специфіку їх проявів. Проаналізовано негативні наслідки цього явища та світовий досвід введення контролю за відтоком капіталу. Систематизовано основні способи "втечі капіталу" з України та запропоновано найбільш доцільний для українських умов підхід для визначення його обсягів. Оцінено масштаби "втечі капіталу" з України. Побудовано економічну модель, яка дозволяє оцінити її вплив на макроекономічні показники країни. Розроблено практичні рекомендації щодо напрямів протидії "втечі капіталу" та стимулювання його репатріації, вдосконалено систему валютного контролю стосовно протидії даному явищу.

Валютний контроль операцій на світовому фінансовому ринку 2001

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Ю.О. Блащук; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено проблеми розвитку системи валютного контролю за банківськими операціями на світовому фінансовому ринку. Вивчено розвиток цієї системи на національному та міжнародному рівнях, їх сучасний стан. Визначено основні тенденції її розвитку за умов глобалізації фінансових ринків. Досліджено теоретичні та методологічні засади створення та функціонування високоефективного валютного контролю. Надано оцінку основних кроків органів валютного контролю та визначено шляхи модифікації системи валютного контролю України в напрямку її адаптації до світових стандартів. Одержані результати використовуються в процесі вдосконалення валютного законодавства, а також у практичній діяльності Національного банку України та комерційних банків, у відносинах з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними спеціалізованими організаціями.

Валютно-курсова політика країн з перехідною економікою (приклад України) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.Н. Барамія; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано економетричну модель формування механізму валютних курсів трансформаційних економік, параметрами якої є платіжний та торговельний баланси, рахунок руху капіталу, національний доход, заробітна плата, ціни, сукупний попит; на її підставі формалізовано фактори довгострокового характеру, що впливають на валютно-курсову політику за умов непередбачуваності економічних і політичних подій. Обгрунтовано алгоритм встановлення номінальних обмінних курсів у довгостроковому періоді на підставі поєднання теорії довгострокового реального валютного курсу та теорії визначення довгострокових рівнів цін національними монетарними факторами з урахуванням позитивних змін у економіці України. Проаналізовано динамічний ряд руху валютного курсу; на його основі побудовано теоретичну криву, яка найбільш адекватно відображає динаміку валютного курсу; відхилення від емпіричного ряду показує наявність циклічних коливань періодом у 8 - 10 кварталів. Розроблено методику, що точніше та ефективніше передбачує валютний курс з урахуванням інфляції, вимірюваної індексом споживчих цін, монетарних ефектів, відсоткових ставок, динаміки ВВП і рівня безробіття на підставі комплексних методик прогнозування фінансових показників. Виявлено закономірності впливу макроекономічних критеріїв на тенденції зміни валютного курсу на підставі визначення особливостей формування обмінного курсу гривні на різних етапах і фазах економічної динаміки. Встановлено взаємозв'язок макроекономічних критеріїв із структурними елементами фінансово-кредитної системи для формування фалютного курсу.

Валютно-фінансові відносини в західноєвропейському інтеграційному процесі 2001

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Т.В. Волковинська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано наявну теоретичну базу процесу європейської економічної інтеграції, систематизовано знання щодо закономірностей та особливостей її розвитку за умов глобалізації світогосподарських процесів. Розкрито економічну сутність валютно-фінансових відносин у процесі інтеграції країн-членів Європейського Союзу (ЄС), об'єктивні передумови й етапи їх розвитку, вплив на систему сучасних міжнародних економічних відносин. Досліджено умови, причини, цілі та завдання створення Економічного і Валютного союзу країнами-членами ЄС, ефективність його функціонування, економічні та соціальні наслідки для кожної окремої країни-учасника єврозони, а також регіонального угруповування у цілому. Розглянуто механізм формування та розвитку європейської валютно-фінансової інтеграції, його інституційно-функціональну структуру, елементи, проблеми та напрямки удосконалення. Охарактеризовано регіональні та міжнародні наслідки, перспективи і проблеми європейської валютно-фінансової інтеграції, її вплив на процес формування майбутньої міжнародної фінансової архітектури, а також процес трансформації та адаптації валютно-фінансових систем східноєвропейських країн - майбутніх членів ЄС. Визначено основні форми та напрямки подальшого поглиблення співробітництва України з ЄС у валютно-фінансовій сфері для реалізації стратегічного курсу нашої держави на поступову повномасштабну інтеграцію в європейський економічний, а також валютно-фінансовий простір.

Вдосконалення механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності України щодо міжнародних організацій (на прикладі вступу до СОТ) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук.: 08.05.01 / А.В. Сбітнєв; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Систематизовано підходи до регулювання зовнішньоекономічної діяльності різними економічними школами з позицій сучасності. Висвітлено питання щодо приєднання України до Світової організації торгівлі (СОТ). Систематизовано оцінки щодо економічних наслідків цього приєднання у різних галузях вітчизняної промисловості, а також у вітчизняному секторі послуг. Уперше розроблено математичну методику підрахунку інтегральних очікуваних наслідків приєднання до СОТ, що базується на використанні експертних оцінок. Зроблено прогнозування щодо інтеграції України до СОТ у аспекті впливу на зростання (зменшення) конкурентних переваг, рівень виробництва в окремих галузях та зовнішній торгівлі. Зазначено, що інтеграційні процеси супроводжуватимуться соціально-економічними, суто економічними та політичними наслідками. Визначено заходи стосовно зовнішньоекономічного та макроекономічного регулювання для використання за умов приєднання та членства України у СОТ.

Взаємодія платіжного балансу і економічного зростання у країнах з транзитивною економікою 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.05.01 / В.О. Шевчук; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 34 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Досліджено обмеження платіжного балансу в економіці з "залежною" структурою сукупного попиту та пропозиції для товарів зовнішньої та внутрішньої торгівлі, характер поведінки реального обмінного курсу під час переходу від фінансової стабілізації до стійкого економічного зростання, особливості цілісної економічної політики для Аргентини, Бразилії, Мексики, Чілі та України. З використанням статистичних методів (OLS, VAR і фільтру Кальмана) проведено системне теоретичне та емпіричне дослідження впливу фіскальної та монетарної політики, а також обмінного курсу та зовнішніх чинників на економічне зростання та реальний обмінний курс. Обгрунтовано концепцію взаємодії інструментів економічної політики під час переходу до стійкого економічного зростання та використання незалежного центрального банку, грошової ради та соціального пакту з метою консолідації даної політики. Запропоновано критерій визначення економічної нестабільності на підставі формування очікувань обмінного курсу пропозицією грошової маси. Досліджено вплив інституцій на ВВП, поточний рахунок та інфляцію. З урахуванням емпіричних даних і зарубіжного досвіду зроблено конкретні пропозиції щодо економічної політики в Україні.

Використання в Україні світового досвіду похідних фінансових інструментів 2001

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Є.А. Шаповалов; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто особливості формування, розвитку та функціонування сегменту деривативів світового фінансового ринку. Запропоновано й обгрунтовано науково-практичні рекомендації щодо перспектив введення в Україні механізму похідних фінансових інструментів у контексті інтеграції валютно-фінансової системи України у світовий ринок деривативів.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net