Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Философские науки
Украиноведение

Содержание текущего раздела:
Архаїчні елементи культури козацтва в контексті українознавства 1999

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Ю.С. Фігурний; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т українознав. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглядається сукупність архаїчних елементів в культурному комплексі українського козацтва, як складової і невід'ємної частини індоєвропейської мілітарної традиції. Для цього залучається велика міждисциплінарна джерельна база; проводиться комплексне дослідження глибоких коренів визначальних елементів козацького культурного комплексу (культи коня та шаблі, козаки-характерники, кобзарі - співці лицарської слави, червоний колір, джури-молодики, зв'язок битви з бенкетом, особливе ставлення козака до жінки тощо); виділяються тюркські впливи в традиційній козацькій культурі; вивчаються паралелі між культурою козацтва та пізнього середньовічного лицарства Західної Європи; аналізуються етапи формування індоєвропейської військової традиції і українського козацтва як її складової частини. Робиться висновок, що досліджуючи культуру українського козацтва, ми виявляємо значну кількість архаїчних елементів загальноіндоєвропейської культурної традиції. Вони мають численні паралелі з культурою середньовічного європейського лицарства і сягають прадавньої глибини індоєвропейської мілітарної традиції.

Бароко та народний стиль у формуванні слобожанської ментальності 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.12 / О.В. Титар; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 16 с. — укp.

Аннотация: Здійснено філософський аналіз концепту слобожанської ментальності, формування та проявів феномену слобожанської ідентичності. Проведено порівняльний аналіз теоретичних підходів щодо ментальності. Досліджено дану ментальність через соціокультурні та мистецькі репрезентації в церковному будівництві та філософській думці. Установлено два типи таких репрезентацій у слобожанській ментальності, що характеризуються через уведення поняття стилю, а саме: бароко та народний стиль. Зазначено, що стиль інтерпретується як специфічна структурно-семіотична модель. У аспекті локальної ідентичності та стилю проаналізовано репрезентації слобожанської ментальності у візуальному та вербальних аспектах. Доведено, що гетьмансько-державний стиль (бароко) виступає як динамізуючий фактор національного буття, а народний стиль - як гармонізуючий у просторово-часовій локалізації на Слобожанщині XVII - XVIII ст. Показано, що оскільки опозиція бароко - народний стиль, то він виступає аналогом відомих культурологічних дихотомій на позначення динаміки - стабільності, а слобожанська культура завдяки відкритості, діалогізованості та толерантності свого дискурсу належить до таласократичного типу культури.

Вплив громадсько-політичної та літературної діяльності Уласа Самчука на розвиток української національної свідомості (1920-і - 1990-і роки) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / А.А. Жив'юк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено проблеми формування та еволюції суспільно-політичних поглядів У.Самчука, що відобразили еволюцію суспільно-політичних поглядів української політичної еміграції між- і повоєнного періодів. Розглянуто сформульовану ним концепцію "синтези", яка стала ідейною складовою державницького чину української діаспори у ХХ ст. Проаналізовано громадсько-політичну діяльність У.Самчука, включно з періодом захоплення ідеологією українського націоналізму, спробами практичного втілення у політичній площині її засадничих постулатів, переходом до демократичного табору з толеруванням різних ідеологічних і політичних платформ. Розкрито специфіку громадсько-політичної діяльності У.Самчука, її вплив на становлення і розвиток української національної свідомості опосередковано через літературну творчість. На підставі аналізу джерел, що стосуються громадсько-політичної діяльності У.Самчука, спростовано заідеологізовану оцінку його літературної і громадсько-політичної діяльності, в тому числі звинувачення в колабораціонізмі під час Другої світової війни.

Вплив кобзарства на формування національної самосвідомості українців 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.12 / Т.Є. Мартинова; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена філософському осмисленню кобзарства як соціокультурного явища. Аналізуються основні риси кобзарства та кобзарської творчості як історико-культурного феномену, визначається вплив кобзарства на формування світоглядного менталітету українців, окреслюється його місце серед європейських та вітчизняних типів культури. Аналізуючи кобзарство, автор доводить, що воно є не тільки частиною фольклорної спадщини українського народу, але й займає особливе місце у структурі суспільної свідомості, виступаючи оригінальною формою узагальнення життєвого досвіду українців, яка на сучасному етапі державотворення є важливим чинником відродження духовності та культури України.

Громадська, культурно-просвітницька і наукова діяльність Володимира Щербини (1850 - 1936) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Т.М. Тороповська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: На підставі вивчення архівних документів, переважну кількість з яких вперше залучено до наукового обігу, відтворено біографію відомого українського історика, архівіста, джерелознавця, члена-кореспондента ВУАН з 1924 р. В. Щербини (1850 - 1936). Висвітлено наукову, організаційну, педагогічну, громадську та культурно-просвітницьку діяльність вченого та визначено його місце і роль у громадському житті України і розвитку національної історичної науки. На підставі дослідження творчої спадщини В.Щербини складено найповнішу бібліографію ученого (понад 100 праць). Відзначено провідну роль дослідника у формуванні нового науково-академічного напрямку в ВУАН - києвознавства. Досліджено участь В.Щербини у роботі Науково-дослідної кафедри історії України, Комісії історії Києва та Правобережної України. Документально встановлено зв'язки ученого з відомими вітчизняними діячами (В.Антоновичем, М.Драгомановим, Я.Шульгиним, В.Науменком, О.Левицьким, М.Грушевьским).

Денаціоналізація системи відносин сім'ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті - початок 30-х років XX століття) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Т.Д. Антонюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано вплив радянізації шкільництва на взаємини сім'ї та школи 1920 - 1930-х рр., а також на уніфікацію та денаціоналізацію освітньо-виховного процесу. До наукового обігу введено значну кількість неопублікованих малодосліджених матеріалів, які на тлі загальних тенденцій розвитку висвітлюють стосунки сім'ї та школи даного періоду. З використанням сучасних наукових методик висвітлено концепції основних ідеологів становлення радянської системи освіти. Здійснено порівняльно-історичний аналіз концепцій українського шкільництва часів Української революції та більшовицько-радянських, що були втілені в практику. Висвітлено характер протистояння, спричиненого трьома основними підходами до розвитку шкільництва у даний період, що передбачали: розвиток українського шкільництва на засадах національно-демократичних, закладених у проектах нової української школи періоду Української революції; формування української радянської школи за проектами українських радянських діячів, керівників Наркомосу УСРР, які певною мірою намагалися поєднати національні та інтернаціональні чинники; будівництво українського шкільництва за російськими радянськими зразками, з подальшою трансформацією в суто радянські. Висвітлено роль тотальної радянізації українського суспільства щодо розвитку шкільництва, що призвело до повної уніфікації системи освіти в межах СРСР та денаціоналізації шкільництва. Доведено, що теорія та практика стосунків сім'ї та школи мала негативні наслідки для подальшого розвитку шкільництва в Україні й формуванні світогляду дитини.

Діяльність Семена Жука у національно-визвольному русі українського народу на Волині у міжвоєнний період XX ст. 2005

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / І.Б. Скакальська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено наукову біографію відомого діяча С.Жука. Показано його роль у національно-визвольному русі українського народу на Волині у міжвоєнний період XX ст. На підставі широкого кола джерел визначено фактори, які вплинули на формування поглядів С.Жука. Висвітлено його партійну, парламентську, кооперативну та просвітницьку діяльність, а також проаналізовано публіцистичну спадщину. Показано, що діяльність С.Жука була спрямована на захист національних інтересів, демократичних прав і свобод українців. Основні етапи його життєвого шляху розкрито на тлі суспільно-політичних подій на Волині у зазначений період.

Діяльність земських установ Полтавської губернії з розгортання традиційних українських промислів у період з 1864 по 1914 роки 2002

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Т.І. Малєєва; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вперше залучено до наукового обігу широке коло виявлених фондових джерел Центрального державного історичного архіву України, Державного архіву Полтавської області, Інституту рукописів національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. Детально переглянуто періодичну пресу, що видавалась у Полтавській губернії в період 1864 - 1914 рр. та узагальнено дані земських періодичних видань. Обгрунтовано основну періодизацію урядової та земської діяльності, спрямованої на вдосконалення та розвиток кустарної промисловості, досліджено еволюцію понятійного апарату кустарництва. Розкрито напрямки діяльності земських установ Полтавської губернії у сфері кустарної промисловості. Визначено форми та методи пропагування та популяризації кустарної промисловості у практиці земств. Виокремлено основні характерні особливості кустарної промисловості Полтавської губернії.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net