Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Экономические науки
Экономика предприятия и управления производством

Содержание текущего раздела:
Адаптація аграрних ВНЗ до підготовки спеціалістів сільського господарства у ринкових умовах 2003

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Г.П. Педченко; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено поняття та розкрито сутність адаптації як пошук способів рішення визначених цілей та задач розвитку, особливостей та принципів адаптації вищих навчальних закладів (ВНЗ) до ринкових умов, включаючи заповзятливість, мобільність, економічну самостійність, конкурентоспроможність, економічну, юридичну та моральну відповідальність. Вперше запропоновано методику визначення рівня адаптації ВНЗ до ринкового середовища за допомогою комплексної порівняльної рейтингової оцінки, критеріями якої є матеріально-технічний та науково-педагогічний потенціал ВНЗ, затребуваність підготовлюваних їм спеціалістів, джерела надходження фінансових коштів, диверсифікованість освітніх послуг ВНЗ. Наведено методику розрахунку цін на освітні послуги, нижня межа яких формується на основі визначення вартості підготовки студента відповідно до спеціальністі, форми навчання, курсу, навчального плану, а верхня - установлюється виходячи зі стратегії "асортиментного ціноутворення". Розроблено методику визначення ризику кадрового бізнесу за допомогою імітаційного моделювання, що враховує джерела фінансових надходжень, обсяги реалізації та ціни на освітні послуги. Удосконалено методичні підходи щодо оцінки ефективності інвестицій у людський капітал, а саме у підготовку спеціалістів з різним рівнем освіти та визначення окупності даних вкладень.

Адаптація промислових підприємств до ринкових умов господарювання 2002

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / М.М. Буднік; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено існуючі теоретичні підходи до обгрунтування та проведення адаптації підприємства до ринкових умов господарювання. Розкрито зміст та особливості процесу адаптації підприємства як складної відкритої соціально-економічної системи. Проаналізовано вплив факторів зовнішнього середовища на фінансово-економічне становище підприємств машинобудування до ринкових умов. Запропоновано методику аналізу відповідності внутрішнього середовища підприємства ринковим умовам господарювання. Наведено методичні рекомендації щодо формування на підприємстві системи моніторингу зовнішнього середовища. Висвітлено особливості класифікації засобів адаптації підприємства до змін ринкових умов господарювання. Розроблено методичні підходи до організації захисту акціонерного товариства від спроб недружнього поглинання як одного з важливих засобів адаптації підприємства до ринкових умов.

Адаптація підприємств бавовняної галузі до ринкових умов 2003

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / А.В. Бобриньова; Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 22 с.: рис. — укp.

Аннотация: Визначено, що вихідні бар'єри галузі роблять недоцільним ліквідацію великих підприємств, а формування конкретного середовища можливе за рахунок створення малих підприємств. Визначено умови ефективного використання сучасних форм вертикальної інтеграції. Удосконалено технологічну концепцію в теорії організації ринків. Доопрацьовано механізм сумісного рішення операційних та інвестиційних задач підвищення ефективності використання капіталу. Удосконалено методику диференціювання бавовняних тканин із урахуванням умов їх використання, побудовано сегменти товарного ринку. Зазначено, що подальшого розвитку з урахуванням галузевої специфіки дістала класифікація стратегічних вигід від інтеграції бавовняного виробництва. Розроблено економіко-математичну модель задачі оптимізації розмірів комбінованих малих підприємств.

Активізація підприємницької діяльності малих рекреаційних підприємств Криму 2006

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.Г. Єрмоленко; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано концептуальні положення щодо організаційно-економічного механізму активізації підприємницької діяльності малих рекреаційних підприємств Криму. Розроблено комплекс заходів щодо активізації підприємницької діяльності малих рекреаційних підприємств, який можна реалізувати на малих рекреаційних підприємствах загального типу та створених на базі місцевого домоволодіння, що дозволяє істотно збільшити рівень соціально-економічного забезпечення Кримського регіону. Створено математичну модель оптимальної організації діяльності малих рекреаційних підприємств на підставі використання розробленої адміністративно-територіальної моделі локального рекреаційного комплексу, що враховує усі рекреаційні зв'язки підприємств, які входять до його складу, а також цільову функцію їх завантаженості й основних рекреаційно-виробничих і транспортних обмежень. Обгрунтовано науково-методичні рекомендації з розрахунку оптимальної організації діяльності малих рекреаційних підприємств у локальному рекреаційному комплексі. Удосконалено модель джерел фінансування, запропоновану українським ученим В.І.Ляшенко, яку доповнено п'ятьма сучасними джерелами фінансування з метою інвестування капітальних вкладів малого рекреаційного підприємства. Обгрунтовано твердження, що розвиток малого рекреаційного підприємства потребує державної комплексної підтримки у сферах інформаційного, нормативного, законодавчого, консультаційного, фінансового та навчального забезпечення. Створено пілотні проекти щодо модернізації основних фондів малих рекреаційних підприємств з використанням франчайзинг технологій, які є актуальними, але не одержали достатнього розвитку в рекреаційному комплексі.

Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Західного регіону України) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.М. Собко; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Тернопіль, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання активізації інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств за умов ринкової трансформації економіки. Досліджено поняття інноваційної діяльності, інновації та інноваційного процесу, а також розглянуто стан і визначено перспективи розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств машинобудування західного регіону України. Розроблено методику та запропоновапно використання ряду показників для здійснення комплексної оцінки інноваційної діяльності та ефективності нововведень. Виявлено чинники активізації інноваційної діяльності підприємств, обгрунтовано доцільність взаємодії підприємств різного розміру на етапах інноваційного процесу для зменшення ризиковості інноваційних проектів і скорочення терміну їх розробки й упровадження у виробництво. Визначено напрямки вдосконалення державної підтримки інноваційної діяльності підприємств, встановлено взаємозв'язки у маркетинговій та інноваційній діяльності підприємств.

Активізування інвестиційної діяльності підприємств 2004

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.Й. Вівчар; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методичні рекомендації щодо оцінювання ефективності активізування інвестиційної діяльності підприємства (ІДП) з використанням відносних показників, які характеризують обсяг залучених та вкладених підприємством інвестиційних ресурсів і ефективність їх використання. Удосконалено методичні рекомендації з оцінювання рівня ризикованості заходів щодо активізування ІДП, які базуються на розрахунку середньозваженого значення коефіцієнта варіації факторів, що зумовлюють ризик активізування ІДП та коригування на його величину узагальнювального показника ефективності активізування ІДП. Запропоновано принципи планування процесу активізування ІДП, уточнено суть планування стратегічного та реалізації відповідної стратегії. Розкрито суть понять "інвестиція" та "активізування ІДП". Наведено класифікацію методів активізування ІДП на підставі показників, які характеризують активізування ІДП, а також чинників, що на них впливають.

Акціонерний капітал у інтегрованих корпоративних структурах України 2004

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.О. Пасечник; Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичні та методологічні положення щодо удосконалення системи структурування й управління акціонерним капіталом в інтегрованих корпоративних структурах (ІКС). Виявлено основні тенденції та закономірності функціонування акціонерного капіталу (АК) великих господарських структур. Створено схему визначення типу української моделі корпоративного управління з урахуванням специфіки АК відносно домінуючих світових моделей. Систематизовано класифікацію ІКС, яка дозволяє встановити рівень розвитку вітчизняних ІКС у порівнянні з зарубіжними та виявити найбільш перспективні напрямки їх діяльності. Запропоновано комплексну методику аналізу АК ІКС, визначено механізми удосконалення системи управління АК. Встановлено доцільність переходу до вертикальної структури АК ІКС з метою економії на витратах у системі контролю над АК. Обгрунтовано необхідність перегляду рівня концентарції капіталу та складу власників відкритих акціонерних товариств з метою підвищення прозорості АК і залучення портфельного й інституціонального інвестора. Визначено напрямки державної підтримки та реформування законодавчого забезпечення функціонування АК в ІКС.

Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах 2006

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / В.Й. Бакай; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне дослідження підходів щодо визначення поняття "амортизація", а також проведено детальний аналіз формування та розвитку теорії амортизації. Запропоновано методику прийняття управлінських рішень щодо оновлення основних фондів промислових підприємств. Вдосконалено модель амортизаційних відрахувань, розроблено та впроваджено методику визначення оптимального терміну амортизації основних фондів.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net