Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Акцентуація непохідних іменників у бойківських говірках 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.С. Кобиринка; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Здійснено аналіз акцентуації непохідних іменників бойківських говірок у словозмінній парадигмі. Визначено акцентні типи і підтипи непохідних іменників у досліджуваних говірках, а також зовнішню та внутрішню продуктивність акцентних типів. Розглянуто інтегральні та диференційні риси наголошування непохідних іменників бойківських говірок. Акцентуаційне дослідження проведено на морфологічному рівні з урахуванням словозмінних парадигм і морфемної структури слова. На підставі систематизації та аналізу відповідного матеріалу визначено три акцентні типи з нерухомим наголосом та п'ять акцентних типів з рухомим наголосом. Розподіл іменників за акцентними типами може бути використаний як релевантна ознака зіставного аналізу говірок.

Аналітичні номінації в економічній терміносистемі (структурно-типологічний аспект) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Чуєшкова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано граматичні та семантичні структури аналітичних економічних термінів. На підставі різноаспектного розгляду економічних термінологічних словосполучень з'ясовано їх суть і місце в системі номінативних засобів мови, уточнено мовний статус аналітичних термінів, розширено й уточнено критерії термінологічності словосполучень. Виявлено шляхи творення досліджуваних одиниць, а також продуктивні моделі, за якими будуються економічні неоднослівні терміни. Запропоновано класифікацію аналітичних економічних номінацій за ступенем семантичної цілісності. Показано, що на всіх структурних рівнях кількісно переважають терміносполуки, в складі яких містяться як власне терміни, так і слова неспеціальної лексики. Охарактеризовано системні відношення в економічній термінології з визначенням основних зв'язків між її одиницями.

Англомовні запозичення в українській правничій термінології 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.А. Сергєєва; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено англомовні запозичення в українській правничій термінології, їх роль у розвитку терміносистеми права. На основі структурно-типологічного підходу та принципу системності мови висвітлено особливості освоєння та функціонування англомовних термінів-запозичень на всіх системних рівнях української мови - фонологічному, граматичному, словотвірному та лексико-семантичному. Встановлено, що англіцизми зазнають формальних змін - у графічному відтворенні, фонемному складі, морфемній структурі та граматичній формі, а також функціональні зміни на рівні словотворення та семантики. Відзначено, що англомовні правничі терміни, в основному, пристосувалися до системи української мови, проте певна частина запозичень залишається не повністю освоєною. Виявлено фонетичні, морфологічні та семантичні варіанти запозичених з англійської мови термінів та визначено шляхи їх подолання. Запропоновано практичні рекомендації щодо освоєння англомовних запозичень відповідно до норм української мови. Проаналізовано причини запозичення англіцизмів та розглянуто проблеми їх уніфікації в українській правничій термінології.

Англійські запозичення в мові сучасної української реклами 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.А. Федорець; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Визначено особливості реклами як специфічної сфери функціонування мови. Уперше виявлено корпус запозичень англійського походження, які вживаються у рекламних текстах 1990-х рр. - на початку XXI ст. З'ясовано шляхи входження до лексичної системи сучасної української літературної мови нових шарів лексики англійського походження на позначення назв комп'ютерної та побутової техніки, видів спорту. Досліджено семантичні особливості новітніх запозичень, які увійшли до словникового складу сучасної української літературної мови шляхом мови реклами. Розглянуто способи адаптації англіцизмів на грунті української мови. Дослідження здійснено з використанням дистрибутивного, етимологічного, диференційно-понятійного, описового методів, а також методу зіставлення й елементів комплексного аналізу та синтезу. Проаналізовано специфіку функціонування сучасних рекламних текстів і способи використання англіцизмів у них.

Антропонімікон переселенців з Польщі на Тернопільщину 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.В. Бачинська; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано імена та прізвища переселенців з Польщі на територію Тернопільщини. Встановлено обсяг онімної та апелятивної лексики, що відображено в основах досліджуваних прізвищ, розкрито роль різних класів цієї лексики у творенні проаналізованих прізвищ. Словотвірно-структурний аналіз прізвищ переселенців на Тернопільщину дозволив встановити, що усі вони виникли в результаті двох способів деривації - лексико-семантичного, який виявився домінуючим у процесі творення досліджених прізвищ, і морфологічного. Охарактеризовано власні імена переселенців, що дає змогу визначити основні особливості іменникa. За результатами дослідження імен і прізвищ переселенців показано, що, маючи регіональні особливості, вони (імена та прізвища) є частиною загальноукраїнського анропонімікону.

Антропонімічні уподобання мешканців Одеської області України: лінгвістичний аналіз 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01. / С.Л. Брайченко; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечнікова. — О., 1999. — 18 с. — Бібліогр.: с.16 — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено соціолінгвістичному вивченню особових імен. Здійснено новий підхід до аналізу антропонімів: особові імена розглядаються крізь призму уподобань у їх віковій динаміці за шістьма хронологічними зрізами; подається порівняльна характеристика сучасних поглядів на імена та реального ім'янаречення протягом XX ст. Вивчення сучасних антропонімічних симпатій дозволяє прогнозувати майбутню динаміку особових імен. Пропонується також реєстр і аналіз структури неофіційних форм імен.

Антропонімія Нижньої Наддніпрянщини в її історичному розвиткові (надвеликолузький регіон) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.І. Ільченко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено прізвищеві назви та прізвища Нижньої Наддніпрянщини (надвеликолузький регіон) кінця XVI - початку ХХІ ст та розглянуто їх етимологію. Зазначено, що об'єктом комплексного аналізу є семантико-структурна класифікація антропонімів. Визначено основні засоби ідентифікації особи. Встановлено обсяг онімної та апелятивної лексики, що мотивувала назвиська надвеликолузького регіону, проаналізовано семантичні групи імен і прізвиськ апелятивного походження, а також апелятивні означення особи, які лежать в основах даних ймень. Доведено, що семантико-структурний аналіз прізвищ дозволив встановити основні способи творення, зокрема, лексико-семантичний та морфологічний, допоміг виявити основні моделі надвеликолузьких прізвищ у діахронічному плані. За допомогою залучення антропонімного матеріалу козацьких "Реєстрів" 1649 року, архівних даних Коша Нової Запорізької Січі, історико-етнографічних і власноручних записів простежено динаміку розвитку прізвищевої системи Нижньої Наддніпрянщини, зокрема, надвеликолузького регіону. На підставі результатів комплексного аналізу даної системи, показано, що виявляючи регіональні особливості, вона функціонує як складова частина української антропонімії.

Антропонімія Опілля 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.Д. Панчук; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Аналізуться прізвища Опілля кін. XVIII-XX ст. Показано семантичні і структурно-словотвірні особливості прізвищ. Втановлено онімну й апелятивну лексику, відображену в основах опільських прізвищ, розкрито роль різних класів цієї лексики у творенні прізвищ. Словотвірно-структурний аналіз прізвищ дозволив виявити продуктивність та локалізацію основних словотворних моделей прізвищ ополян у різні історичні періоди. Дослідження прізвищ Опілля показує, що маючи регіональні особливості, вони (прізвища) виступають складовою частиною загальноукраїнського антропонімікону.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net