Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Литература славянских народов

Содержание текущего раздела:
Неореалістична проза в сербській літературі 60-70-х років ХХ століття 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.03 / М.Б. Василишин; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Виявлено та розкрито особливості феномену неореалізму у сербській літературі 1960 - 1970-х рр. на підставі аналізу художніх пошуків та світоглядної позиції його визначних представників - В.Стевановича, Ж.Павловича, М.Йосича Вишнича, Д.Михаїловича, М.Савича. Висвітлено діалектику розвитку сербської літератури, зміни, які в ній відбувалися протягом останніх десятиріч минулого століття. Проведено паралелі між сербським та італійським неореалізмом, творчість сербських неореалістів включено в контекст тогочасної югославської прози, що уможливило комплексний розгляд даного літературного феномену. Наведено теоретичні та літературно-історичні висновки щодо становлення та розвитку неореалізму як явища світової культури.

Польська літературна критика раннього модернізму 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.03 / С.М. Яковенко; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено естетико-філософські основи та головні структурні особливості польської літературної критики раннього модернізму, встановлено сутність типологічних збігів та інтертекстуальних зв'язків її зі світовою та українською естетикою на синхронічному зрізі, у ретроспективному та проспективному аспектах. Досліджено методи інтерпретації творів і поетику літературно-критичних текстів. Особливу увагу приділено переосмисленню сутності впливу на творчість представників раннього модернізму, зокрема, на С.Бжозовського, філософії Ф.Ніцше та К.Маркса. Розглянуто психоаналітичні теорії та концепції мови літературного твору, досліджено відношення спадкоємності та типології між ранньомодерністською естетикою, романтизмом і гуманістикою XX ст.

Проза Богуміла Грабала в контексті "празької іронії" 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.03 / Ю.І. Федець; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Вперше в українській славістиці проведено систематизоване дослідження художніх текстів сучасного чеського письменника Б.Грабала (1914 - 1997 рр.), лауреата багатьох європейських літературних премій. Визначено художні риси й типологічні особливості прози митця як цілісної динамічної системи у контексті розвитку явища "празької іронії" в чеській літературі. Розглянуто деякі теоретичні проблеми сучасного літературознавства, зокрема маргінальності автора й героя та досліджено явище автобіографізму у контексті "літератури пограниччя". Наведено оригінальну класифікацію особливого типу оповіді письменника - "господської балаканини". Проаналізовано різновиди мовної гри та визначено основні принципи організації художніх текстів. На прикладі дослідження прози Б.Грабала здійснено спробу розширити поняття "празької іронії" щодо динаміки стилів, рис постмодерного мистецтва у контексті посткультурної кризи сучасної епохи та розглянути сучасну чеську літературу в аспекті її типологічного наближення до художніх явищ інших європейських літератур.

Проза Вацлава Гонсьоровського: генеза і структура історичного дискурсу 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.03 / О.О. Янішевський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т філології. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено генезу, структуру та динаміку історичного дискурсу прози польського письменника В.Гонсьоровського (1869 - 1939 рр.) Розглянуто тематичну та жанрову специфіку історичних і публіцистичних творів письменника у широкому літературному контексті, а саме: польському, загальнослов'янському, західноєвропейському. Вивчено їх ідейно-естетичне наповнення, зокрема, типологію, сюжетні лінії, архетипи, образні ряди та художні особливості. Здійснено експлікацію індивідуальних рис творчої манери письменника, використання ним літературних прийомів. Розкрито самобутність духовного розвитку особистості В.Гонсьоровського, репрезентовано його світоглядні концепції й оцінки певних подій історії Польщі. Зроблено спробу "імплантації" рецепції прози В.Гонсоровського у тканину сучасних славістичних досліджень в Україні, а також до загального масиву інформації щодо польського письменства межі XIX - XX ст.

Проза Ярослава Івашкевича міжвоєнного періоду: топіка і функціональність польсько-українського пограниччя 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.03 / О.М. Сухомлинов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто біографічні передумови та еволюцію образу пограниччя в прозі Я.Івашкевича міжвоєнного періоду в контексті теоретичної та культурно-історичної проблематики Кресів. Простежено відмінності у сприйнятті пограниччя як безпосередньої реальності в "київський" та як предмета спогаду про "малу вітчизну" в пізніші періоди. Висвітлено питання поетики, часопростору та ідейно-естетичну проблематику таких творів, як "Утеча до Багдада", "Осіння учта", "Зенобія. Пальмура", "Місяць сходить", "Червоні щити", "Італійські оповідання". Зазначено, що в даних художніх творах пограниччя постає як унікальний сакралізований топос, територія мирного співіснування різних культурних традицій, ідеалізований осередок середземноморсько-європейської цивілізації, від природи наділений вітальною діонісійською енергетикою.

Південнослов'янська народна поезія (сербська, хорватська, болгарська) в українській літературній інтерпретації середини ХІХ - ХХ ст. 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.03 / М.Ю. Карацуба; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто актуальні проблеми слов'янської фольклорно-літературної взаємодії, її традиції, сучасне звучання, перспективи на майбутнє. Народна поезія південних слов'ян (сербів, хорватів, болгар) трактується у плані вивчення її жанрової природи та неповторної художньої специфіки, у її зв'язках із українським фольклором і художньою літературою. Йдеться про науково-критичне сприйняття, художні переклади, стилізації, прямі переробки, а також типологічні зіставлення на рівні тематики, стильових і жанрових особливостей, лексики, ритмомелодики. Висвітлено особливості входження південнослов'янського фольклору до творчого процесу видатних українських письменників XIX - XX ст.: Т.Шевченка, Ю.Федьковича, І.Франка, М.Старицького, П.Грабовського, Л.Українки, М.Рильського, П.Тичини, Л.Первомайського в органічному поєднанні їх оригінальної перекладацької діяльності.

Романи Мілана Кундери: проблематика, поетика, наративні стратегії 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.03 / О.П. Палій; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Уперше в українській і зарубіжній славістиці системно досліджено романну творчість Мілана Кундери (1929 р.), всесвітньо відомого чеського письменника-емігранта. Розглянуто художні риси та типологічні особливості його прози як цілісної динамічної системи. Висвітлено екзистенційну проблематику роману, охарактеризовано місце поетики Кундери у загальнокультурологічному контексті, національній і світовій літературній традиції. Визначено поетикальні домінанти творів у аспекті постмодерністського дискурсу. Розкрито інтертекстуальний характер оповіді, особливості оповідної структури роману, ідентифіковано авторські наративні та комунікативні стратегії, виділено ознаки метапрозового дискурсу. Здійснено аналіз структурного рівня оповіді та розкрито архітектоніку текстів, форми та функції авторських наративних стратегій, взаємодію різних суб'єктів оповіді та наративних модусів. За результатами дослідження зроблено висновок щодо поліваріативного характеру поетики романів Кундери, синкретизму поетикальних рис реалізму, модернізму та постмодернізму на всіх рівнях побудови художніх текстів.

Сатиричний дискурс польського літературно-мистецького кабаре (на матеріалі текстів Т.Боя-Желенського, Ю.Тувіма та К.І.Галчинського) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.03 / Т.В. Хайдер; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено художні тексти польських літературно-мистецьких кабаре першої половини ХХ ст. Проаналізовано літературний матеріал як серію оригінальних стилістичних моментів, виокремлюючи елементи поетики, які допомагають визначити спорідненість з національними та європейськими традиціями сатири та гумору, а також приналежність творів до різних парадигматичних структур. Розглянуто елементи національної літературної традиції польської гумористики, висвітлено тенденції подальших жанрових трансформацій. Описано форми та способи вираження іронічної постави стосовно світу, які зазнали трансформаційних та модифікаційних змін у текстах кабаре. Доведено, що європейська традиція літературно-мистецького кабаре перейнята польською культурою у переломний період на зламі ХІХ та ХХ ст., коли наступив розрив (перерваність) національних традицій. Польські модерністи модифікували національну гумористичну традицію, застосувавши елементи художньо-естетичних парадигм народної культури до потреб нових форм художнього вираження початку ХХ ст., заклали підвалини формування специфічного сатиричного дискурсу польського кабаре.


[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net