Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Экономические науки
Демография, экономика труда, социальная экономика и политика

Содержание текущего раздела:
Вдосконалення економічних механізмів організації безпечної життєдіяльності населення і відтворення здоров'я людей рекреаційними засобами (на прикладі Тернопільської області) 1998

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Н.Б. Кирич; Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: В дисертації розглядаються актуальні проблеми вдосконалення економічних механізмів та системи взаємозв'язків раціонального природокористування з безпечною життєдіяльністю населення і зміцнення на цій основі стану здоров'я людей.

Використання трудових ресурсів промислового регіону 2004

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Н.А. Табачкова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: За результатами дослідження запропоновано комплексний територіально-галузевий підхід до вирішення питань зайнятості та забезпечення раціонального міжгалузевого розподілу трудових ресурсів у промисловому регіоні. Розроблено метод пріоритетного інвестування з метою підвищення сукупної зайнятості у промисловому регіоні. Обгрунтовано доцільність розробки перспективних регіональних програм зайнятості населення на більш тривалий, ніж один рік, термін. Наведено методику розробки прогнозних балансів трудових ресурсів як основи для формування зазначених програм.

Використання трудових ресурсів у тваринництві 1999

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / М.Б. Махсма; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: В дисертації досліджені теоретичні і методичні аспекти використання трудових ресурсів у тваринництві на прикладі аграрних підприємств Донецької області. Показана кількісна і якісна оцінка трудових ресурсів галузі, визначений рівень забезпечення аграрних підприємств суспільного сектора ресурсами живої праці, розроблений прогноз забезпеченості аграрних підприємств області працівниками тваринництва. Окреслені основні напрями поліпшення використання трудових ресурсів, зайнятих у тваринництві.

Використання трудового потенціалу в умовах структурної перебудови економіки (на матеріалах міста Ужгорода) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / С.В. Сембер; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретико-методологічні підходи щодо ефективного використання локального трудового потенціалу за умов ринкових економічних трансформаційних процесів. Поглиблено зміст категорій "локальний трудовий потенціал", "трудовий потенціал обласного центру", "соціально-трудовий потенціал". На матеріалах економічного функціонування Ужгорода проаналізовано ефективність використання праці, а також з'ясовано основні тенденції у сфері зайнятості, ситуацію на ринку праці та стан безробіття. Досліджено вплив локальних факторів на трудозайнятість. Обгрунтовано перспективні напрямки зайнятості населення за умов реструктуризації територіального господарства.

Вплив соціально-економічних перетворень на рівень життя населення В'єтнаму 2000

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Чинь Суан Хьєу; НАН України. Ін-т економіки. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено сутність і зміст категорії "рівень життя" та принципи адекватної його оцінки з урахуванням специфіки соціально-економічних умов і механізмів формування рівня життя населення В'єтнаму. З залученням надбань світового досвіду розроблено комплексну систему соціальних та економічних показників, необхідних для своєчасного й адекватного реагування на зміни в соціальному становищі, рівнях доходів і реальному споживанні населення. Обгрунтовано доцільність використання в соціально-економічній практиці В'єтнаму індикаторів і нормативів життєвого рівня населення, спрямованих на виявлення соціальних груп, що знаходяться за межею бідності, та формування комплексу заходів державної політики в сфері соціального забезпечення, праці, зарплати та зайнятості населення.

Відтворення людського потенціалу в умовах трансформації регіональних соціально-економічних систем 2006

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / С.М. Задорожна; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Поглиблено теоретико-методологічні засади та розроблено практичні рекомендації щодо розширеного відтворення людського потенціалу за умов трансформації регіональних соціально-економічних систем. На піставі ретроспективної оцінки теоретичних поглядів і підходів уточнено зміст категорії "людський потенціал", виявлено чинники, що впливають на його відтворення, здійснено їх класифікацію та запропоновано методичні підходи щодо оцінки та дослідження даного процесу. Обгрунтовано методологічні засади мотиваційного механізму відтворення людського потенціалу у період сучасного етапу трансформаційних перетворень. Запропоновано концепцію функціонування моделі регулювання відтворення людського потенціалу. Визначено складові інституційних засад механізму використання людського потенціалу. Запропоновано напрямки його регулювання на підставі збалансування попиту та пропозиції на ринку праці, а також реформування оплати праці та мотивації трудової діяльності. Розширено зміст складових елементів механізму мотивації ефективного відтворення людського потенціалу.

Відтворення робочої сили: регіональний аспект (На прикладі Кіровоградської області України) 1998

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / О.Ф. Златопольський; Кіровоградський ін-т сільськогосподарського машинобудування. — Кіровоград, 1998.

Аннотация:

Гендерні аспекти соціально-економічної політики в Україні 2004

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Г.В. Герасименко; НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретико-методологічні засади комплексного аналізу гендерних проблем у соціально-економічній сфері. Запропоновано нові методологічні підходи щодо концепції гендерної рівності, методику оцінки різних аспектів гендерних проблем у суспільному житті. Проведено гендерну експертизу трудового та соціального законодавства в Україні, проаналізовано державний механізм підтримки гендерної рівності, встановлено шляхи його удосконалення. Визначено основні гендерні проблеми у сфері державного управління, на ринку праці та в економічному становищі населення, здійснено міжрегіональні порівняння гендерних диспропорцій у країні. Обгрунтовано пріоритети державної соціальної політики, спрямованої на забезпечення гендерної рівості, запропоновано шляхи та механізми їх реалізації.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net