Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Сравнительное литературоведение

Содержание текущего раздела:
Англійська література у творчій діяльності Пантелеймона Куліша (Переклади. Критичне сприйняття. Творче засвоєння) 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / І.В. Девдюк; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена аналізові особливостей творчої рецепції П. Кулішем набутків англійського письменства як цілісного процесу. Увага зосереджена на таких формах засвоєння іншомовної літератури, як переклад, критична інтерпретація, мистецьке використання образів, тем, мотивів. Встановлено художнє, пізнавальне та історичне значення діяльності Куліша як критика та популяризатора англійської літератури в Україні.

Архетип у романістиці Ф.С.Фіцджеральда та В.Домонтовича 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Ю.Р. Матасова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше в українському та зарубіжному літературознавстві здійснено архетипове порівняльно-типологічне дослідження романістики Ф.С.Фіцджеральда та В.Домонтовича. Виявлено специфіку функціонування у текстах романів американського та українського письменників архетипового шару як цілісної системи, що великою мірою визначає характер текстів. На базі теоретико-методологічної концепції текстуального аналізу, що грунтується на теоріях К.-Г.Юнга, Г.Башляра, М.Еліадзе, Н.Фрая, Дж.Кембелла, К.-П.Естес, Р.Жірара, Л.Фідлера, Є.Мелетинського, В.Топорова, М.Євзліна, С.Пригодія, Н.Зборовської, виведено типологію архетипів першостихій (архетипу Землі, і, зокрема, архетипів Матері-Землі, Каміння, Скелі, Домівки, Лабіринту, Вогню, Води), першообразів несвідомого (базових архетипів Матері, Анімусу й Аніми), демонічної міфологеми жінки-відьми, централізуючого архетипу Самості у його пов'язаності з архетипом Провідника та міфологемою героїчних пошуків, а також архетипових рис комплексу Homo Ludens у долях більшості героїв. Розкрито імплікацію тих культурологічних, національно та індивідуально маркованих чинників, що визначають характер архетипового шару романів Ф.С.Фіцджеральда та В.Домонтовича.

Від О.Уайльда до І.Северяніна: доля європейського естетизму 1998

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Я.В. Галкіна; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 1998. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджуються моделі переживання естетської абсолютизації прекрасного російським та європейським культурним середовищем на різних історичних етапах. Автор аналізує творчі системи О.Уайльда та І.Северяніна як підсумкові в історичному функціонуванні естетської ідеї, виокремлює їх суттєві характеристики.

Дискурс козацтва в поезії "української школи" польського романтизму 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / М.В. Брацка; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено дискурс козацтва в поезії маловідомих представників "української школи" польського романтизму, яка є інтегральною складовою культурної парадигми українсько-польського пограниччя. "Українську школу" розглянуто у взаємозв'зку з літературою, історією, фольклором українського народу. Відзначено, що ідейно-естетичним центром творів поетів цієї школи є образ козака, надзвичайно популярний і поширений у польській літературі першої половини XIX ст. внаслідок екстраполяції європейських романтичних тенденцій звернення до історизму та фольклоризму. Розглянуто численні втілення образу козака у поетичних творах польських романтиків "української школи" у порівняльно-типологічному аспекті. З'ясовано, що топіка козацтва акумулює усе різноманіття топічних парадигм (свободи, кохання, поразки, помсти, смерті) і характеризується амбівалентністю зображення. Вивчено ментальні уявлення поетів даної школи про козацтво. Етнічні стереотипи (козака-українця, поляка, татарина, єврея), що мають місце в поезії "української школи", висвітлено у взаємному контексті та на підставі опозиції "свій" - "чужий". Встановлено, що особливої важливості у літературі пограниччя набуває категорія "іншого".

Драма в аспекті художнього перекладу (на матеріалі українських і російських перекладів п'єси Б.Шоу "Учень Диявола" 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Н.П. Бідненко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 15 с. — укp.

Аннотация: Досліджено специфіку перекладу драми, літературний текст якої розглянуто у функціональному та комунікативному аспектах у системі "автор - художня дійсність - твір - реципієнт", зважаючи на особистість перекладача і процес трансформації художнього тексту засобами іноземної мови. Визначено фактори, що впливають на процес перекладу драматичних творів, а також закономірності, що виникають за даних умов. Теоретичне дослідження підтверджено аналізом українських та російських варіантів перекладів драми Б.Шоу "Учень диявола". Дослідження виконано на стику порівняльного літературознавства та теорії перекладу. Здійснено спробу синтезувати літературознавчі та перекладознавчі ідеї систематизувати специфіку перекладу драматичного тексту.

Жанрово-тематична парадигма паломницької прози в китайській та європейських літературах ХVІ - ХVІІІ ст. 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Н.А. Кірносова; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано парадигму паломницьких творів нового типу ("література вимислу"), згрупованих відповідно до акцентованої в них проблематики, розкрито вплив цієї проблематики на поетологічні особливості текстів. На підставі релігійного та психологічного контекстів виявлено типологічні сходження в паломницькій прозі віддалених літератур. Підкреслено невипадковість актуалізації мотиву паломництва саме на межі середньовіччя та Нового часу, коли активно переглядалася роль національного компоненту в формуванні світосприйняття людини на Заході і Сході. Визначено характерні для культур Заходу і Сходу в XVI - XVIII ст. тенденції у ставленні до природи, суспільства і традиції. Проаналізовано відображені в паломницьких творах жанрові та стильові тенденції доби бароко в Європі та епохи Мін в Китаї. Значну увагу приділено засобам представлення в літературі нової концепції людини, часу та простору, присутності автора. Підкреслено значну роль паломницької прози в літературах передновочасної доби.

Жуковський і англійські романтики 2003

Источник: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.05 / С.С. Сакура; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше в повному обсязі проаналізовано діяльність Жуковського як перекладача англійських романтиків, істотно розширено уявлення про творчу історію окремих перекладів (балад, романтичних поем), а також їх місце і роль у російській літературі. На прикладі перекладів з Р.Сауті, Д.Байрона, В.Скотта, Т.Мура показано системний характер змін і доповнень, внесених у перекладені тексти, що дозволило значно доповнити уявлення про творчий метод поета та обгрунтувати правомірність розгляду його переказів серед оригінальних творів.

Закономірності еволюції образу Дож Жуана в європейській літературі XVI - XX ст. 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Т.М. Івашина; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Визначено магістральні тенденції розвитку феномену літературної донжуаніани. Розглянуто функціональні парадигми та найвагоміші історичні модифікації даного образу, а також основні типи трансформаційно-адаптаційних процесів у разі входження даного традиційного матеріалу до іншочасового, інокультурного (інонаціонального), іноавторського контексту. Висвітлено шляхи формування жанрової системи літературної донжуаніани та розглянуто явище перекодування образу легендарного героя в процесі його історичної еволюції.


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net