Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Экономические науки
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Содержание текущего раздела:
Автоматизація господарського обліку з використанням баз даних 2005

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / М.І. Козак; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено еволюцію існуючих форм і технологій ведення обліку. Удосконалено теоретико-методологічні засади автоматизації даного процесу за умов застосування комп'ютерної техніки. Визначено провідні тенденції в розвитку комп'ютерних технологій ведення обліку й обгрунтовано підходи щодо їх побудови з використанням баз даних. Запропоновано архівно-комп'ютерну форму обліку на основі автоматизації банком поточного архіву електронних документів планового, облікового та нормативно-договірного характеру. Розроблено й апробовано модульну структуру інтегрованої системи автоматизації господарського обліку для підприємств сільського господарства та наведено рекомендації щодо її впровадження з використанням науково обгрунтованої технології консультаційного процесу.

Активи в національних системах бухгалтерського обліку 2003

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Л.Л. Горецька; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2003. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Проаналізовано основні підходи до визначення поняття "система бухгатерського обліку", визначено місце активів в структурі об'єктів обліку, роль і завдання обліку, зв'язки та взаємодію з оточуючим середовищем. Розглянуто основні риси світової інтеграції: гармонізацію, стандартизацію або уніфікацію; виявлено межі цих понять, надано об'єктивну характеристику природі сучасного процесу реформуваня обліку активів в контексті міжнародних вимог. Проаналізовано економічні передумови гармонізації бухгатерського обліку на національному та міжнародному рівнях у контексті господарської інтеграції для уточнення правильності вибору шляху стандартизації або уніфікації обліку. Уточнено поняття "активи" та "майно" в системі бухгалтерського обліку для потреб користувачів облікової інформації та прийняття ефективних управлінських рішень. Досліджено основні організаційно-методологічні аспекти обліку активів на рівні країн світу для розробки пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативно-законодавчих актів з бухгалтерського обліку. Сформульовано концепцію подальшого реформування системи бухгалтерського обліку в цілому та в частині обліку активів України відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності на шляху гармонізації.

Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку 2004

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / С.М. Євтушенко; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено порядок нарахування й обліку амортизації основних засобів у сільськогосподарських підприємствах. Обгрунтовано методику вибору методів амортизації залежно від виду об'єктів основних засобів і стратегії розвитку підприємства. Запропоновано використання методу заміни для тварин основного стада. Обгрунтовано нові способи визначення ліквідаційної вартості основних засобів на базі застосування усередненого відсотка за їх групами, що суттєво поліпшує якість облікової інформації та спрощує процес визначення ліквідаційної вартості в сільськогосподарських підприємствах. Розроблено нову форму реєстру з обліку нарахування амортизації за виробничим методом. Удосконалено первинні документи з обліку основних засобів та їх амортизації. Обгрунтовано порядок викладу в фінансовій звітності інформації про відтворення основних засобів, обгрунтовано необхідність складання відповідного звіту у Примітках до фінансової звітності підприємства. Запропоновано методику узагальнення й трансформації даних бухгалтерського обліку про нараховану амортизацію у показники податкової звітності з застосуванням коефіцієнтів коригування, що дозволить уникнути подвійного розрахунку амортизації для даних видів обліку та забезпечить її об'єктивне відображення.

Аналіз банківської діяльності: теорія і практика 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / Л.О. Примостка; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 33 с.: рис. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано концептуальні засади аналізу банківської діяльності, що базуються на принципі оптимізації співвідношення прибутковості та ризиків. Розроблено систему базових концепцій, що реалізує даний принцип у банківській сфері. Визначено структуру аналітичного процесу, вивчено систему показників та інструментарію аналізу для кожного з етапів управління. На підставі інтегрованого підходу до управління активами та пасивами удосконалено методику оперативного аналізу фінансових потоків банку. Запропоновано методику аналізу банківських портфелів та розроблено засоби їх реалізації. Здійснено дослідження хеджування фінансових ризиків та розглятуто методично-аналітичне забезпечення операцій хеджування у комерційних банках. Розроблено підхід щодо комплексного аналізу діяльності банку, що базується на прийомах непараметричної статистики та реалізований через побудову нормативної моделі динамічної фінансової рівноваги банку. Досліджено базовий принцип оцінки управлінських рішень у координатах прибуток - ризик. Наведено схему геп-аналізу, що включає систему показників відсоткового ризику, методи їх обчислення, методику прогнозного аналізу впливу зміни ринкових ставок на маржу банку.

Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва) 2001

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В.П. Бондар; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2001. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено потенційні можливості інформації бухгалтерського балансу на основі проміжної звітності як економічної моделі підприємства. Встановлено факт недостатнього її використання для потреб внутрішньогосподарського управління результативністю діяльності, внесено пропозиції щодо удосконалення балансу. На підставі нового підходу в аналізі бухгалтерського балансу на основі проміжної звітності розроблено методи короткострокового пасивного прогнозування, які спираються на універсальні прийоми згладжування вихідних даних балансів за певний проміжок часу (горизонтальний аналіз) та виявлено в процесі дослідження тенденції поведінки показників діяльності (статей балансу та ін. показників). Методи короткострокового пасивного прогнозування поєднані з методами активного прогнозування. Розроблено спеціальні методи щодо вибору еталона для досягнення кращих економічних показників у майбутньому. Досліджено алгоритм дії системи комплексного аналізу та короткострокового прогнозування діяльності підприємства, який може бути віднесено до алгоритмів прогнозування методом зворотного зв'язку. На базі створеного алгоритму дисертантом розроблено програмне забезпечення з впровадженням на підприємствах.

Аналіз виробництва кормів в умовах формування ринкових відносин 2002

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / І.А. Цвігун; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено стан кормовиробництва та його розвиток за умов ринкових відносин в Україні. Запропоновано систему показників і методики аналізу та інформаційно-аналітичну модель, яка синтезує різні фактори, що впливають на розвиток кормовиробництва та на формування ринку кормів. Оцінено динаміку та сучасний стан кормовиробництва та встановлено, що адаптація галузі до ринкових умов стримується багатьма факторами, основним з яких є занепад галузі тваринництва, який проявляється у зменшенні виробництва продукції та її збитковості, а також реструктуризація галузі рослинництва в напрямі збільшення питомої ваги високорентабельних товарних культур. З метою прогнозування розвитку галузі та альтернатив формування ринку кормів запропоновано системно-аналітичний підхід. Синтез такого підходу й удосконаленої методики визначення потреби в кормах дозволили розробити різноваріантні прогнози, які враховують різні умови розвитку кормовиробництва.

Аналіз виробництва яловичини в умовах розвитку її ринку 2002

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Олена Леонідівна Польова; Національний аграрний ун-т. — К., 2002.

Аннотация:

Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу будівельно-монтажних організацій (на матеріалах корпорації "Укрбуд") 1999

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / З.Б. Штефан; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено види потенціалів, їх зміст, структуру і роль у виробничому процесі, теоретично обгрунтовано поняття "виробничий потенціал" будівельно-монтажних організацій, розкрито проблеми його використання в ринкових умовах господарювання. Розроблено науково обгрунтовані положення з удосконалення методології, методики і організації економічного аналізу будівельно-монтажних організацій. Запропоновано методику аналізу впливу виробничого потенціалу на строки будівництва об'єктів, собівартість і фінансові результати господарської діяльності, визначено шляхи підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підрядних будівельно-монтажних організацій України.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net