Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Экономические науки
Экономика природопользования и охраны окружающей среды

Содержание текущего раздела:
Вдосконалення природоохоронної діяльності промислового підприємства 2006

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / І.В. Черниш; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано розвиток економіки України та промислового сектору зокрема щодо стійкості економічних, соціальних та екологічних показників. Удосконалено інструменти природоохоронної діяльності промислових підприємств. Досліджено процес формування економічного механізму екологічної політики України та існуючі в міжнародній практиці екологічні стратегії та інструменти для їх реалізації на рівні промислового підприємства. З'ясовано особливості впровадження системи управління навколишнім середовищем згідно з ДСТУ ISO 14 000 для окремих промислових підприємств, а також здійснення аудиту та оцінки ефективності даної системи. Розглянуто теоретичні аспекти можливості та доцільності поєднання результатів фінансового аналізу проекту з оцінкою його впливу на навколишнє середовище. Обгрунтовано рекомендації щодо удосконалення процедури оцінки впливу проекту щодо організації природоохоронної діяльності на навколишнє середовище в Україні на прикладі Пасичнянського нафтогазового родовища в Івано-Франківській області.

Вдосконалення системи прогнозування впливу екологічних витрат на макроекономічний розвиток 2002

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / С.В. Глівенко; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано необхідність диференційного визначення еколого-економічних витрат реципієнтів-ресурсів регіону з урахуванням їх граничних корисностей. Розглянуто гіпотизу про хвильову природу залежності економічного росту та якості довкілля. Запропоновано поняття валового екологічного продукту з метою урахування екологічних витрат для розрахунку показників макроекономічного розвитку. Розроблено структурно-логічну модель керування режимом спільного розвитку макроекономічних процесів та процесів негативного навантаження на довкілля для визначення оптимальних термінів і темпів розвитку природоохоронних технологій. Наведено розрахунки додаткових капітальних витрат для збереження якості атмосферного повітря. Досліджено вплив емісій окремих забруднювальних речовин на різні типи реципієнтів у прикордонних територіях суміжних держав під час виробничої та природоохоронної діяльності. Запропоновано показник екологічної рентабельності технологій, що дозволяє прогнозувати термін їх життєвого циклу.

Вдосконалення управління регіональною системою екологічної безпеки населення 2000

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Є.С. Лавейкіна; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретико-методологічні та прикладні аспекти формування системи сталого еколого-економічного розвитку на підставі вдосконалення управління екологічною безпекою населення регіонів України. Проаналізовано нормативно-методичний апарат природоохоронної діяльності та запропоновано економічні й організаційно-управлінські механізми вдосконалення використання природно-ресурсного потенціалу України, формування збалансованої стратегії екологічно безпечного розвитку, підвищення ефективності нормативної та правової бази регіональної екологічної політики. Обгрунтовано принципи управління якістю навколишнього середовища, досліджено основні тенденції макроекономічного розвитку держави з урахуванням екологічного фактора. Запропоновано модель оптимізації розподілу наявних ресурсів з метою формування екологічної безпеки зі збереженням основних бюджетних витрат регіонального рівня.

Використання і охорона земель в Західному регіоні України 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.08.01 / А.Я. Сохнич; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2002. — 40 с.: рис. — укp.

Аннотация: Наведено таксономічну систему ландшафтно-екологічного районування території. Розглянуто питання удосконалення реєстрації землі та нерухомості. Запропоновано підхід щодо оцінки вартості земельних ділянок і нерухомості із застосуванням нейромережних технологій. Розкрито концепційні засади сталого розвитку землекористування. Вперше постановку та розв'язання оптимізаційних задач використання землі запропоновано будувати з використанням методів нечіткого моделювання. Розроблено теоретико-методологічні засоби прийняття компромісних рішень на засадах нечіткої логіки. Наведено методику подання параметрів моделі оптимізації поєднання галузей агроформування шляхом дефазифікації багатоцільової нечіткої задачі оптимізації до чіткого вигляду. Рекомендовано будувати модель оптимізації використання земель на основі нечіткої матриці знань з лінгвістичними змінними. Запропоновано графічну форму алгоритму прийняття рішень.

Врахування екологічних чинників при економічній оцінці міських територій 2000

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Н.Ю. Марченко; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вдосконаленню методів економічної оцінки земель населених пунктів. Проаналізовано існуючі науково-методичні підходи до соціально-економічної оцінки земель населених пунктів. Визначено, що суттєвим недоліком є відсутність або схематичність врахування впливу екологічних чинників на величину оцінки. Запропоновано науково-методичні підходи до виділення екологічної складової у рентному прибутку суб'єктів господарювання, а також розрахунку вагового коефіцієнта екологічних чинників у складі рентоутворюючих. Обгрунтовано можливі напрямки використання результатів роботи у галузі оцінки земель населених пунктів та управління розвитком соціально-економічної інфраструктури міста.

Врахування факторів навколишнього середовища при оцінці нерухомості 1999

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / В.М. Пунько; Сум. держ. ун-т. — Суми, 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено економічну сутність факторів навколишнього середовища та їх вплив на експертну оцінку нерухомості. Розроблено науково-методичні підходи до врахування факторів навколишнього середовища при оцінці нерухомості.Запропоновано систему коригуючих коефіцієнтів, що враховують регіонально-галузеві особливості об'єктів оцінки. Виведено залежності для розрахунку відносного рівня атмосфероохоронних витрат та повної відновної вартості очисних споруд. На прикладі населених пунктів Сумської області виконано практичні розрахунки коригуючих коефіцієнтів. Запропоновано науково-методичні підходи до оцінки розмірів інвестиційних зобов'язань, необхідних для виконання вимог приватизації та купівлі-продажу об'єктів нерухомості.

Державний земельний кадастр як інформаційна основа еколого-економічної оцінки використання земель 2005

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Т.О. Євсюков; Держ. п-во "Голов. н.-д. та проект. ін-т землеустрою". — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено науковий аналіз механізмів еколого-економічної оцінки використання земель на базі земельно-кадастрової інформації, обгрунтовано теоретичні засади цього процесу. Висвітлено історичні, соціальні та економічні передумови розвитку земельного кадастру як інформаційної бази для еколого-економічної оцінки використання земель. Розроблено принципи формування земельно-кадастрової інформації, а також нормативно-правового забезпечення цієї оцінки як природного ресурсу. Виявлено сучасний стан інформаційного забезпечення використання земель. Визначено систему земельно-кадастрової інформації та підходи до оцінки її ефективності. Розроблено класифікацію інформації у складі земельного кадастру. Обгрунтовано напрямки удосконалення структури еколого-економічної інформації стосовно стану та використання земель. Запропоновано підходи до стандартизації, що стосується оцінки екологічної ефективності управління землекористуванням. Наведено геопросторовий підхід до еколого-економічної оцінки земель та здійснено його апробацію на прикладі Київської області.

Еколого-економічна ефективність автоматизованої системи землеустрою 2004

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / О.В. Гряник; Держ. п-во "Голов. н.-д. та проект. ін-т землеустрою". — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичні основи автоматизації проектування землеустрою, оцінки його еколого-економічної ефективності, сформовано відповідну модель. Запропоновано автоматизовану комплексну програму "Земпро", розроблено механізм її використання та управління. Наведено оцінку екологічного стану території Дніпропетровської області, рівня економічного розвитку новостворених агроформувань, стану їх землеустрою. Досліджено екологічну й економічну ефективність використання нового програмного комплексу, визначено напрями розвитку автоматизації проектування землеустрою.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net