Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Экономические науки
Размещение продуктивных сил и региональная экономика

Содержание текущего раздела:
Антимонопольний контроль за концентрацією господарських структур на рівні регіону 2002

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / О.В. Грицай; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Наведено пропозиції щодо підвищення ефективності антимонопольного контролю за недопущенням обмеження конкуренції та монополізації регіонального ринку в процесі концентрації господарських структур. Висвітлено світовий досвід державного регулювання структурних трансформацій у регіональній економіці. Проаналізовано вплив концентрації господарських структур на розвиток регіональної економіки. Подано перелік підстав для заборони концентрації підприємців. Розроблено методику аналізу наслідків економічної концентрації, яка допомогає встановити, коли угоди із злиття компаній можуть нанести шкоду конкуренції. Запропоновано критерії, за якими можливо оцінити, чи призведе конкретне злиття до суттєвого обмеження конкуренції.

Державне регулювання агропромислового комплексу регіону 2001

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / О.В. Булатова; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано особливості державного регулювання агропромислового комплексу (АПК) регіону за умов трансформації аграрних відносин, тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва. Обгрунтовано необхідність формування концепції аграрної політики нового типу. Розглянуто особливості розвитку АПК регіону в перехідний період, чинники та наслідки аграрної кризи в Україні. Встановлено вплив окремих важелів державного регулювання, тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва, споживання окремих видів продукції. Висвітлено можливості розвитку АПК. Визначено основні системоутворювальні елементи аграрного потенціалу регіону. Розроблено пропозиції щодо удосконалення інвестиційної політики в АПК регіону. Визначено пріоритетні напрями іноземного інвестування, шляхи покращання матеріально-технічної бази АПК. Досліджено основні концепції державного регулювання АПК. Обгрунтовано необхідність застосування концепції паритету віддачі ресурсів. Запропоновано економетричну модель визначення оптимальної концентрації сільськогосподарського виробництва.

Діагностика забезпечення економічної безпеки держави на регіональному рівні 2005

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Н.С. Вавдіюк; Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено теоретичні та прикладні дослідження засад діагностики та формування механізму забезпечення економічної безпеки регіону. Запропоновано методологічні підходи до діагностики та з'ясовано порогові значення її показників. Визначено механізм забезпечення економічної безпеки держави на регіональному рівні, а саме - методику формування та вибору стратегії забезпечення економічної безпеки регіону. Сформовано теоретико-практичні рекомендації щодо вибору інструментів реалізації даної стратегії. Визначено напрями удосконалення нормативно-правового та законодавчого забезпечення економічної безпеки регіону.

Еколого-економічні засади розвитку прикордонних регіонів України та Угорщини 2003

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Д. Філеп; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено еколого-економічні особливості розвитку прикордонних регіонів України (Закарпаття) та Угорщини (Саболч-Сатмар-Берег область). Відзначено стратегічну роль геополітичного фактора в розширені транскордонного співробітництва даних прикордонних регіонів. Розглянуто шляхи імплантації досвіду Європейского Союзу в практику реалізації регіональної політики України та Угорщини в сфері транскордонного співробітництва. Запропоновано форми і методи активізації співпраці прикордонних регіонів даних держав. Обгрунтовано пріоритетні напрями активізації співробітництва прикордонних регіонів у сфері екологічної безпеки та освоєння рекреаційного потенціалу територій.

Еколого-економічні основи формування та реалізації регіональної політики сталого розвитку (питання методології та методики) 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.10.01 / З.В. Герасимчук; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2002. — 40 с. — укp.

Аннотация: На системному рівні удосконалено існуючий та розроблено новий понятійно-термінологічний апарат, завдяки чому характеризовано процес та особливості формування регіональної політики сталого розвитку та розкрито поняття концепції сталого розвитку суспільства, сталого розвитку, сталості розвитку, соціально-екологічної стратегії економічного розвитку держави, депресивного та слаборозвиненого регіонів, економічно-, екологічно-, соціально проблемних регіонів, екологічної безпеки як елементів системи сталого розвитку суспільства, країни, людини, навколишнього середовища. Розкрито історичні особливості та визначено наукове підгрунтя формування теорії сталого розвитку суспільства. Розроблено ієрархічну модель сталого (безпечного) суспільного розвитку. Наведено методологію формування системи екологічної безпеки регіону з позиції сталості розвитку, розвинуто методичні підходи до аналізу, оцінки та управління екологічним ризиком реалізації заходів регіональної політики сталого розвитку. Вперше запропоновано підхід до управління регіональним розвитком з позиції сталості розвитку. Обгрунтовано методологічні принципи регіональної політики сталого розвитку, визначено її функції та цільові орієнтири для України. Розроблено концептуальну модель політики сталого розвитку проблемних регіонів та методику комплексної оцінки рівня сталості розвитку регіону на основі індексного методу, з використанням якого проведено рейтингову оцінку регіонів України. Наведено концептуальні засади здійснення трансформаційних пертворень в економіці регіону в перехідний період на засадах сталого розвитку. Запропоновано принципи розміщення факторів виробництва, обрано пріоритети структурної перебудови економіки регіонів та етапи перетворень. Зазначено механізм залучення інвестиційних ресурсів для структурної перебудови економіки регіону. Розкрито зміст і роль регіональної програми сталого розвитку, сформульовано її мету, вперше запропоновано методику формування та реалізації цільових комплексних програм сталого розвитку регіону, згідно з якою пропонується з'ясовувати пріоритети цілей програм.

Еколого-економічні проблеми розвитку малих монофункціональних міст України 2004

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / В.В. Мельник; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено суть сталого розвитку малих монофункціональних міст України з урахуванням особливостей перехідної економіки, одночасність економічної та екологічної кризи в нашій державі, обмеженість економічних ресурсів на макро- та мікрорівнях, їх регіональну неоднорідність. Обгрунтовано теоретико-методологічні принципи організаційно-економічного механізму розвитку даних міст. Розроблено рекомендації та пропозиції щодо подальшого економічного та екологонебезпечного їх розвитку на основі реорганізації власнісного статусу щодо засобів виробництва та формування багатоукладної системи господарювання. Запропоновано напрями удосконалення механізму регіонального управління розвитком малих монофункціональних міст, які базуються на результатах комплексного аналізу територіальних особливостей та оцінці соціально-економічної й екологічної ефективності конкретних заходів щодо їх реалізації. Розвинуто концептуальні засади соціально-економічного розвитку досліджених міст України шляхом запровадження ринкових механізмів регулювання та стимулювання виробництва з урахуванням галузевих особливостей та рівня розвитку продуктивних сил. Обгрунтовано принципи формування механізму сталого розвитку монофункціональних міст України у контексті загальнодержавної соціально-економічної політики шляхом імплементації елементів ринкового регулювання в систему управління їх діяльністю.

Економіко- екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Полісся 1998

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Д.В. Клиновий; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. — К., 1998.

Аннотация:

Економіко- організаційний механізм створення громадсько- державної системи підтримки підприємництва в Україні 1998

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Ю.А. Авксентьєв; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. — К., 1998.

Аннотация:


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net