Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Украинский язык

Содержание текущего раздела:
Ключові слова у мовній картині світу Михайла Коцюбинського 1999

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.В. Форманова; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням функціонування ключових слів у мовній картині світу М.Коцюбинського. Розроблено новий напрямок у аналізі ключових слів та їх класифікації. Розглядається поняття "картини світу" та "мовної картини світу письменника". Дисертація містить дослідження семантики ключових слів у мовній картині світу М.Коцюбинського, порівняння перекладів художніх текстів письменника українською, російською та німецькою мовами. Здійснено контекстуальний аналіз творів письменника з використанням елементів компонентного та статистичного методу.

Когнітивно-ономасіологічний аналіз назв лікарських рослин в українській мові 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.В. Калько; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексне дослідження когнітивно-ономасіологічного механізму мотивації назв лікарських рослин в українській мові. Уперше їх мотивацію розглянуто на підставі зв'язку складників концепту із семантикою та ономасіологічною структурою. На базі цього створено нову типологію мотиваційних процесів українських назв лікарських рослин, розроблено різновиди пропозиційно-диктумної мотивації, що передбачає вибір мотиватора із гіперонімічного, еквонімічного, партитивного, предикатного та аргументного рівнів; здійснено аналіз особливостей асоціативно-термінальної мотивації даних назв, яка застосовує ознаки пропозицій інших концептів; охарактеризовано специфіку змішаної мотивації, що грунтується на зв'язках різних компонентів концепту. Установлено співвідношення мотиваційних особливостей фітонімів із різними фрагментами наукової та наївної картин світу українського етносу.

Кодифікація української мови в галицьких граматиках першої половини ХІХ ст. 2002

Источник: Автореф. дис.... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Г.П. Мацюк; Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні НАН України. — К., 2002. — 32 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено теорію та практику граматичної кодифікації на основі галицьких граматик першої половини ХІХ ст., які розглянуто в широкому контексті дескриптивних і прескриптивних праць XVI - ХІХ ст. Доведено, що українська граматична традиція XVI - XVII ст., ідеї західноєвропейського граматичного раціоналізму та слов'янського порівняльно-історичного мовознавства, граматичний опис національних літературних мов, мовознавче знання про українську мову вплинули на становлення теорії граматичної кодифікації, яку відображає обгрунтування граматичної правильності літературної мови та відбір лінгвістичних характеристик кодифікованих норм. Розкрито практику кодифікації крізь призму літературного чинника та встановлення характеру граматичних норм на відповідність їх одній із підсистем загальнонародної української мови. Проаналізовано значення результатів для історії української літературної мови, історії та теорії граматики, історії української лінгвістики. Розроблено теоретичну модель опису поняття "граматична кодифікація" (як єдність загальнодескриптивної та частководескриптивних теорій).

Композиційна роль безеквівалентної лексики в поетичному тексті 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.Ю. Тупиця; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Визначено особливості поетичного тексту, що стосуються сильних позицій у його композиції. З'ясовано й доповнено визначення явища безеквівалентності у лексичній системі сучасної української мови. На підставі аналізу поетичних текстів та іншомовних текстів-відповідників визначено роль безеквівалентної лексики як сильної позиції у композиції даного тексту. Розмежовано безеквівалентні лексичні одиниці з урахуванням семантичних, функціональних, прагматичних та інших особливостей за групами: власні назви, слова-символи, реалії. Зіставлено іншомовні тексти та з'ясовано композиційну роль дослідженої лексики у поетичному тексті як сильної позиції, що створює етнокультурну картину світу у межах поетичної моделі, оскільки безеквівалентна лексична одиниця перебуває в асиметричних відношеннях з іншими домінантами тексту.

Комунікативна організація безсполучникового складного речення спонукального типу 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л.В. Фоміна; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено комунікативну організацію безсполучникових складних речень, що функціонують у директивних мовленнєвих актах - прохання, клопотання, наказу, вимоги, поради, застереження, пропозиції та запрошення. Розглянуто ілокутивну силу директивного висловлення, вираженого безсполучниковим складним реченням у мовленнєвому акті, детально проаналізовано ілокутивні характеристики і функції кожної з частин спонукального безсполучникового речення. З'ясовано узгодження між собою частин безсполучникового спонукального складного речення за їх ілокутивною силою та яке значення це має для ілокутивної функції висловлення в цілому. Подано варіант прагматичної класифікації спонукальних безсполучникових складних речень на підставі їх ілокутивних характеристик.

Комунікативний потенціал односкладних речень у науковому тексті (на матеріалі науково-технічної літератури) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.І. Кухарєва; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено комунікативний потенціал односкладних речень у науковому тексті. На підставі широкого фактичного матеріалу виявлено сукупність речень, які відзначаються найбільшим комунікативним навантаженням під час спілкування науковців. Визначено специфіку однорідності як типу сегментного ускладнення структури односкладного речення. З'ясовано комунікативні функції вставних і вставлених конструкцій у структурі односкладних речень. Показано механізм монолінгвістичного відновлення логіко-граматичного суб'єкта під час редагування українських науково-технічних текстів. Установлено комунікативну роль компресії в усуненні інформаційної надлишковості під час спілкування в науково-літературній сфері.

Комунікативно-стильові параметри вторинної номінації в газетно-журнальній публіцистиці 80 - 90-х років ХХ століття 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.В. Шаповал; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено комунікативно-стильові параметри вторинної номінації у мові газетно-журнальної публіцистики за конструктивним принципом організації мови преси - чергування стандарту та експресії, запропоновано розрізняти вторинні номінації - образні та безобразні, а їх форми, відповідно - як різного типу абревіатури, перифрази, фразеологізми, метафори, метонімії, оксиморони, порівняння, соціально конотовані акроніми, індивідуальні назви об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури суспільства. Проаналізовано структурно-семантичні та функціональні комунікативні параметри кожної з форм вторинної номінації, установлено їх специфіку.

Конотативна семантика сучасних ідеологічно забарвлених номінативних одиниць (на матеріалі української преси 90-х років XX століття) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.Б. Мінчак; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано новий комплексний підхід до вивчення конотативної семантики ідеологічно забарвлених номінативних одиниць сучасної української мови пострадянського періоду. З використанням теорії мовної номінації визначено лексико-семантичне поле національного ідеологічного узусу у зіставленні з комуністичним ідеологічним узусом та виявлено структурно-семантичні зміни в конотативному макрокомпоненті ідеологічно забарвлених номінативних одиниць. Розкрито специфіку даних одиниць в ономастологічному та семасіологічному аспектах з урахуванням головних постулатів лінгвоаксіології, етнолінгвокультурології та соціолінгвістики. Простежено зміни конотативного значення аналізованих номінацій у трьох напрямках - індукування, редукування та субституція. Виявлено на їх основі п'ять семантико-структурних процесів - іде-, реіде-, деіде-, переде- та вторинну ідеологізацію. У межах зазначених процесів класифіковано апелятиви й оніми за таксономічним принципом. Із застосуванням елементів контент-аналізу встановлено перевагу ідеологічно забарвлених номінативних одиниць з негативною чи енантіосемічною оцінкою внаслідок процесів пере- та ідеологізації з меліоративною - у процесі реідеологізації. Визначено провідну роль мовних контрастів як засобу увиразнення змін конотативної семантики ідеологічно забарвлених номінативних одиниць в українській пресі 1990 рр.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net