Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Литературоведение

Содержание текущего раздела:
"Аліна й Костомаров" та "Романи Куліша" В.Петрова в контексті українського культурного життя 20-х років XX століття 2003

Источник: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01 / В.І. Зубань; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано твори "Аліна й Костомаров" та "Романи Куліша" з урахуванням інших текстів, що у 1920-х рр. в ситуації обговорення національної перспективи набули нових метажанрових ознак й утворили своєрідний інтелектуальний дискурс. Приділено особливу увагу ідейному аспекту створених В.Петровим образів Костомарова та Куліша з огляду на їх роль у процесі переоцінювання національного минулого та формування образу нової української дійсності. З'ясовано характер жанру творів "Аліна й Костомаров" та "Романи Куліша" шляхом їх зіставлення з інтелектуальними романами М.Хвильового, В.Підмогильного та М.Могилянського. Висвітлено основні прийоми трансформації біографічного матеріалу, використані автором для змалювання діячів національної історії в їх приватних проекціях. Окремо досліджено інтертекстуальні особливості цих творів.

"Ключ розуміння" Іоаникія Галятовського як явище риторичної культури бароко 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т.Л. Левченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано моделі генерування тексту, представлені у гомілетиці Іоанікія Галятовського, а також використаних ним під час написання проповідей "Ключа розуміння". Представлено генезис теорії топіки, відтвореної Іоаникієм Галятовським в актуальній для риторичної культури бароко у цицеронівській інтерпретації. Досліджено виведені у "Ключі розуміння" способи компілювання топів, які запозичувались зі Святого Письма, лексикографічних пам'яток, збірок компілятивного характеру, авторитетних ораторських творів тощо. Сакральні тексти охарактеризовано як основне джерело топічного матеріалу, що подавався у вигляді імітації, переказу, екзегези та цитування.

"Мала" проза Ореста Авдиковича і розвиток західноукраїнської новелістики 90-х років XIX століття - 1900-х років 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т.В. Лопушан; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено малу прозу Ореста Авдиковича як складову естетико-філософської еволюції західноукраїнської новелістики 90-х рр. XIX - 1900-х рр. XX століття. На рівні мікроаналізу досліджено проблематику та жанрово-стильову специфіку творчого доробку белетриста. Простежено вплив "старої" та "нової" генерації українського письменства на становлення творчого обличчя митця. Творчість письменника проаналізовано з позицій осмислення її належності до періоду передмодернізму та модернізму. Розкрито новаторство митця, наголошено на домінуванні екзистенціальної проблематики у його белетристиці. Досліджено жанрову своєрідність прози письменника, її зумовленість явищами психологізації, ліризації епіки, підвищення питомої ваги фрагментарних форм у загальному потоці літератури цієї доби. На основі різнобічного аналітико-синтетичного дослідження зроблено висновки про оригінальність індивідуальної стильової манери О.Авдиковича.

"Національний міф" та його трансформація в українській еміграційній поезії (на прикладі "празької школи") 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.В. Кривчикова; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто творчість представників празької школи з погляду творення ними нового "національного міфу", якому властиві еволюційні процеси, від активного пошуку національної ідентичності, міфологізації історії та етноландшафту, від створення міфу про власну націю до розкладу основних мотивів, деструкції, психологічної виснаженості, від національного месіанізму до етико-антропологічної домінанти. З використанням даного підходу віднайдено спільні мотиви й загальні тенденції творчості, які були об'єднуючим фактором поезії празької школи. Зроблено спробу комплексно проаналізувати світогляд і стилістику, витоки націоналізму та шляхів оновлення літератури. Виявлено закономірності розвитку національної літератури поза межами країни.

"Пригоди молодого лицаря. Роман з козацьких часів" Спиридона Черкасенка (типологія жанру, специфіка образної системи і способи її художньої реалізації) 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С.І. Дяченко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто окремі теоретичні питання історичного та пригодницького романів. Визначено вплив міфопоетичної свідомості, неусвідомленого відтворення міфологічних структур у романі. На основі дослідження жанрових, композиційних та хронотопних особливостей роману "Пригоди молодого лицаря" зроблено спробу осягнути внутрішню організацію його художньої структури, для якої характерні ознаки словесної та сюжетної гнучкості. За допомогою портрета - одного з найважливіших засобів художнього вислову - досліджено й проаналізовано образну систему роману "Пригоди молодого лицаря". Розкрито майстерність психологічного аналізу в ньому, визначено художню своєрідність авторського письма. Досліджено взаємозв'язок та особливості жанрового різновиду та поетичності мови роману. Встановлено, що "Пригоди молодого лицаря. Роман з козацьких часів" - історико-пригодницький роман з гармонійним поєднанням різних стильових ознак художнього письма, всебічним розкриттям характерів і психологічних станів.

"Романтика вітаїзму" (активний романтизм) в українській прозі першої половини XX століття 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / З.В. Савченко; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено дослідженню процесу становлення та розвитку стилю "романтика вітаїзму" (активний романтизм) в українській прозі 20-30-x років та в еміграційній літературі 40-x років XX століття. Згідно з позицією автора, означений процес умовно диференціюється на чотири періоди: 1) становлення "романтики вітаїзму"; 2) активний романтизм періоду зрілості; 3) періоду занепаду активного романтизму; 4) активний романтизм "другої хвилі". Запропонований підхід підтверджено конкретним текстуальним аналізом з урахуванням стильових домінант кожного з означених періодів, впливу на функціонування стилю літературного середовища та виявів вітаїстичної концепції у творчості окремих письменників.

"Слово о полку Ігоревім" і Новгород-Сіверщина 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С.С. Воїнов; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано історичні зв'язки літопису "Слово о полку Ігоревім" з Новгород-Сіверщиною, літературні та культурні традиції регіону, мову видатної літературної пам'ятки. Уперше досліджено топонімічні паралелі до лексики "Слова о полку Ігоревім", що існують в даному регіоні. Виконано цілісний історіографічний аналіз перекладів, переспівів, досліджень, літературних ремінісценцій "Слова", створених літераторами Новгород-Сіверщини. На підставі аналізу характерних особливостей мови регіону та існуючих на її території топонімів зроблено висновок про новгород-сіверське походження "Слова о полку Ігоревім" і його автора, про значний внесок літераторів до вивчення та популяризації даної пам'ятки.

"Твори" Івана Дніпровського як цикли імпресіоністичної прози 2000

Источник: Автореф. дис.. канд. філол. наук: 10.01.01 / В.М. Явтушенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано видання "Твори" Ш.Дніпровського в 3-х томах. Визначено місце письменника в історії української літератури 1920-х рр. Особливу увагу приділено стильовій домінанті творів автора, доведено, що він є одним з найбільш послідовних представників українського імпресіонізму на завершальному етапі розвитку даного стилю в українській літературі. Кожен том "Творів" розглянуто як певну художню цілісність, цикл, описано стильову належність творів кожного циклу й основні циклотворчі мотиви. Том перший "Творів" кваліфіковано як психологічний імпресіонізм, том другий - реалістичний і том третій - натуралістичний.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net