Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Русская литература

Содержание текущего раздела:
"Дума про Опанаса" Е.Г.Багрицького: ідейно-образна структура 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Л.М. Сахновська; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено монографічне дослідження поеми та лібрето опери "Дума про Опанаса". Розглянуто творчість Е. Багрицького в широкому літературному контексті. Висвітлено історію створення поеми та лібрето, проаналізовано їх сюжетно-образну структуру, розкрито особливості мови та стилю. Визначено причини, які викликали зміну у світовідчутті поета та відображені у поемі. Обговорено авторську інтерпретацію вчинків героїв, висвітлення конкретно-історичних подій. Розглянуто лібрето опери як самодостатній твір для літературного аналізу. Виявлено відмінності його драматургії, стилеутворювальні джерела, прийоми, використані поетом під час розкриття характерів. Досліджено тему України у поемі "Дума про Опанаса".

"Життя Арсеньєва" І.О.Буніна і традиції автобіографічної оповіді в російській літературі 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Н.В. Яблоновська; Дніпропетровський держ. ун-т. — Д., 1999.

Аннотация:

"Забута" проза В.В.Вересаєва 20 - 30-х років XX століття (романи "В тупике", "Сестры") 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / О.Л. Безкоровайна; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано художні твори В.В.Вересаєва післяреволюційного періоду. Досліджено місце романів "В тупике" та "Сестры" у художній спадщині письменника в контексті ранньої радянської прози про революцію, громадянську війну та епоху індустріалізації. Розкрито ідейно-художню своєрідність даних творів, визначено внесок митця у вирішення традиційної для літератури теми долі російської інтелігенції. Описано особливості поетики романів у співвідношенні з процесами оновлення реалізму в літературі початку ХХ ст., зроблено висновок про творчий метод В.В.Вересаєва.

"Итальянские новеллы" та повість "Микеланджело" Д.С.Мережковського: стилізація, міфопоетика, інтертекст 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / І.В. Вальченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 17 с. — укp.

Аннотация: Здійснено всебічний аналіз поетики та жанрових особливостей "Итальянских новелл" та повісті "Микеланджело". Доведено, що важливу роль в цих творах Д.Мережковського відіграють символи, інтертекст та міфопоетика. Показано, що його новели стилізовані під новелістику італійського Ренесансу та утворюють цикл, а повість є "новим міфом" про Художника - Творця. Дані твори розглянуто в широкому контексті творчого доробку письменника періоду межі століть (трилогії "Христос и Антихрист", "Вечные спутники", "Л.Толстой и Ф.Достоевский"), його творів емігрантського періоду ("Данте") та літератури російського символізму та постсимволізму. Висвітлено тісний зв'язок "Итальянских новел" та повісті-міфу "Микеланджело" з загальними релігійно-філософськими та художньо-естетичними концепціями Д.Мережковського. Доведено, що ці твори є важливою частиною єдиного "тексту" автора. З'ясовано, що мала проза та повість митця своєрідно відобразили загальні тенденції розвитку літератури "срібного століття": процес оновлення історично сформованих жанрів новели та повісті за рахунок стилізації, інтертексту, міфопоетики та широкого використання образів-символів, що дозволило уточнити внесок письменника-символіста в розвиток модерністської літератури.

"Котик Летаев" та "Крещеный китаец" А.Бєлого в контексті російської художньої автобіографічної прози першої третини ХХ століття 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Д.І. Бережна; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено всебічний аналіз творів А.Бєлого "Котик Летаев" і "Крещеный китаец" у контексті його пізньої творчості та художньої автобіографічної прози постсимволізму. Обгрунтовано належність цих творів до жанру автобіографічного роману. Установлено, що найважливішими художніми принципами у пізній прозі символіста є пов'язані між собою принципи інтертекстуальності та контрапункту. Доведено, що проза, поезія, філософсько-теоретичні і навіть епістолярні твори А.Бєлого є тісно зв'язаними елементами гіпертексту, цілісної динамічної системи з єдиним комплексом тем і мотивів. Зазначено, що "Котик Летаев" і "Крещеный китаец", а також інші твори письменника ("Глоссолалия", "Записки чудака", "История развития самосознающей души") є відображенням однієї теми - історії розвитку душі, що символізує загальний духовний шлях людства. Цей новий принцип історичної свідомості, що базується на антропософських уявленнях А.Бєлого, а також на концепції "Феноменології духу" Г.Гегеля, стала основою специфічної модифікації модерністської художньої автобіографії. Художню автобіографію визначено як достовірний історичний документ, тому що автобіографічний текст письменника є його власною інтерпретацією історії, історичні факти заміщуються художніми. На підставі аналізу романів виявлено кілька нових літературних зв'язків (з творчістю Ф.І.Тютчева, М.В.Гоголя), розширено уявлення про світосприйняття та творчий метод письменника. Показано, що у творчості А.Бєлого поєднуються елементи досить несхожих культурних парадигм - модернізму та авангарду. Запропоновано висновок, що такі творчі знахідки А.Бєлого, як принцип створення гіпертексту за допомогою повторів і лейтмотивів, а також утворення автобіографії-міфу і певною мірою і деміфологізація, вплинули на прозу постсимволістів, зокрема, Б.Пастернака і Д.Хармса.

"Кримський цикл" творів І.О.Буніна: проблематика, тематика, поетика 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / М.П. Білик; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше в літературознавстві розкрито значення "кримського" періоду життя та творчості І.О.Буніна. Доведено, що цей період не локалізований у часі, а має "наскрізний" характер і визначає певний напрямок ідейно-естетичних шукань письменника. Розроблено нові підходи до "кримського" тексту в спадщині автора. Висвітлено твори незібраного "кримського циклу" як цілісність, що дозволило проаналізувати їх за урахування еволюції художника та взаємозв'язків між різними компонентами. Висвітлено думку про те, що даний цикл сформовано довколо багатогранного образу Криму, який став своєрідною художньою моделлю світу, зумовленою його особистою філософсько-естетичною концепцією.

"Червоне колесо" О.І.Солженіцина в контексті розвитку російської літератури ХХ століття 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.02 / Т.В. Клеофастова; НАН України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2002. — 34 с. — укp.

Аннотация: Досліджено найвизначніший твір рубежу тисячоліть - десятитомну епопею лауреата Нобелівської премії О.Солженіцина "Червоне Колесо". Висвітлено витоки метаісторичних процесів, які відбуваються в спільноті східнослов'янських народів у ХХ ст., розкрито надзавдання роману-епопеї - формування морально-етичного імперативу людської спільноти у третьому тисячолітті з урахуванням трагічного історичного досвіду Росії. Осмислено новаторський характер "Червоного Колеса", ідентифіковано та термінологічно визначено специфічний літературний феномен - новий вид історичного роману - історико-дослідницький роман-епопея, який синтезує в собі ознаки наукового дослідження та художнього твору, що уперше з'явився наприкінці ХХ ст. в творчості прозаїка. Визначено своєрідність його архітектоніки, генотипні та фенотипні особливості. Розглянуто загальні закономірності художньо-історичної адекватності морально-філософської проблематики в творчості Л.Толстого, Ф.Достоєвського, О.Солженіцина. Здійснено аналіз художнього відображення соціально-політичного феномену революції - від "Бісів" Ф.Достоєвського до "Червоного Колеса" О.Солженіцина. Висвітлено морально-духовні аспекти проблеми коеволюції Людини та Природи в творчості письменника, проаналізовано особливості сприйняття їм історичного процесу як метафізичної реальності. Розглянуто розвиток теорії соціальних міфів О.Лосєва та К.Хюбнера в художньо-образній структурі "Червоного Колеса": особливості десакралізації та деміфологізації.

"Щоденник письменника" Ф.М.Достоєвського в його художньому світі: пошуки пророчого слова 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Л.М. Остапенко; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена дослідженню "Щоденника письменника" Ф.М. Достоєвського як важливого факту "творчої поведінки" автора. Матеріали "Щоденника" розглядаються з точки зору формування літератури з переважаючим значенням "ігрового" слова. Розкривається динаміка трансформацій одного із проявів ігрового первня в "Щоденнику" - "авторської маски" . Визначення особливостей функціонування "ігрового" слова в "Щоденнику" викриває напрям естетичних експериментів Достоєвського у створенні нового розуміння "художнього" і функціональної ролі літератури. Аналіз присутніх у тексті "пророчих" інтенцій автора підтверджує особливе значення "Щоденника письменника" як реалізації "надзавдання" творчості Ф.М. Достоєвського.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net