Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Экономические науки
Экономика сельского хозяйства и АПК

Содержание текущего раздела:
Авансований капітал аграрних підприємств: формування, оцінка та ефективність використання 1999

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / С.А. Галузинський; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена обгрунтуванню суті категорії авансованого капіталу і методологічних аспектів його функціонування. У роботі з'ясовано відмінності авансованого капіталу від категорій виробничого потенціалу та капіталу, в його класичному значенні. Обгрунтовано основні критерії формування раціонального співвідношення між власним та позичковим капіталом. Розроблено рекомендації щодо оцінки фінансово-майнового стану аграрних підприємств та аналізу ефективності їх діяльності.

Аграрно-економічні засади раціонального використання ресурсного потенціалу спиртопродуктового підкомплексу АПК 2001

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / І.І. Яковець; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Викладено основні результати дослідження проблеми підвищення ефективності виробництва спирту, лікеро-горілчаних виробів та іншої продукції спиртової промисловості на базі раціонального використання ресурсного потенціалу всіх інтегрованих у процесі виробництва галузей спиртопродуктового підкомплексу. Розроблено методичні рекомендації для визначення сукупної вартості ресурсного потенціалу та використання даного інтегрального показника під час оцінки ефективності виробничої діяльності підприємств спиртопродуктового підкомплексу. Висвітлено питання фінансового аналізу та економічної оцінки підприємницької діяльності в спиртопродуктовій галузі. Доведено залежність ефективності виробництва від рівня розвитку сировинної зони, видів сировини, рівня безвідходності її переробки та інших складових організації виробництва.

Адаптація аграрного техніко-технологічного сервісу до ринкових умов (на прикладі Волинської області) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Л.В. Семенченко; Терноп. держ. екон. ун-т. — Т., 2005. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості ринкових умов в аграрній сфері економіки. Висвітлено економічну суть аграрного техніко-технологічного сервісу та доведено об'єктивну необхідність його адаптації до ринкових умов. Запропоновано методику та здійснено оцінку ефективності аграрного техніко-технологічного сервісу у структурі АПК, здійснено оцінку матеріально-технічного забезпечення та обслуговування сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано стан агрохімічного забезпечення даного виробництва. Наведено методичні підходи та практичні рекомендації щодо адаптації аграрного техніко-технологічного сервісу до нових умов господарювання.

Адаптація зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу до умов світового ринку 2002

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Т.В. Драга; НАН України. Ін-т економіки. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: На системних засадах проаналізовано найбільш актуальні проблеми методології дослідження адаптації зовнішньоекономічної діяльності АПК до умов світового ринку, на теоретичному та практичному рівнях визначено закономірності даної адаптації з точки зору розвитку сільського господарства та харчової промисловості. Висвітлено питання розбудови системи адаптації зовнішньоекономічної діяльності АПК до норм і правил світового ринку в межах ГАТТ/СОТ, організаційно-економічного механізму інтеграції АПК з ринками країн-членів ЄС та виходу з конкурентоспроможною продукцією на Європейський ринок, а також захисту внутрішнього ринку від дискримінаційного імпорту.

Адаптація сільськогосподарських підприємств до ринкового середовища 2005

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Л.А. Панкратова; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено існуючі та розроблено нові теоретичні та методологічні положення, прикладні рекомендації щодо адаптації сільськогосподарських підприємств до нестабільних умов ринкового середовища. Досліджено сучасний стан адаптації аграрних підприємств Черкащини, його складові, а також принципи та чинники, які впливають на зазначений процес у контексті різних організаційно-правових форм господарювання. Проаналізовано досвід адаптації даних підприємств і детально розглянуто розвиток фермерства як найбільш адаптованої форми господарювання у ринковому середовищі. Визначено стратегічні аспекти адаптації господарств, обгрунтовано основні напрями державного регулювання їх ефективного розвитку й адаптації до умов розвитку й становлення ринкового середовища. Опрацьовано методику оцінки рівня адаптованості аграрних підприємств, яка передбачає визначення комплексних показників ефективності діяльності господарських суб'єктів.

Активізація і підвищення ефективності розвитку агропромислової інтеграції та кооперації в АПК регіону 2005

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / М.Д. Бабенко; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2005. — 19 с.: табл. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретичні та методичні засади інтеграційних і кооперативних процесів у АПК. Проаналізовано ретроспективу їх розвитку й ефективність у регіоні. За результатами проведеного дослідження визначено основні напрями активізації та підвищення ефективності розвитку агропромислової інтеграції та кооперації, якими є оптимізація складу та розмірів інтегрованих і кооперативних формувань, забепечення необхідного для активізації й ефективного функціонування інтегрованих і кооперативних структур економічного середовища, удосконалення економічних відносин, створення ефективної інфраструктури ринку й удосконалення організації реалізації продукції.

Акціонерний капітал підприємств: формування і управління (за матеріалами бурякоцукрового підкомплексу АПК України) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / О.О. Єранкін; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання формування акціонерного капіталу та управління ним в бурякоцукровому підкомплексі АПК України та розроблено теоретико-методологічні і практичні рекомендації з метою використання потенційних можливостей акціонерної форми організації бізнесу для подолання системної кризи в підкомплексі та виведення бурякоцукрового виробництва на новий якісний рівень, який має відповідати сучасним вимогам ринкової економіки. Визначено аціонерний капітал як економічну категорію та обгрунтовано доцільність використання різних методів його оцінювання. Запропоновано оптимальну систему корпоративного управління для України. Здійснено періодизацію процесів формування акціонерного капіталу в бурякоцукровому підкомплексі України та розроблено методичні підходи до оцінки його функціонування. Наведено методику визначення оптимального співвідношення розподілу кінцевої продукції між учасниками бурякоцукрового виробництва та мінімальними цінами на готову продукцію. Висвітлено математичну модель оптимізації кількості акцій з правом голосу, які забезпечують прийняття необхідного для акціонера рішення на загальних зборах акціонерів та запропоновано нову процедуру формування органів управління акціонерного товариства. Обгрунтовано механізм формування регульованого ринку цукру шляхом доповнення механізму квотування конкурсним розподілом цукрових привілеїв.

Багатоступінчасті сповільнюючі системи та їх застосування в клінотронах міліметрових та субміліметрових хвиль 1999

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / О.Ф. Пішко; НАН України. Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова. — Х., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Запропоновані теоретичні та експериментальні методи аналізу електродинамічних характеристик специфічного класу періодичних структур - відкритих багатоступінчастих сповільнюючих систем. Значну увагу приділено теоретичному обгрунтуванню особливостей формування полів в таких системах та експериментальному підтвердженню одержаних результатів. Ці системи впроваджені в клінотронах з квазіоптичним розподіленим виводом енергії. Запропоновані та реалізовані чисельні алгоритми, які допомогають моделювати та оптимізувати простір взаємодії таких клінотронів. Створені та досліджені генератори мм та субмм діапозону довжини хвиль - клінотрони з квазіоптичним розподіленим виводом енергії. Ці генератори мають рівень потужності, який значно перевищує рівні потужності, отримані на приладах подібного типу. Вирішені питання узгодження випромінювання генератора з квазіоптичними лініями передачі, запропонована модифікація генератора з коригуючою випромінювання лінзою.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net