Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Журналистика

Содержание текущего раздела:
Авторське право і суміжні права в засобах масової інформації України та Польщі 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / О.Г. Германова; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано українські та польські нормативно-правові акти у галузі авторського права (АП) і суміжних прав, особливості їх дотримання в різних кінцевих продуктах інформаційної діяльності (друкованих ЗМІ, телерадіоорганізаціях), зокрема в процесі розміщення журналістських матеріалів в Інтернеті. Розкрито методологічні аспекти захисту та дотримання АП на твори засобами масової інформації. Досліджено законодавчу базу функціонування АП в Україні у контексті повноти, досконалості, несуперечливості окремих норм і положень міжнародних угод. Обгрунтовано необхідність дотримання АП і суміжних прав в Інтернеті, описано основні механізми захисту журналістських метеріалів у глобальній інформаційній мережі. Обгрунтовано доцільність передбачення в українському законі про АП відповідних норм, проголошених у польському аналогу, що захищають працівників мас-медіа та інших дописувачів у частині результативності їх творчих зусиль.

Архітектоніка сучасного українського газетного видання (системна організація та закономірності розподілу елементів) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Вікторія Едуардівна Шевченко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. — К., 2002.

Аннотация:

Видавнича справа в Києві (друга половина XIX - початок XX ст.) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / С.С. Петров; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне дослідження розвитку книговидання в Києві як значному економічному, політичному та національному центрі Східної України у другій половині XIX - на початку XX ст. Розглянуто процес становлення різних галузей друкарства та книговидання у місті від фактично мануфактурних підприємств, в яких використовувалася переважно ручна праця, до розвиненої системи виробництва з усіма властивими йому елементами: використанням найсучасніших технологічних засобів, конкуренцією, підвищенням рівня експлуатації робітників, розподілом та перерозподілом ринку, витісненням дрібного виробника. Значну увагу приділено дослідженню участі робітників-друкарів у визвольному русі. Встановлено суттєвий внесок у розвиток галузі книговидання її провідних діячів - видавців, друкарів, власників книгарень. З урахуванням суспільно-політичних умов досліджуваного періоду (політики російського самодержавства, спрямованої на знищення українського друкованого слова та репресій щодо національної культури) проаналізовано розвиток російськомовного й українськомовного книговидання. Досліджено роль українськомовної книги в підвищенні освітнього рівня населення, формуванні громадської думки та ствердженні суспільних політичних поглядів. Охарактеризовано основні види видань за цільовим призначенням і тематикою. Висвітлено історію створення та напрямки діяльності провідних київських видавництв.

Видавнича та редакторська діяльність Михайла Максимовича 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / О.О. Рясна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено видавничий, редакторський і науковий доробок М.Максимовича у контексті становлення та розвитку української справи та журналістики. Висвітлено погляди вченого щодо організації видавничої справи в Україні, принципи редакторської роботи у відборі та компонуванні матеріалу. Здійснено дослідження аспектів видання М.Максимовичем альманахів "Денница", "Кіевлянин", "Украинец". Значну увагу приділено аналізу редакторських набутків діяча під час підготовки до друку історико-археографічних видань І.Фундуклея, "Пам'ятники", а також періоду перебування на посаді головного редактора журналу "Русская беседа".

Висвітлення екологічної тематики на сторінках сучасної української преси (засади, проблематика, досвід, жанрові форми та мовностилістичні прийоми) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Д.О. Олтаржевський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики. — К., 2004. — 16 с. — укp.

Аннотация: Здійснено аналіз висвітлення екологічної тематики в сучасних загальнонаціональних українських друкованих засобах масової комунікації (ЗМІ) з урахуванням світового досвіду категоризації сучасних видів преси. Запропоновано розподіляти загальнополітичні друковані мас-медіа за спільними тенденціями у поданні проблематики довкілля на три умовні категорії: масову, якісну й офіційну пресу. Систематизовано форми висвітлення екологічної тематики залежно від комунікативних можливостей кожної категорії мас-медіа. Визначено проблематику, жанрові особливості та мовностилістичні прийоми висвітлення питань екології у сучасних українських ЗМІ. Проаналізовано форми та тенденції розгляду проблематики довкілля в Інтернет-виданнях.

Гавриїл Костельник як журналіст і літературний критик 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Л.М. Вежель; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено становлення Гавриїла Костельника як українського громадсько-політичного діяча, активного захисника української греко-католицької церкви візантійського обряду, його вдавану причетність до Львівського псевдособору 1946 р. та підступне вбивство його органами НКВД у 1948 р. Досліджено журналістську діяльність теолога, пов'язану з виданням журналів "Нива" та "Божі сліди", на сторінках яких друкувалися його релігієзнавчі праці, що розвінчували намагання Риму латинізувати українську церкву, ігноруючи уніатські домовленості 1596 р. Зазначено, що теолог викривав імперські намагання ополячити та русифікувати західноукраїнське населення шляхом втягування його до лона ворогуючих сторін. Проаналізовано літературно-критичний набуток прото пресвітера, обнародований на сторінках часописів "Дзвони" й "Діло", що сприяли формуванню патріотизму та національної ідеї серед галицького простолюду.

Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу) 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.08 / К.С. Серажим; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2003. — 32 с. — укp.

Аннотация: На підставі критичного огляду загальнонаукових і галузевих методологічно-теоретичних підходів щодо тлумачення та вивчення дискурсу розроблено основні методологічні та теоретичні засади аналізу дискурсу як явища сучасного комунікативного середовища. Досліджено природу та прагматико-семантичну організацію дискурсу - його архітектоніку, основні механізми та засоби породження і розгортання, а також дискурсні можливості мовної особистості та застосовувані нею головні комунікативні стратегії побудови дискурсу. На основі вивчення політичних текстів сучасної української періодики розкрито специфіку мовної репрезентації (лінгвістичні особливості та жанрові форми мовного втілення) політичного різновиду масовоінформаційного дискурсу України.

Дискурсивні особливості інтернет-публікацій дебатів британського парламенту 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Г.Л. Рябоконь; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання щодо неориторичного підходу до аналізу дискурсу. Цей підхід, на відміну від адресат-орієнтованого, герменевтичного підходу, розвиває адресант-орієнтовані традиції, базуючись на яких є можливим моделювання стратегій/тактик побудови автором/-ами британського парламентського дискурсу, його плану змісту (семантики) та плану повідомлення (прагматики). Зауважено, що такий підхід дає змогу визначити, завдяки яким мовленнєво-мисленнєвим діям, а саме семантичним і прагмалінгвістичним стратегіям/тактикам побудови смислів дискурсу, використовуються закріплені за цими стратегіями/тактиками певні лексичні, лексико-синтаксичні й синтаксичні засоби конкретної мови. Водночас у відкритому політичному мас-медійному дискурсі, яким є інтернет-опублікований британський парламентський дискурс, семантичні та прагмалінгвістичні стратегії/тактики, вживані учасниками парламентських слухань для побудови їх повідомлень, є засобами безпосереднього комунікативного впливу на користувчів Інтернету. На підставі здійсненого аналізу встановлено закономірності вживання міжпропозиційних семантичних відношень, що утворюють реляційний каркас відповідних стратегій/тактик учасників британських парламентських дебатів. За результатами багатоаспектного комунікативного дослідження мовленнєвої діяльності учасників британського парламентського дискурсу одержано наукові дані про найсуттєвіші особливості реалізації комунікативної та когнітивної функції мови у британському парламентському дискурсі.


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net