Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Зіставно-порівняльна характеристика словесно-образних систем О.Олеся, П.Тичини, М.Рильського 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / К.С. Буркут; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Аннотация: Визначено найбільш характерні образи, що функціонують у поетичних ідіолектах О.Олеся, П.Тичини, М.Рильського. Здійснено структурно-семантичний аналіз ключових образів лірики означених поетів, виявлено спільні та відмінні риси в образних системах митців, встановлено особливості індивідуально-авторських стилів О.Олеся, П.Тичини, М.Рильського через аналіз функціонування словесно-образних засобів. Розглянуто суттєві риси авторських концепцій світу через аналіз системи поетичних парадигм, покладених в основу тропеїчних синтагм.

Категорія оцінки та засоби її вираження в публіцистичних та інформаційних текстах 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.В. Онищенко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано співвіднесеність логіко-філософського та мовного аспектів категорії оцінки, визначено її структуру, проаналізовано семантико-прагматичні особливості реалізації оцінного значення. Досліджено структуру функціонально-семантичного поля оцінки в сучасній українській мові та виявлено його ядерні й периферійні компоненти. Описано комунікативно-прагматичні та мовностилістичні риси публіцистичного й інформаційного різновидів мовлення. Визначено та описано засоби вираження оцінки на лексичному, словотвірному, фразеологічному та синтаксичному рівнях, досліджено особливості їх функціонування в публіцистичних та інформаційних текстах. Зіставлено комунікативну зумовленість створюваного виражально-оцінного ефекту в основних різновидах публіцистичного та інформаційного стилів, наведено порівняльну характеристику оцінних засобів текстів у галузі публіцистики та інформації.

Категорія персональності та засоби її вираження в публіцистичному стилі 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Китиця; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Окреслено межі функціонально-семантичної категорії персональності, встановлено типові засоби її вираження в сучасній українській літературній мові, з'ясовано специфіку реалізації даної категорії у текстах публіцистичного стилю. Під час дослідження системи передачі різноманітних персональних значень основну увагу було приділено адресантно-адресатній співвіднесеності як найбільш важливій ланці комунікативної ситуації. Досліджено центральні та периферійні елементи даної категорії. Із застосуванням описового, контекстно-ситуативного та стилістико-статистичного методів дослідження мовного матеріалу встановлено, що широкий арсенал засобів передачі суб'єктивності та адресованості дозволяє увиразнити мовлення та уникнути штучності.

Категорія питальної модальності в сучасній українській мові 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.Т. Шабат; Прикарпат. держ. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Окреслено лінгвістичний статус категорії питальної модальності, встановлено співвідношення об'єктивної та суб'єктивної модальності у структурі питального речення, описано комплекси питально-модальних реалізацій запиту. На основі грунтовного вивчення фактичного матеріалу здійснено комплексний системний аналіз питальних речень з урахуванням їх формально-граматичних, структурно-семантичних і комунікативно-функціональних особливостей, визначено місце питальних висловлювань у реєстрі синтаксичних одиниць, що протиставляються непитальним структурам, систематизовано функціональні вияви власне-питальних і невласне-питальних речень, з'ясовано стилістичну та текстотвірну роль питальних конструкцій. За результатами дослідження встановлено, що речення питальної модальності репрезентують формально-семантичну єдність, яка полягає у вираженні багатоаспектного когнітивного процесу та у реалізації комунікативно-прагматичних функцій, актуалізація яких відбувається у певних контекстах і залежить від комунікативних інтенцій мовця.

Категорія порівняння та її вираження в структурі простого речення 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.В. Прокопчук; НАН України; Ін-т укр. мови. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексний аналіз категорії порівняння в структурі простого речення, встановлено механізм утворення основних її компонентів, визначено їх співвідношення з компонентами формально-граматичної структури речення. Виявлено семантичні властивості всіх компонентів порівняльної конструкції у взаємозв'язку з їх узагальненою лексичною природою, простежено семантичну кореляцію предмета й образу порівняння. Проаналізовано систему засобів вираження категорії порівняння (лексико-семантичні, словотвірні та граматичні). Мовні засоби вираження порівняльної семантики формують ієрархізовану систему одиниць різних рівнів мови, домінантою в якій виступають граматичні одиниці. Структура порівняльної конструкції, у поєднанні з особливостями семантики її компонентів і частотністю вживання їх у різних стилях, формує комплекс структурно-семантичних і функціональних параметрів сучасної літературної мови.

Категорія спонукальності у прагмастилістичному аспекті 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Нарушевич-Васильєва; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: На матеріалі сучасної української мови з позицій прагмалінгвістичного підходу до мовних явищ здійснено системний аналіз змістових і структурних особливостей спонукальних висловлень під кутом зору їх функціонування. Описано умови успішності спонукальних мовленнєвих актів, розроблено класифікацію даних актів, а також показано реалізацію первинних і вторинних функцій мовних одиниць у вираженні спонукальності. Досліджено та систематизовано експліцитні та імпліцитні засоби вираження непрямих актів спонукання. З'ясовано роль контексту у вираженні та розмежуванні ілокутивних функцій спонукальних висловлень. Проведено прагмастилістичну диференціацію засобів вираження категорії спонукальності, виділено прагмалінгвістичні чинники, які зумовлюють особливості функціонування спонукальних конструкцій у стильових різновидах сучасного українського мовлення.

Категорія спонукання і її вираження в непрямих висловленнях сучасної української мови 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.В. Мясоєдова; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено, що спонукальне значення непрямих висловлень в українській мові може виражатися в непрямих висловленнях завдяки особливому мовному оформленню - специфічним морфолого-синтаксичним та лексико-семантичним ознакам цих конструкцій, а також прагматичним чинникам формування їх змісту. Проаналізовано систему непрямих засобів вираження категорії спонукання - експліцитних й імпліцитних. З'ясовано, що відповідно до компонентного складу спонукального значення непряме висловлення функціонує як наказ, вимога, прохання, порада, пропозиція, запрошення, інструкція, дозвіл, застереження, заборона.

Категорії ствердження і заперечення в українській мові 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.П. Кущ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Визначено статус стверджувальних і заперечних синтаксично нечленованих речень. Систематизовано стверджувальні та заперечні нечленовані речення за ознаками вияву ними категорій ствердження та заперечення, за модальними відтінками, за емоційно-експресивним забарвленням їх комунікативних функцій. Визначено причини функціонування нечленованих речень з прихованим ствердженням та прихованим запереченням. Виявлено функції ствердження та заперечення в розповідних і питальних реченнях. Проаналізовано особливості стверджувальних і заперечних нечленованих речень, які відображають модальні нашарування в їх синтаксичній семантиці, описано емоційно-стилістичні відтінки в значеннях даних речень.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net