Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Экономические науки
Экономика промышленности

Содержание текущего раздела:
Активізація інвестиційного процесу в текстильній промисловості 2005

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / Л.А. Ляхович; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2005. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано необхідність і розроблено шляхи формування інфраструктури підтримки інвестиційного процесу у текстильній галузі як сукупності економічних суб'єктів, які шляхом формування певних механізмів здійснюють свою діяльність, забезпечуючи ефективність інвестиційного процесу у галузі. Розроблено методику формування бізнес-плану інвестиційного проекту з використанням методу аналізу ієрархій для встановлення актуальності його розділів для кожного з учасників проекту. Удосконалено методичні підходи до визначення інвестиційної привабливості галузі на базі оцінки інвестиційного ризику, механізм визначення складових підтримки інвестиційного процесу у галузі, якими є нормативно-правова база, інформаційна, матеріальна, організаційна та кадрова складові. Запропоновано методику кількісної оцінки інвестиційного ризику текстильної галузі з використанням коефіцієнта ризику.

Активізація інвестиційної діяльності підприємств в умовах трансформації економіки 2002

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / І.М. Крейдич; НАН України. Ін-т економіки. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено схему управління інвестиційною діяльністю у промисловості регіону з метою її стимулювання. Розглянуто методику ефективності регіональних інвестиційних проектів і програм, що базується на оптимізації за коефіцієнтом прибутковості. Визначено структуру інвестиційного капіталу на підставі аналітичних підходів, що включає корпоративні цінні папери. Враховано зміни амортизаційної політики, що передбачає лібералізацію формування та використання амортизаційного фонду, створення на підставі пільг інвестиційних ресурсів, моніторинг і контроль за ефективним використанням коштів відтворення загального капіталу. У сфері приватизації запропоновано розширити продаж акцій інвестиційними забов'язаннями, збільшити кошти на інвестування, погашення заборгованості підприємств. Проведено оцінку інвестиційної привабливості регіонів України на базі інтегральних показників привабливості. Наведено напрями удосконалення економіко-соціального механізму регулювання інвестиційної діяльності у промисловості Кримського регіону.

Активізація інноваційного розвитку промисловості на засадах лізингу 2005

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / Т.А. Черемисова; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблеми активізації структурних зрушень та підвищення ефективності промислового виробництва шляхом використання лізингового механізму технічного переоснащення пріоритетних галузей промисловості. Уточнено суть економічної категорії "інноваційний лізинг", який адекватно відображає суть процесу лізингових операцій у сфері промислових інновацій. Розроблено методику оцінки ефективності інноваційного лізингу, яка враховує інтереси всіх суб'єктів угоди. Удосконалено методику розрахунку лізингових платежів з урахуванням інфляції та попиту на лізингові послуги в Україні. Обгрунтовано систему заходів щодо зниження сукупного лізингового ризику. Розроблено організаційно-економічний механізм застосування інноваційного лізингу в промисловості.

Важелі та стимули формування інвестиційних ресурсів у промисловості 2000

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / О.А. Гурська; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-еколог. дослідж. — О., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розроблено ефективну систему заходів для посилення позитивного впливу важелів та стимулів на формування власних інвестиційних ресурсів у промисловості України. Проаналізовано стан інвестиційного процесу, виявлено масштаби та характер інвестиційної кризи. Встановлено, що внутрішньогосподарські та чисто ринкові (конкуренція, ринкове ціноутворення, фондовий ринок) важелі та стимули майже повністю втратили вплив на формування власних інвестиційних ресурсів у промисловості України за рахунок прибутку та амортизаційних відрахувань. Доведено, що стимулюючий вплив державних адміністративно-економічних важелів - податкової системи та амортизаційної політики - є повністю негативним, внаслідок чого у промисловості різко знизились можливості формування власних інвестиційних ресурсів. Розроблено рекомендації щодо шляхів удосконалення системи оподаткування та амортизаційної політики з метою позитивних умов для власних інвестиційних ресурсів.

Вдосконалення формування собівартості продукції на прикладі машинобудівних підприємств західного регіону 2000

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / Н.Я. Рожко; НАН України. Ін-т економіки. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розкрито суть поняття собівартості як економічної категорії за умов ринкових відносин, а також визначено її роль та місце у процесі дослідження суспільного відтворення. Зроблено порівняльний аналіз методології та методики формування заводської собівартості в Україні та індустріально розвинутих країнах, що дозволило науково визначити основні напрямки подальшого її вдосконалення. На основі комплексного аналізу прямих витрат визначено витрати, які доцільно чи недоцільно включати у собівартість продукції. Запропоновано нову методику розрахунку суми амортизаційних відрахувань на засоби виробництва 2-ї та 3-ї груп, яка базується на застосуванні кошторисно-розрахункових базових параметрів. Визначено методичні підходи до класифікації витрат на виробництво продукції підприємств машинобудування за умов ринку. Обгрунтовано нові методичні підходи до розподілу непрямих витрат підприємствами машинобудування, які дозволять більш точно формувати собівартість одиниці продукції. Розроблено економіко-математичні моделі для приняття оптимальнихі рішень про обсяги випуску продукції та одержання максимально можливого прибутку з метою їх застосування у завданнях управлінського обліку.

Вимір і оцінка конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої консервної промисловості 2005

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / О.О. Дубенко; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено поняття, принципи, структуру та послідовність формування конкурентного потенціалу підприємства. Проаналізовано специфіку виміру, оцінки й аналізу конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої консервної галузі України. Розроблено моделі конкурентного потенціалу та конкурентоспроможності підприємства, визначено основні вимоги до формування та використання цих моделей у даній галузі. Висвітлено напрямки підвищення рівня використання конкурентного потенціалу з метою забезпечення більшої кількості конкурентоспроможних підприємств і торговельних марок у галузі.

Виробничо-економічна система промисловості регіону: розвиток і шляхи підвищення ефективності функціонування (на матеріалах Полтавщини) 2001

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / О.В. Валентієва; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Відзначено, що виробничо-економічна система промисловості регіону - це сукупність підприємств різних галузей промисловості, об'єднаних загальною територією, функціонально-економічна та соціальна взаємодія яких спрямована на забезпечення потреб конкретної області та регіону. Розроблено методичні підходи кількісного та якісного взаємозв'язку між системними та економічними показниками. Запропоновано багатокритеріальну змістовно-процесуальну модель ефективного розвитку виробничо-економічної системи промисловості регіону. Наведено концептуальні засади щодо підвищення ефективності функціонування та розвитку виробничо-економічної системи промисловості регіону на основі її комплексної реструктуризації.

Вплив системи оподаткування на ефективність виробництва в чорній металургії 1999

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / В.М. Литвин; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: У дисертації розроблено методику кількісного аналізу й оцінки комплексного впливу системи оподаткування на виробничо-економічні показники підприємств промисловості із урахуванням деталізованої структури господарської діяльності підприємства-товаровиробника, сукупної дії всієї системи податкових інструментів, передбачених українським законодавством, і фактора часу, котрий відображає короткочасні і довгострокові наслідки впливу податкової системи на підприємства. Досліджено і відкрито механізм дії податку на прибуток підприємства і податку на додану вартість, що призводить до прогресуючого оподаткування низькорентабельних і збиткових підприємств.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net