Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Литература зарубежных стран

Содержание текущего раздела:
"Різдвяні оповіді" Ч.Діккенса у хронотопно-типологічних зв'язках 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Н.В. Шевчук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Виявлено та розкрито постійно діючі закономірності, які є історично та структурно повторюваними з точки зору використання сакрального часу Різдва як однієї з основ творення жанрового різновиду, що задекларовують "Різдвяні оповіді" Ч.Діккенса, підтверджені жанровим контекстом. Досліджено поетику та специфіку жанрової природи "Різдвяних оповідей", відзначено особливості інших різдвяних оповідань Ч.Діккенса та багатьох інших англійських письменників, а також представників американської та слов'янських літератур. Проаналізовано основні жанрові індикатори, зумовлені зверненням до часу Різдва (темпоральна маркованість, просторова заданість, особливості сюжетики та композиції), з наголосом на ролі циклу Ч.Діккенса в історико-літературному ствердженні цих ознак.

"У пошуках утраченого часу" Марселя Пруста як роман про мистецтво та митця: епістемологія та поетика 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Н.М. Горяча; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т філол. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: На основі вивчення філософсько-естетичних переконань М.Пруста, своєрідності його художньої уяви та стилю доведено значущість мистецької тематики в творчості письменника. У цьому контексті та в зіставленні з деякими явищами світової культури проаналізовано текст його роману "У пошуках утраченого часу". Зазначено модерністський ракурс потрактування теми мистецтва та митця в ньому, оригінальність його сюжетобудови, образної системи та архітектоніки. Художнє новаторство роману пояснено підпорядкованістю його складових доведенню тези про превалюючу роль мистецтва в житті людини та пізнанні нею буттєвих сутностей. Розглянуто інтелектуалізм та естетизм письма Пруста, теорію метафори та синтез мистецтв у його романі.

"Фауст" Й.В.Гете і проблема духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі 18 - 19 ст. 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.04 / Б.Б. Шалагінов; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 40 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження "Фауста" Гете з погляду кантіанської філософсько-естетичної парадигми. Розглянуто спорідненість твору з магістральними пошуками в гносеологічній, етичній, естетичній, художній царинах доби. Відзначено, що "містеріальність" "Фауста" виявляється в пориві героя до "нового життя" через подолання принад "емпіричної" моралі, яку втілює Мефістофель. Міфологічний субстрат розкривається як відтворення поетом життя природи в усьому її багатстві, розмаїтості, чудесах і комізмі. Утопію у творі потрактовано як ідею повернення людини до мислимої повноти духовного існування в єдності природи та культури. "Фаустінську" істину пов'язано з проблемою естетичного й етичного самовизначення особистості, її свободи. Для з'ясування жанрово-композиційної, загально-стильової своєрідності введено поняття "містеріального полістилізму". Досліджено специфіку комічного, міфологічну типологію головних персонажів. По-новому пояснено "складні місця" твору.

Англійський конні-кетчерівський памфлет в контексті шахрайської прози XVI ст. 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / К.М. Василина; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Комплексно досліджено конні-кетчерівську модель соціально-побутової памфлетики англійського ренесансу. Вперше конні-кетчерівський памфлет розглянуто у співвіднесенні з обома літературними традиціями (памфлетною та шахрайською), на межі яких він формувався. Визначено соціокультурні чинники, які сприяли появі та популярності памфлетного жанру на теренах англійської літератури, розкрито сутність памфлетного первеня, запропоновано класифікацію єлизаветинської памфлетистики. Проаналізовано специфіку розвитку англійської шахрайської памфлетистики: від перших книг про вагабондів до памфлетів Р.Гріна та його епігонів. У новому ракурсі розглянуто творчий доробок пізнього Гріна та визначено шляхи подальшого розвитку кримінальної літератури в Англії XVII - XVIII ст.

Джеймс Джойс: специфіка художнього світу та проблема творчого методу (роман "Улісс") 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / А.П. Краснящих; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу ідейно-художніх процесів, розгорнутих Джойсом в романі "Улісс": дегероїзації, декреатизації, ідентифікації, побутування, - робиться висновок про антимодерністський напрямок "Улісса". Після визначення творчого методу Джойса як епіфанічного символізму стверджується, що "Улісс" успадкував художні принципи реалістичної традиції і розвинув їх в новій, адекватній сучасності формі. Творчий метод Джойса, що складається з філософії творчості (теорії епіфанії), системи символізації і критицизму творчості, необхідно розглядати через призму теорії символізму А.Бєлого. Карнавально-сміхова архітектоніка "Улісса" змушує апелювати до філософії діалога М.М.Бахтіна.

Дзеркальна гра набутками культури: романтична та постмодерністська модель (на матеріалі романів М.Шеллі "Франкенштейн, або сучасний Прометей" і П.Зюскінда "Парфуми. Історія одного вбивці") 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Л.В. Пікун; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто романтичну та постмодерністську моделі реалізації дзеркальної гри культурними набутками. Розкрито сутність феномену гри в межах романтичної та постмодерністської традиції. Проаналізовано організацію та втілення дзеркальної гри набутками культури у романах М.Шеллі "Франкенштейн" та П.Зюскінда "Парфуми". Висвітлено особливості романтизму та постмодернізму, що утворюють певний сценарій гри і систему ролей. Досліджено дзеркально-ігрову діяльність учасників гри, яка у романтизмі та постмодернізмі пов'язана зі зміною структури особистості, індивідуалізацією механізмів, що кодують інформацію. Визначено відмінності дзеркальних механізмів у ігрових моделях літератури романтизму і постмодернізму. Доведено здатність постмодерністського дзеркала конструювати структуру на ігровому просторі роману "Парфуми", у якому створюється різнорівнева фікція та надається головна роль читачу.

Дискурс театру у французькій драматургії XVII століття 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Наталія Євгеніївна Косенко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005.

Аннотация:

Дискурс індивідуальної пам'яті в сучасному французькому романі (1970-ті - 2000 рр.) 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Ю.Ю. Павленко; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано романи провідних французьких письменників сучасності. Визначено параметри дискурсу пам'яті в аспекті конструювання суб'єктом (героєм-оповідачем) самоідентичності. Досліджено дієгезу пам'яті сучасної псевдоавтобіографії, яка віддзеркалює просвітницькі та романтичні зразки. Висвітлено особливості часової організації дієгези пам'яті на основі дисперсії, що реалізується у переплетенні різних часових пластів. Визначено специфіку сучасного французького роману, розкрито тему пам'яті у контексті конструювання індивідом самоідентичності.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net